PROF. DR HAB. ROMAN PELCZAR

stanowisko: profesor

kierownik Katedry Historii i Teorii Wychowania

 

 

Kontakt:

Katedra Historii i Teorii Wychowania

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • przemiany w edukacji i wychowaniu w Polsce od średniowiecza do XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski południowo-wschodniej)
  • oświata mniejszości narodowych w Polsce (Rusini-Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Ormianie)
  • rodzina w Polsce w procesie przemian społeczno-kulturowych w XIX i XX wieku
  • wychowawczo-opiekuńcza funkcja Kościoła katolickiego w Polsce od czasów nowożytnych
  • wychowawcza funkcja religii w Polsce od czasów średniowiecza po współczesność

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Wybrane książki:

1. Szkolnictwo parafialne w ziemi przemyskiej i sanockiej (XIV-XVIII w.), Warszawa 1998, ss. 224.

2. Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.), Rzeszów 1998, ss. 304.

3. Działalność oświatowo-kulturalna jezuitów w diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku, Przemyśl 1999, ss. 178.

4. Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869, Lublin 2009, ss. 343.

5. Rzymskokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1875, Lublin 2014, ss. 302.

6. Greckokatolickie szkoły trywialne w Galicji w latach 1774-1875 na przykładzie diecezji przemyskiej, Krosno 2017, ss. 271.

 

Redakcje książek:

1. Czas wolny - przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, red. J. Daszykowska, R. Pelczar, Stalowa Wola 2009.

2. Studia problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. E. Juśko, J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Tarnów-Stalowa Wola 2015.

 

Wybrane artykuły naukowe:

1. Stan badań nad szkolnictwem ziemi przemyskiej i sanockiej w okresie staropolskim, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. 6/7: 1988/1989, s. 251-256.

2. Sieć łacińskich szkół parafialnych w ziemi przemyskiej i sanockiej od XIV w. do 1772 r., „Rocznik Przemyski”, t. XXVIII, 1991/1992, s. 59-76.

3. Szkolnictwo protestanckie w województwie ruskim w XVI-XVII wieku, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. 8/9: 1991/1992, s. 251-256.

4. Zarys dziejów szkoły katedralnej obrządku łacińskiego w Przemyślu, „Rocznik Przemyski”, t. XXIX-XXX, 1993/1994, s. 401-415.

5. Szkolnictwo ruskie, żydowskie i protestanckie na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w okresie przedrozbiorowym, „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 3-4, 1994, s. 10-18.

6. Publiczne szkolnictwo katolickie na obszarze ziemi przemyskiej i sanockiej w okresie XIV-XVIII w., „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 1-2, 1994, s. 3-15.

7. współaut. z: J. Hoff, W. Wierzbieniec, Bibliographie des traités de savoir-vivre Polanais, w: Bibliographie des traités de savoir-vivre en Europe, t. II, Clermont-Ferrand 1995, s. 297-372.

8. Szkoły kolegiackie w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego (1523-1790), „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, Historia 5, Rzeszów 1995, s. 43-56.

9. Kościelne szkolnictwo publiczne w ustawodawstwie polskich synodów prowincjonalnych w XIII-XVII wieku, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” PAN, Oddział w Krakowie, t. 48, 1995, s. 5-15.

10. Szkolnictwo jezuickie w Jarosławiu 1575-1773 r., „Nasza Przeszłość”, t. 84, Kraków 1995, s. 13-47.

11. Rola jezuitów w życiu społeczności pogranicza etnicznego polsko-ruskiego w okresie 1573-1773, w: 400-lecie unii brzeskiej. Tło polityczne, skutki społeczne i kulturalne, red. A. Zakrzewski, J. Fałowski, Częstochowa 1996, s. 131-145.

12. Działalność oświatowo-kulturalna kolegiów jezuickich na obszarze diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1573-1773. Zarys problematyki, w: W kręgu akademickiego Zamościa, red. H. Gmiterek, Lublin 1996, s. 61-71.

13. Działalność zakonu jezuitów w Jarosławiu w latach 1573-1773, „Zeszyty Muzealne Muzeum w Jarosławiu”, z. 1, 1996, s. 71-79.

14. Jezuickie szkolnictwo średnie w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego (1772-1787), „Studia Historyczne”, t. XXXIX, 1996, z. 3, s. 317-325.

15. Bursy muzyków w strukturze szkolnictwa zakonnego na Rusi Czerwonej w XVII-XVIII wieku, w: Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle Europy, red. W. Iwańczak, K. Bracha, Kielce 1997, s. 87-100.

16. Szkolnictwo dla dziewcząt w klasztorach pp. benedyktynek na obszarze diecezji przemyskiej w okresie przedrozbiorowym (zarys dziejów), „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”. Historia 6, Rzeszów 1997, s. 47-54.

17. Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 87, Kraków 1997, s. 167-193.

18. Struktury szkolnictwa publicznego w województwie ruskim w okresie przedrozbiorowym, w: Sąsiedztwo. Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych, red. J. Półćwiartek, Rzeszów 1997, s. 167-178.

19. Ustawodawstwo synodów diecezjalnych i listy pasterskie biskupów wobec szkolnictwa kościelnego dla świeckich w Polsce od XIII do XVII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 67, 1997, s. 315-332.

20. Działalność szkolna kolegium pijarskiego w Rzeszowie w latach 1772-1786, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. V, Rzeszów 1997, s. 33-40.

21. Obraz szkolnictwa parafialnego w literaturze sowizdrzalskiej z XVI i XVII wieku, „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie, Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna”, Historia 7, 1998, s.109-118.

22. Klasztorne szkoły żeńskie w Polsce w XVI-XVIII wieku, problematyka i perspektywy badawcze, „Nasza Przeszłość”, t. 89, 1998, s. 95-109.

23. Teatr pijarski na Rusi Czerwonej w XVII-XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, t. 90, 1998, s. 95-112.

24. Jezuickie bursy muzyków (bursae musicorum) w diecezji przemyskiej w XVII i XVIII wieku, „Muzyka”, z. 3, 1998, s. 73-88.

25. Działalność jezuitów na Rusi Czerwonej w okresie wielkiej wojny północnej (1700-1721)), „Nasza Przeszłość”, t. 92, 1999, s. 231-266.

26. Ezuïts’ka muzična osvita v rus’komu voevodstvi v XVII - XVIII s., w: Musica Galiciana, t. II, red. J. Jasinovs’kij, L’viv 1999, s. 43-55.

27. Jezuici w Kamieńcu Podolskim (1608-1773), w: Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, t. I, red. F. Kiryk, Kraków 2000, s. 193-213.

28. Losy domów jezuickich w województwie ruskim w latach 1700-1721, w: Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej, red. J. Muszyńska, Kielce 2001, s. 379-394.

29. Kolegia szlacheckie (collegia nobilia) i ich rola w oświacie Rzeczypospolitej w XVIII w., w: Kształtowanie się instytucji oświatowej w Polsce, red. E. Mierzwa, Piotrków Trybunalski 2002, s. 17-32.

30. Sieć łacińskich szkół parafialnych w miastach ziemi przemyskiej w XIV - XVIII w, „Drogobickij Krajeznavcij Zbirnik”, t. 6, Drogobič 2002, s. 160-165.

31. Szkoła parafialna w Krośnie w XIV - XVIII w., „Nasza Przeszłość”, t. 99, 2003, s. 27-53.

32. Cerkiewne szkolnictwo parafialne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. Podstawy ideowe, organizacyjne i materialne, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 42, 2003, s. 65-83.

33. współautor. z: B. Lorens, Cerkiewne szkoły brackie w eparchii przemyskiej w XVI-XVIII w., „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. 57, 2004, s. 5-21.

34. Związki Anny Alojzy Chodkiewiczowej (1600-1654) wojewodziny wileńskiej z zakonem jezuitów, „Kresy Południowo-Wschodnie”, R. 2, 2004, z. 2, s. 69-74.

35. Instrukcja dla nauczyciela szkoły parafialnej w Dobromilu (1763 r.), „Nasza Przeszłość”, t. 104, 2005, s. 259-266.

36. Ustawodawstwo Kościoła katolickiego w Polsce w XV i XVI w. wobec problemu wychowania i edukacji młodzieży, w: Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Lublin 2006, s. 139-150.

37. Muzyka w kolegiacie jarosławskiej w latach 1523-1800, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia”, t. 16, 2005, (wyd. 2006), s. 7-23.

38. Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkołach parafialnych łacińskiej diecezji przemyskiej w XVI-XVIII w., w: Wychowanie ku wartościom, red. J. Zimny, Sandomierz 2006, s. 80-97.

39. Poziom intelektualny i religijno-moralny oraz pozycja społeczna nauczycieli szkół parafialnych łacińskiej diecezji przemyskiej w XVI-XVIII w., w: Współczesne trendy w badaniach naukowych, red. J. Zimny, Ružomberok - Sandomierz 2006, s. 59-73.

40. Szkolnictwo ormiańskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, w: W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu, red. R. Grzybowski, T. Maliszewski, Gdańsk 2006, s. 127-139.

41. Szkoła parafialna w Rymanowie w XVI-XVIII w. Z tradycji oświatowych miasta, „Rocznik Rymanowa Zdroju”, t. 9, 2006, s. 80-84.

42. Nauczyciele szkół parafialnych w ustawodawstwie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w XIII-XVIII w., w: Pedagogia na dziś, red. J. Zimny, Stalowa Wola - Ružomberok 2007, s. 166-173.

43. Życie muzyczne w kościołach i klasztorach Jarosławia w XVI-XVIII w., „Nasza Przeszłość”, t. 107, 2007, s. 5-38.

44. Teatr Collegium Nobilium teatynów w Warszawie w XVIII w. i jego rola kulturotwórcza, „Pamiętnik Teatralny”, R. 55, 2007, z. 1-2, s. 41-52.

45. Szkoła kolegiacka i jej rola w życiu kulturalnym Jarosławia w XVI-XVIII wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. 50, z. 1-2, 2007, s. 5-19.

46. Działalność oświatowa i kulturotwórcza teatynów warszawskich w XVIII wieku, „Artes Liberales”, R. 3, 2008, nr 1-2, s. 29-48.

47. Rola duchowieństwa w rozwoju szkolnictwa parafialnego na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869, w: Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 285-305.

48. Szkoły parafialne w systemie szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 1772-1869 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej), w: Historia wychowania. Misja i edukacja, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 144-164.

49. Działalność opiekuńczo-wychowawcza żeńskich zgromadzeń zakonnych w diecezji przemyskiej w okresie autonomii Galicji, w: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka, red. I. Kurlak, A. Gretkowski, Stalowa Wola-Sandomierz 2008, s. 127-138.

50.  Oświata w Samborze w okresie przedrozbiorowym, „Kresy Południowo-Wschodnie”, R. V/VI, 2007/2008, Historia i tradycja, s. 81-88.

51. Miłość Ojczyzny i wychowanie obywatelskie w działalności teatru szkolnego na Rusi Czerwonej w XVII i XVIII w., w: Miłość w życiu człowieka. Przyczynek do rozważań o budowie „cywilizacji miłości”, red. K. K. Przybycień, Stalowa Wola 2008 (druk 2009), s. 159-175.

52.  Szkolnictwo w Tarnowie w czasach hetmana Jana Tarnowskiego (1488- 1561), w: Jan Tarnowski. Hetman i Mąż Stanu, red. E. Juśko, Tarnów 2009, s. 67-75.

53.  Wprowadzenie (współautor. z J. Daszykowską), w: Czas wolny - przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, red. J. Daszykowska, R. Pelczar, Stalowa Wola 2009, s. 3-5.

54. Kultura czasu wolnego młodzieży szkolnej w Polsce w czasach przedrozbiorowych, w: Czas wolny - przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, red. J. Daszykowska, R. Pelczar, Stalowa Wola 2009, s. 9-21.

55. Szkolnictwo w greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVIII i XIX w., w: Galicja w Księstwie Warszawskim, red. H. Żaliński, H. Chudzio, Kraków 2009, s.121-146.

56. Szkolnictwo pijarskie na Rusi Czerwonej w XVII i XVIII w., w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, t. 1, red. K. Wróbel-Lipowa, M. Ausz, Kraków-Lublin 2010, s. 83-96.

57. Kształtowanie wartości religijnych i moralnych u uczniów szkół kościelnych w diecezji przemyskiej (XVI-XIX w.), w: Rodzina, wartości, przemiany, red., M. E. Ruszel, Stalowa Wola-Rzeszów 2010, s. 291-302.

58. Szkoły parafialne w łacińskiej diecezji przemyskiej (XIV-XIX w.). Uwarunkowania i dynamika rozwoju, w: Wierny swemu dziedzictwu. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Józefowi Półćwiartkowi, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2010, s. 255-272.

59. Szkolnictwo we Lwowie w okresie przedrozbiorowym, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010 (wyd. w 2011), s. 195-210.

60. Organizacja szkolnictwa elementarnego (ludowego) w Galicji w czasach zaborów w świetle prawodawstwa oświatowego, w: Instytut Pedagogiki 2004-2011. W służbie Kościołowi, Ojczyźnie i rodzinie, red. E, Juśko, B. Wolny, Stalowa Wola 2011, s. 193-201.

61. Recepcja austriackiego ustawodawstwa oświatowego w Galicji w latach 1774-1816, w: Historia i dziedzictwo regonów w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, A. Kawalec, J. Kuzicki, Rzeszów 2011, s. 212-224.

62. Szkolnictwo w Krościenku Wyżnym do 1918 r., w: Dzieje oświaty w Krościenku Wyżnym w latach 1417-1999, red. B. Lorens, E. Marszałek, Krosno 2011, s. 9-60.

63. Troska o kształtowanie postaw moralnych, religijnych i społecznych u uczniów galicyjskich szkół ludowych w świetle praw i instrukcji szkolnych, w: Bezpieczna młodość, cz. 1, red. A. Rynio, E. Juśko, Tarnów 2011, s. 272-284.

64. Szkoły ludowe na terenie dekanatu (okręgu szkolnego) brzozowskiego w latach 1774-1875, „Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis”, nr 5, 2011, s. 133-163.

65. Możliwości edukacyjne młodzieży z terenów pogranicza polsko-ruskiego w okresie przedrozbiorowym, w: Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, red. Piotr Guzowski, Marzena Liedke, Małgorzata Ocytko, Kraków 2011, s. 183-200.

66. Działalność Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej w Tarnowie do 1918 r., w: 130 lat Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, red. A. Niedojadło, G. Szerszeń, Tarnów 2012, s. 45-50.

67. Rola Rady Szkolnej Krajowej w reorganizacji szkół ludowych w Galicji w latach 1868-1875 (ze szczególnym uwzględnieniem terenu łacińskiej diecezji przemyskiej), „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. 55, 2012, z. 1-2, s. 69-84.

68. Jezuici w Krasnymstawie w XVII i XVIII w. i ich rola religijno-kulturalna, „Nestor”, R. VI, nr 4, 2012, s. 4-13.

69. Działalność teatralna jezuitów w Jarosławiu w XVI-XVIII w. w: Thesauri civitatis Jaroslaviensis. Skargowskie i jezuickie dziedzictwo kultury i wiary w Jarosławiu, red. S. Nabywaniec, T. Bednarz, Jarosław 2013, s. 109-124.

70. Ruskie (ukraińskie) szkoły trywialne w Galicji w okresie przedautonomicznym - uwarunkowania i dynamika rozwoju, w: Edukacja - tradycja i współczesność, red. A. Majkowska, M. Łapot, Częstochowa 2013, s. 547-558.

71. Realizacja wychowania chrześcijańskiego w szkołach parafialnych w Polsce w okresie przedrozbiorowym (na przykładzie diecezji przemyskiej), w: Dziecko w przestrzeni życia społecznego, red. J. Daszykowska, A. Łuczyński, Stalowa Wola 2013, s. 198-217.

72. Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa w Galicji w okresie lat 1772-1918, „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 4, 2013, s. 13-30.

73. Szkoły trywialne dla dziewcząt w łacińskiej diecezji przemyskiej w czasach zaborów, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. 57, nr 1-2, 2014, s. 20-41.

74. Rola preparandów w kształceniu kadry nauczycielskiej dla polskich szkół ludowych z terenu łacińskiej diecezji przemyskiej w czasach galicyjskich (do 1871 roku), w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s, 869-875.

75. Determinanty rozwoju szkół trywialnych na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1774-1873, w: Na pograniczach. Szkice z historii społeczno-gospodarczej, red. R. Lipelt, Sanok 2014, s. 103-112.

76. Kształcenie kadry nauczycielskiej dla ruskich (ukraińskich) szkół ludowych z obszaru greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie przed autonomią Galicji, „Rocznik Polsko-Ukraiński”, t. 16, 2014, s. 263-280.

77. Kategorie i liczebność nauczycieli ruskich (ukraińskich) szkół ludowych z terenu greckokatolickiej diecezji przemyskiej w latach 1774-1867, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, R. 57, nr 3-4, 2014, s. 5-18.

78. Pozainstytucjonalne formy edukowania dzieci wiejskich w Galicji w II poł. XIX i początkach XX w, „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 2, 2014, s. 13-30.

79. Opieka nad dzieckiem w rodzinach wiejskich na ziemiach polskich w czasach zaborów (ze szczególnym uwzględnieniem Galicji), „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 3, 2014, s. 13-28.

80. Instrukcja dla nauczycieli wiejskich szkół ludowych diecezji tarnowskiej z 1860 r., „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 3, 2014, s. 157-168.

81. Zajęcia codzienne i czas wolny dzieci wiejskich w Galicji (w świetle literatury pamiętnikarskiej), „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 3 (40), 2014, s. 7-20.

82. Baza lokalowa szkół parafialnych w łacińskiej diecezji przemyskiej w XVII i XVIII w., w: Człowiek, społeczeństwo, źródło, red. S. Kozak, D. Opaliński, J. Polaczek, S. Wieczorek, W. Zawitkowska, Rzeszów 2014, s. 691-703.

83. Realizacja nauki niedzielnej (dopełniającej) w szkołach parafialnych i trywialnych w Galicji do 1869 r., „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 4, 2014, s. 76-91.

84. Formy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli szkół ludowych w Galicji, w: Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej, red. E. Juśko, P. Juśko, M. Borys, B. Wolny, B. D. Niziołek, Tarnów-Łapczyca 2015, s. 13-27.

85. Szkolnictwo elementarne (rozdział), w: Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772-1918, red. A.  Meissner, K. Szmyd, J. Dybiec, J. Krawczyk, Rzeszów 2015, s. 21-79.

86. Nauczyciel szkoły ludowej w społeczności wsi galicyjskiej, w: Studia problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. E. Juśko, J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Tarnów-Stalowa Wola 2015, s. 147-159.

87. Rozwój oświaty dorosłych na ziemiach Polski w okresie XIX-XXI wiek (od galicyjskich organizacji edukacyjnych do uniwersytetów trzeciego wieku), w: Studia problemowe z historii wychowania na ziemiach polskich w XIX-XX wieku, red. E. Juśko, J. Kamińska-Kwak, R. Pelczar, Tarnów-Stalowa Wola 2015, s. 160-179.

88. Realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w wiejskich i małomiasteczkowych szkołach ludowych Galicji w świetle literatury pamiętnikarskiej, w: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku - ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin, red. R. Grzybowski, M. Brodnicki, K. Jakubiak, T. Maliszewski, Toruń 2015, s. 379-396.

89. Szkoły parafialne w łacińskiej diecezji przemyskiej w XVIII w. (do 1772 r.) - wybrane zagadnienia, „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 1, 2015, s. 13-26.

 90. Miejsce wiejskich szkół elementarnych i ich nauczycieli w życiu społeczności chłopskich w Galicji, w: Galicja. Studia i Materiały, t. 1, red. Szczepan Kozak, Agnieszka Kawalec, Paweł Sierżęga, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2015, s. 115-134.

91. Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). Przyczynek do dziejów oświaty galicyjskiej w dobie przed autonomią, w: Galicja. Studia i Materiały, t. 1, red. Szczepan Kozak, Agnieszka Kawalec, Paweł Sierżęga, Jerzy Kuzicki, Rzeszów 2015, s. 343-357.

92. Baza lokalowa wiejskich rzymskokatolickich szkół ludowych w Galicji do powołania Rady Szkolnej Krajowej (na przykładzie diecezji przemyskiej), „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 3, 2015, s. 13-30.

93. Teatr Akademii Zamojskiej w XVII i XVIII w., „Studia i Prace Pedagogiczne”, t. 2, 2015, s. 157-166.

94. Rola szkół wyższych z terenu woj. podkarpackiego w realizacji kształcenia ustawicznego (na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku), „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 2, 2016, s. 15-32.

95. Miejsce kobiet w rodzinach chłopskich w czasach galicyjskich w świetle literatury pamiętnikarskiej, w: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, red. Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński, Rzeszów 2016, s. 168-194.

96. R. Pelczar, Angelika Wagner, Decentralizacja systemu oświatowego w Polsce w latach 90. XX w. Rola samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych (aspekt historyczno-prawny), w: Wybrane aspekty wykonywania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, red. Edmund Juśko, Iwona Wieczorek, Łódź 2016, s. 14-31.

97. Kulturotwórcza rola zakonów jarosławskich w XVI-XVIII w., w: Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu. Dzieje, ludzie i sztuka, red. M. Miławski, R. Nestorow, Kraków 2016, s. 39-53.

98. Sieć szkół niemiecko-żydowskich w Galicji w latach 1774-1873. Uwarunkowania i dynamika rozwoju, „Kultura - Przemiany - Edukacja”, t. 4, 2016, s. 13-40.

99. Sieć szkolna w koloniach niemieckich (józefińskich) do 1873 r. (na przykładzie terenu łacińskiej diecezji przemyskiej), „Studia i Prace Pedagogiczne”, t. 3, 2016, s. 143-166.

100. Realizacja procesu dydaktycznego w niemiecko-żydowskich szkołach trywialnych w Galicji w latach 1784-1873 (ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, t. 26, nr 1, 2017, s. 285-307.

101. Rola Rady Szkolnej Krajowej w popularyzacji wychowania fizycznego i jego realizacja w szkołach ludowych Galicji, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 5, 2015 [wyd. 2017], s. 104-115.

102. Prawne podstawy realizacji nauki powtarzającej (dopełniającej) w szkołach ludowych
Galicji w latach 1805-1918, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, t. 26, nr 2, 2017, s. 223-235.

103. Obraz pracy i życia nauczycieli-organistów w szkołach ludowych Galicji w latach 1772-1873, „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 4, 2017, s. 13-41.

104. Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach ludowych Galicji w latach 1774-1873 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej), „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 54, 2017, s. 39-73.

105. System kar i nagród w szkołach ludowych w Galicji„Kultura - Przemiany - Edukacja”, t. 5, 2017.

106. Rodzina chłopska w Galicji na przełomie XIX i XX w. (w świetle literatury pamiętnikarskiej), „Społeczeństwo i Rodzina”, nr 2 (51), 2017, s. 7-25.

107. Wychowanie narodowe i patriotyczne w polskich szkołach ludowych (elementarnych) w Galicji, „Karpacki Przegląd Naukowy”, nr 2, 2018, s. 13-30.

108. Miejsce duchowieństwa rzymskokatolickiego i służby kościelnej wśród kadry nauczycielskiej szkół ludowych Galicji w latach 1774-1873, „Nasza Przeszłość”, t. 129, 2018, s. 149-180.

109. Losy szkół jezuickich z terenu przedrozbiorowego województwa ruskiego po kasacie zakonu Towarzystwa Jezusowego w 1773 r., „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, t. 27, nr 1, 2018, s. 339-354.

 

 

Wybrane recenzje:

1.  J. Kowalik, Szkolnictwo parafialne w archidiakonacie sądeckim od XVI do XVIII wieku, Lublin 1983, “Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. 6/7: 1988/89, s. 285-287.

2. Z dziejów oświaty w Galicji, red. A. Meissner, Rzeszów 1989, „ Studia Przemyskie”, t. I, 1993, s. 210-212.

3. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918, red. A. Meissner, S. Możdżeń, Rzeszów 1992, “Studia Historyczne”, R. 38, 1995, z. 3, s. 588-590.

4. Z. Pietrzyk, Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego Odrodzenia, Kraków 1993, “Rozprawy z dziejów oświaty”, t. 37, Warszawa 1996, s. 195-197.

5. F. Rzemieniuk, Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914, Lublin 1991, “Nasza Przeszłość”, t. 85, 1996, s. 393-398.

6. I. Kadulska, Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, “Pamiętnik Teatralny”, R. XLVI, z.1-2, 1996, s. 209-211.

7. M. Adamczyk, Edukacja a awans społeczny plebejuszy 1764-1848, Wrocław 1990, “Rocznik Przemyski”, t. XXXII, 1996, z.1, s. 171-173.

8. R. Darowski, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku, Kraków 1994, “Rocznik Sądecki”, t. XXIV, 1996.

9. Jezuici a kultura polska, red. L. Grzebień, S. Obirek, Kraków 1993, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 67, 1997, s. 417-418.

10. K. Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 67, 1997, s. 420-423.

11. Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce w XVII-XIX w., “Rocznik Muzeum w Gliwicach”t. XI-XII, 1997, s. 325-328.

12. Jan Ryś, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Warszawa 1995, ss.150, aneksy, mapy, streszczenie, “Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna”, Historia 7, 1998, s. 225-227.