DR RADOSŁAW MALIKOWSKI

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • problemy współczesnej edukacji - badanie jej poziomu (procesu kształcenia, stanu świadomości indywidualnej i społecznej) oraz wpływu na aktywizację społeczno - zawodową,
 • zagadnienia związane z procesem współczesnego wychowania,
 • wartości, ich hierarchia - badanie wpływu na funkcjonowanie jednostek i zbiorowości,
 • diagnozowanie potrzeb.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Malikowski R., Отношение студентов к современным проблемам образования, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський 2016 (УКРАЇНА), ISBN 978-617-681-124-4, ss. 174. (Postawy studentów wobec współczesnych problemów edukacyjnych).
 • Malikowski R., Paluch M., Dilemmas and Challenges of contemporary education - state and sources of historical knowledge of UR Students. Results of diagnostic survey [w:] III International Congress on Social Sciences and Humanities: Building academic connections, October 02, 2018, Vancouver 2018 (CANADA), ISBN-13 978-3-903197-76-3, ISBN-10 3-903197-76-9, s. 36-47.
 • Malikowski R., Migracje [w:] Województwo Podkarpackie na początku XXI wieku. Studia socjologiczne pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów 2003.
 • Malikowski R., Bezrobotne kobiety w wieku 25-34 lat na rynku pracy w województwie Podkarpackim [w] Kategorie społeczne Podkarpacia najbardziej zagrożone trwałym bezrobociem. Diagnoza i postulaty praktyczne. Praca zbiorowa pod red. M. Malikowskiego, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów 2006.
 • Malikowski R., Edukacja historyczna jako istotny element procesu współczesnego wychowania [w:] Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції: „Актуальні проблеми сучасної психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців”, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (УКРАЇНА), 17 листопада 2015 року, s. 87-88, УДК 159.9.07 ББК 88.3я431.
 • Paluch M., Malikowski R., Противодействие социальным патологиям среди детей и молодежи в локальной среде посредством опекунско-воспитательных учреждений [w:] Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції: „Актуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи“, національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА), 26 жовтня 2017 p., s. 65-67, УДК 159.9.07 ББК 88.3я431 A 43. (Przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze).
 • Paluch M., Malikowski R., Аксиология в процессе воспитания и социального воздействия [w:] Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції: „Актуальні проблеми сучасної психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців”, Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (УКРАЇНА), 17 листопада 2017 року, s. 128-130, УДК 159.9.07 ББК 88.3я431 A43. (Aksjologia w procesie wychowania i oddziaływania socjalnego).
 • Grzybek G., Malikowski R., Between the ability to love someone and sexual morality; ideas of female students versus life ethos of a female [w:] ЛЬВІВСЬКО-РЯШЕВСЬКI НАУКОВI ЗОШИТИ - LWOWSKO- RZESZOWSKIE ZESZYTY NAUKOWE, nr 4. Red. G. Grzybek, T. Дубровний, B. Botwina. Wyd. UR 2017, ISBN 978-83-7996-499-4.
 • Paluch M., Malikowski R., Общствнньіе патологии как угроза общественному порядуку и безопасности индивидуума (исследовательская концепция) [w:] Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць, Випуск 20, Частина 1, національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський 2016 (УКРАЇНА), ISSN 2309-9763, ICV 2014: 20.51, s. 326-332. (Patologie społeczne zagrożeniem ładu społecznego i bezpieczeństwa jednostki - koncepcja badawcza).
 • Malikowski R., Ogólne orientacje wartościujące młodzieży akademickiej i ich hierarchizacja (na przykładzie zbiorowości studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego) [w] COLLECTION OF RESEARCH PAPERS of PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY, Ivan Ohienko National University, Kamianets-Podilskyi 2014, (UKRAINE).
 • Malikowski R., Paluch M., Многовекторные аспекты современного образования и воспитания [w:] Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика, Випуск 18 (1-2015), Національний Університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський 2015 (УКРАЇНА). (Wielowymiarowe aspekty współczesnej edukacji i wychowania).

 

DOŚWIADCZENIA BADAWCZE:

 • Realizacja projektu ,,Animator” w ramach programu EQUAL dla BD Center - nr projektu A 0608. Projekt „Animator” realizowany był ze środków UE a koordynowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz BD Center (2006 - 2007). Temat projektu: Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej „Animator”.
 • Sacrum a profanum w kulturze. Projekt realizowany we współpracy z Wydziałem Kultury i Sztuki Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki - członek zespołu (04.2015 - 11.2015).
 • Współautorstwo projektu badawczego: Patologie społeczne zagrożeniem ładu społecznego i bezpieczeństwa jednostki. Projekt o charakterze międzynarodowym, realizowany był wspólnie z Narodowym Uniwersytetem im. I. Ohienko w Kamieńcu Podolskim (2016-2018).
 • Realizacja międzynarodowego projektu: Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka (Eros in morality and culture. Sexual ethics versus esthetics) - członek zespołu badawczego. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Lwowskim im. I. Franki i Uniwersytetem Preszowskim (2016-2017).
 • Członek zespołu badawczego УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО НАУКОВО - ПРОЕКТA: ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ОСОБИСТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ. № ПРОЕКТУ: 2/2016 - projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany wspólnie z Narodowym Uniwersytetem im. I. Ohienko w Kamieńcu Podolskim (2016-2021).