Paweł Juśko

stanowisko: adiunkt w Katedrze Badań Szkoły

ORCID: 0000-0002-8474-604X

 

Kontakt:

Instytut Pedagogiki UR

Katedra Badań Szkoły

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]; [email protected]

 

Konsultacje: środa, od 10.00 do 11.30 (Katedra Badań Szkoły, pok. 231)

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia oświaty w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa podstawowego
 • Szkoła w II Rzeczypospolitej - aspekty organizacyjne, praca dydaktyczno-wychowawcza, społeczność nauczycielska i uczniowska, wymiar społeczny
 • Dziecko, rodzina i szkoła w okresie przemian oświatowych i społecznych w Galicji doby autonomicznej
 • Muzeum jako przestrzeń edukacji i wychowania oraz instytucja komunikacji społecznej

 

Wykształcenie

 • 2014-2015 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studia podyplomowe w zakresie Public Relations
 • 2011-2012 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk Humanistycznych, studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa
 • 2007-2008 - Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • 2003-2008 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 2003 − Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Humanistycznych, magister historii z przygotowaniem pedagogicznym i archiwalnym

 

Przebieg pracy zawodowej na uczelni wyższej

 • od lutego 2021 - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, adiunkt w Katedrze Badań Szkoły
 • 2011 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, zastępstwo za innego pracownika naukowo-dydaktycznego

 

Publikacje (wybór)

 • Z problematyki działalności bibliotek szkolnych szkół podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego w latach 1945-1975, [w:] Edukacja i wychowanie od XI wieku do współczesności. Wybrane zagadnienia w kontekście badań historycznych i pedagogicznych, red. P. Juśko, Tarnów 2020, s. 155-173.
 • Wpływ wydarzeń politycznych na działalność szkół podstawowych miasta Tarnowa
  i powiatu tarnowskiego w latach 1945-1975
  , „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 2018, nr 54, s. 133-150.
 • Przegląd najważniejszych form doszkolenia zawodowego kadr nauczycielskich szkół podstawowych w latach 1945-1975. Praktyka szkół miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, [w:] Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej, red. E. Juśko, M. Borys, P. Juśko, B. Wolny, B. D. Niziołek, Tarnów - Łapczyca 2015, s. 45-65.
 • Sto imion uwiecznia ten kamień… Sepulkralne świadectwa Wielkiej Wojny w krajobrazie powiatu tarnowskiego, (fotografie P. Topolski) Tarnów 2014, ss. 64.
 • Jak młodzież postrzega współczesne muzeum? Kulturotwórcza rola Muzeum Okręgowego w Tarnowie w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych Tarnowa i powiatu tarnowskiego, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 2012, nr 32, s. 30-40.
 • Pomiędzy misją a rzeczywistością. Głos w sprawie szkolnej edukacji Historycznej, [w:] Żeby dzieje ludzkie nie zatarły się w pamięci… Rozważania o współczesnych problemach edukacji historycznej i roli historyków w XXI wieku, red. P. Juśko, P. Korzeniowski, M. Borys, M. Małozięć, Tarnów 2011, s. 27-42.
 • Sytuacja prawna nauczania religii w szkołach podstawowych Polski Ludowej do 1961 roku, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 2011, nr 29, s. 96-111.
 • Konferencje rejonowe jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli na przykładzie szkół podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego w latach 1945-1975, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2011, nr 15, s. 422-438.
 • Rola i znaczenie historii ojczystej w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II, wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski Rzeczypospolitej Ludowej, [w:] Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gredkowski, P. Juśko, Tarnów 2010, s. 124-135.
 • Działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Tarnowie w latach 1951-1957, [w:] Instytut Pedagogiki 2004-2011, red. E. Juśko, B. Wolny, Stalowa Wola 2010, s. 123-129.
 • Nauczyciele szkół podstawowych w Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie i powiecie tarnowskim w latach 1945-1975, [w:] Studia do dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie i w powiecie tarnowskim, red. E. Juśko, Cz. Sterkowicz, Tarnów 2009, s. 43-67.
 • Szkolenie ideologiczne nauczycieli szkół podstawowych Tarnowa i powiatu tarnowskiego w latach 1949-1956, „Tarnowskie Studia Historyczne” 2009, t. 1, s. 60-76.
 • Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnowie w latach 1883-1939, [w:] Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila, red. P. Juśko, Tarnów 2007, s. 85-125.
 • Problematyka pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły powszechnej im. S. Staszica w Tuchowie w okresie międzywojennym, „Teka Komisji Historycznej Oddział PAN w Lublinie” 2005, t. 2, s. 114-134.
 • Historia szkolnictwa powszechnego w Tuchowie w okresie II Rzeczypospolitej, Tuchów 2004, ss. 188.

 

Redakcja publikacji (wybór)

 • Edukacja i wychowanie od XI wieku do współczesności. Wybrane zagadnienia w kontekście badań historycznych i pedagogicznych, red. P. Juśko, Tarnów 2020, ss. 258.
 • Dziedzictwo Wielkiej Wojny w krajobrazie oraz pamięci. Powiat tarnowski i gmina Pleśna - wspólne wyzwanie, red. P. Juśko, R. Stankowski, Tarnów - Pleśna 2016, ss. 232.
 • Tak Ją chcę zapamiętać… 80 lat tradycji Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu, red. P. Juśko, Warszawa 2016, ss. 192.
 • Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej, red. E. Juśko, M. Borys, P. Juśko, B. Wolny, B. D. Niziołek, Tarnów - Łapczyca 2015, ss. 217.
 • Jak mądrze kochać Ojczyznę, jak dziś rozumieć patriotyzm. Pamiętnik projektu edukacyjnego, red. J. Parys, P. Juśko, Tarnów 2014, ss. 86.
 • Żeby dzieje ludzkie nie zatarły się w pamięci… Rozważania o współczesnych problemach edukacji historycznej i roli historyków w XXI wieku, red. P. Juśko, P. Korzeniowski, M. Borys, M. Małozięć, Tarnów 2011, ss. 291.
 • Współczesna polska emigracja. Stracone czy zyskane szanse, red. P. Juśko, M. Borys, Tarnów 2011, ss. 131.
 • Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć, red. E. Juśko, B. Wolny, ks. A. Gredkowski, P. Juśko, Tarnów 2010, ss. 301.
 • Minęła dekada. Samorząd powiatu tarnowskiego w latach 1999-2009, red. P. Juśko, Tarnów 2009, ss. 314.
 • Tarnów w czasach burmistrza Tadeusza Tertila. Osiągnięcia miasta w okresie autonomii galicyjskiej i początkach II Rzeczypospolitej, red. P. Juśko, Tarnów 2007, ss. 287.

 

Inne prace redakcyjne

 • od 2020 - członek redakcji periodyku Instytutu Pedagogiki UR „Przemiany - Edukacja - Kultura”
 • od 2016 - członek redakcji „Rocznika Tarnowskiego” (wydawca Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne)
 • 2009-2015 - redaktor naczelny „Tarnowskich Studiów Historycznych” (wydawca PTH Oddział w Tarnowie)
 • 2008-2010 - udział w pracach redakcyjnych „Encyklopedii Tarnowa” (wydawca Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne)

 

Członkowstwo w organizacjach naukowych i społecznych

 • od 2018 - członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego
 • od 2012 - członek współpracownik Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL
 • od 2007 - członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (praca w Zarządzie Oddziału w Tarnowie)
 • od 2007 - członek Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • od 2003 - członek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół - Świat Pracy” w Tarnowie

 

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • 2014 - Medal za zasługi dla NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego
 • 2013 - Złota Odznaka „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”
 • 2011 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2009 - Medal 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego