DR MONIKA BADOWSKA-HODYR

adiunkt

w Katedrze Badań Społecznych

 

Kontakt:

Kolegium Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Katedra Badań Społecznych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail:  [email protected]

tel. 796-777-318

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności
 • sprawiedliwość naprawcza
 • readaptacja i reintegracja społeczna
 • problematyka suicydalna

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Członek/ekspert Jury II Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności o nagrodę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Nr BP-504-3/15/1050 z dnia 19 maja 2015 r.
 • Członek/ekspert Jury III Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności o nagrodę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Nr BP-504-5/16 z dnia 22 listopada 2016 r.
 • Członek/ekspert Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności nagrodę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Nr BP.414.173.2017.AB z dnia 4 grudnia 2017r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego o/Rzeszów;
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o/Rzeszów.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

 

 

NAGRODY I ODZNACZENIA:

 • BRĄZOWA ODZNAKA „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 2/O/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.
 • Laureat II miejsca Konkursu "Gazety Codziennej Nowiny” - Nauczyciel na medal 2018 Województwa Podkarpackiego w kategorii „Nauczyciel Akademicki”; Konferencja PCEN Rzeszów, 27 października 2018 rok.

 

PUBLIKACJE:

 1. „Prawo człowieka do rehabilitacji moralnej w opinii młodzieży szkół średnich”, [w:] Wychowanie, profilaktyka, resocjalizacja - w poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro, red., J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman, Rzeszów 2003, wyd. PODN. ISBN 83-88987-30-5.
 2. „Polityka karna wobec dorosłych sprawców zabójstw na terenie województwa podkarpackiego w latach 1999-2002”, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna - perspektywy i zagrożenia, red., F. Kozaczuk, Rzeszów 2004, wyd. Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 83-7338-148-1.
 3. „Samobójstwo w opinii młodzieży szkół średnich”, [w:] Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego, red., F. Kozaczuk, Rzeszów 2005, wyd. Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 83-7338-191-0.
 4. „Percepcja orzeczonej kary pozbawienia wolności w żeńskiej populacji więźniów”, [w:] Optymalizacja odziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, red., F. Kozaczuk, Rzeszów 2006, wyd. Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 978-83-7338-177-3.
 5. „Struktura osobowości młodocianych sprawców przestępstw jako determinanta autoagresji w warunkach izolacji więziennej”; [w:] Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej - w poszukiwaniu tożsamości, red., B. Bykowska, M. Szulc, Gdańsk 2006, wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-89786-79-6.
 6. „Intraindywidualne korelaty zachowań ryzykownych młodzieży”,[w:] Psychospołeczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży, Biuletyn nr 4, Rzeszów 2006 - Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP, współautor Mieczysław Radochoński.
 7. „Duszpasterstwo więzienne w polskiej i szwedzkiej rzeczywistości penitencjarnej”; [w:] Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej, red., J. Świtka, M. Kuć, Lublin 2007, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 83-7306-329-3.
 8. „Wybrane osobowościowe uwarunkowania autoagresji wśród skazanych”;[w:] Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk para przestępczych i przestępczych, red., Jan M. Stanik, Warszawa 2007, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP. ISBN 83-88278-84-3.
 9. „Poziom prizonizacji sprawców przestępstw a zachowania autoagresywne w warunkach izolacji więziennej”, [w:] Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, red., F. Kozaczuk, Rzeszów 2008, wyd. Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 978-83-7338-339-5.
 10. „Doświadczenia szwedzkiej służby penitencjarnej w zakresie realizacji programu Rodzicielstwo”, [w:] Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności, red., M. Kuć, Lublin 2008, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 978-83-7306-398-3.
 11. „Poziom prizonizacji sprawców przestępstw przeciwko mieniu a zachowania autoagresywne”, [w:] Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych, red., W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań-Gdańsk-Warszawa-Kalisz 2008. ISBN 978-83-88411-95-3.
 12. „Przemyt na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów godzących w bezpieczeństwo - doświadczenia szwedzkie”, [w:] II Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego - materiały z konferencji, red., M. Zelek, Rzeszów 2008, Drukarnia Pijarów Kraków. ISBN 978-83-7269-289-4.
 13. „Prawo człowieka do rehabilitacji moralnej w świetle nauczania Jana Pawła II”, [w:] Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, red., J. Nikołajew, P. Marzec, Lublin 2009, wyd. Polihymnia. ISBN 978-83-7270-663-8.
 14. „System Dozoru Elektronicznego (SDE) alternatywą kary pozbawienia wolności - próba oceny”, [w:] Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, red., F. Kozaczuk, Rzeszów 2009, wyd. Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 978-83-7338-497-2.
 15. „Przynależność podkulturowa skazanych dokonujących autoagresji w warunkach izolacji więziennej a ich poziom prizonizacji”, [w:] Skuteczność oddziaływań penitencjarnych, red., M. Kuć, Lulin 2009, wyd. Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 978-83-7306-440-9. ISBN 978-83-7363-876-1.
 16. „Moralna rehabilitacja jako element sprawiedliwości naprawczej”, [w:] Problemy współczesnej resocjalizacji, red., L. Pytka, B. M. Nowak, Warszawa 2010, wyd. WEMA, s. 88-95. ISBN 978-83-61303-52-7.
 17. „Motywacja sprawczyń przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu”, [w:] Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, red., F. Kozaczuk, Rzeszów 2010, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, s. 227-243. ISBN 978-83-7338-602-0.
 18. „Więzienne dzieciństwo”, [w:] Rzeczywistość dziecka, red., J. Krukowski, Tarnów 2012, wyd. MWSE w Tarnowie, s. 411-421. ISBN 978-83-89879-20-2.
 19. F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), „Zachowania społecznie detruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja”, tom I, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012. ISBN 978-83-7338-818-5.
 20. F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), „Zachowania społecznie detruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja”, tom II, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012. ISBN 978-83-7338-819-2.
 21. „Підтримання контакту з сім’єю та рівень прізонізації серед неповнолітніхправопорушників проти власності”, [w:] Вибрані проблемисоціальної педагогіки і соціальної роботи, red., Беата А.Зємба, Дорота Пстронг, 2012, wyd. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна, s. 56-68. ISBN 978-966-8261-74-9.
 22. „Minimalizowanie skutków izolacji więziennej w pracy penitencjarnej”, [w:] Funkcjonowanie kadry penitencjarnej w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności. Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, t. 4., red. D. Kowalczyk, I. Mudrecka, Opole 2013, wyd. Uniwersytet Opolski, s. 221-236. ISBN 978-83-7395-550-9.
 23. „Przestrzeń penitencjarna a przeciwdziałanie przestępczości - wybrane zagadnienia”, [w:] Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości - zagadnienia wybrane, red. Sławomir Hypś, Konrad Kołek, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, s. 219-239. ISBN 978-83-7548-256-0.
 24. „Autoagresja wśród mężczyzn powyżej 55 roku życia odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych”, [w:] Rzeczywistość seniora, red. M. Dudek, J. Krukowski, K. T. Panas, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menadżerskiej, Warszawa 2014, s.149-179. ISBN (print version): 978-83-7520-175-8, ISBN (e-book): 978-83-7520-176-5.
 25. „Rodzice-więźniowie w przestrzeni penitencjarnej”, [w:] Konteksty kreowania przestrzeni polskiego więzienia, red. D. Rondalska, M. R. Kalaman, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Kalisz 2014, s. 65-80. ISBN 978-83-88411-13-7.
 26. „Postawy rodzicielskie i funkcjonowanie dziecka z perspektywy uwięzionych rodziców w świetle teorii przywiązania Johna Bowlby’ego”, [w:] Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych, red. D. Kowalczyk, A. Szecówka, Sł. Grzesiak, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015, s. 338-354. ISBN 978-83-7977-168-4.
 27. M. Badowska-Hodyr (red. naukowa), „System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans” z serii Patologia społeczna, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, s. 140. ISBN 978-83-7996-372-0.
 28. „Wprowadzenie”, [w:] System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, z serii Patologia społeczna, red. M. Badowska-Hodyr, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, s. 7-13. ISBN 978-83-7996-372-0.
 29. „Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osadzonych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych - wybrane aspekty”, [w:] System penitencjarny w kontekście społecznych zagrożeń i szans, z serii Patologia społeczna, red. M. Badowska-Hodyr, wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016, s. 101-118. ISBN 978-83-7996-372-0.
 30. „Poczucie sensu życia a orientacja na wartości z perspektywy uwięzionych rodziców w świetle teorii Victora E. Frankla”, [w:] Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna - problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji, red. I. Mudrecka, PEDAGOGIUM WSNS w Warszawie, Warszawa 2017, s. 193-209. ISBN 978-83-62902-22-4.
 31. Poczucie sensu życia wśród osadzonych odbywających kary długoterminowe a ich uczestnictwo w programach podtrzymujących więź z rodziną”[w:] PEDAGOGIA OJCOSTWA. Nr 2/2017, s. 90-110. ISSN: 2082-3487.
 32. „Więź z rodziną i jej znaczenie w procesie inkluzji społecznej z perspektywy osadzonych kobiet odbywających kary długoterminowe”, [w:] PROBACJA. Nr 3/2017, s. 47-68. ISSN: 1689-6122.
 33. „Podtrzymywanie więzi z rodziną a readaptacja społeczna z perspektywy więźniów długoterminowych posiadających dzieci w wieku do 15 roku życia”, [w:] PEDAGOGIKA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Nr 1/2018, t. XXVII, s. 285-301. ISSN:1689-6122. DOI: 10.16926/p.2018.27.23.
 34. „Rodzice i ich dzieci w przestrzeni penitencjarnej z perspektywy zasady indywidualizacji oraz procesu reintegracji społecznej”, [w:] PROBACJA. Nr 1/2018. ISSN:1689-6122.
 35. „Ku reintegracji. Rodzina w perspektywie procesu indywidualizacji oddziaływań penitencjarnych wobec osób odbywających kary długoterminowe”, [w:] ETHOS, ROK 31 2018 NR 2(122). ISSN:0860-8024. DOI: 10.12887/31-2018-2-122-17.
 36. „Penologiczne Kopciuszki - sytuacja dziecka w rodzinie naznaczonej piętnem uwięzienia z perspektywy rodziców odbywających kary długoterminowe”, [w:] DZIECKO KRZYWDZONE. Vol. 18, Nr 4/2019, s. 84-106. ISSN: 2545-3475.
 37. Wartość programów podtrzymujących więź osadzonych z rodziną z perspektywy procesu inkluzji społecznej, [w:] ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA. SECTIO J, PAEDAGOGIA-PSYCHOLOGIA, Nr 33(4)/2020, s. 95-112. DOI: 10.17951/j.2020.33.4.95-112.
 38. „Kobieta w izolacji więziennej - wybrane aspekty z perspektywy matek odbywających kary długoterminowe”, [w:] Polski System Penitencjarny w stulecie odzyskania niepodległości. VI Kongres Penitencjarny, red. T. Bulenda, A. Nawój-Śleszyński, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Warszawa 2020, s. 525-543. ISBN 978-83-908858-3-4.