Dr hab. Marta Uberman

Profesor nadzwyczajny UR

Kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Prodziekan Wydziału Pedagogicznego ds./studiów niestacjonarnych

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

Ul. Ks. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

Absolwentka PLSP w Rzeszowie oraz Studium Pedagogicznego w zakresie nauczania plastyki w klasach początkowych (I-III ) i szkole podstawowej. Studia IWA UMCS w Lublinie, specjalność: wychowanie plastyczne, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Lisa, magisterium z historii sztuki. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Tytuł rozprawy Kształcenie nauczycieli rysunku (wychowania plastycznego, plastyki) dla szkolnictwa ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1989, promotor prof. zw. dr hab. Karol Poznański, APS Warszawa 2002. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Tytuł rozprawy: Rozwój obrazowania figuratywnego w spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym. Implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej, UP PF Prešov, 2011. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie APS Warszawa 2004. Reprezentantka Polski na Międzynarodowym Kongresie Sztuki EAS ISME (Tallin, Estonia, 2009); członek jury Europejskiego Festiwalu Szkół Artystycznych (Prešov, Słowacja, 2006), Festiwalu Sztuki Dziecka (Vranov, Słowacja, 2010). Członek Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, Międzynarodowej Rady Naukowej CEVES, Międzynarodowej Rady Redakcyjnej czasopisma Journal Socioterapie (od 2015). Promotor pomocniczy (1), recenzent w przewodach habilitacyjnych (1) i doktorskich (1). Recenzent w punktowanych czasopismach krajowych (4) i zagranicznych (Słowacja). Nagrodzona, m. in. nagrodą Rektora UR II stopnia (2012, 2002), Prezydenta Miasta Rzeszowa (1994), odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (2017).

 

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

 

- Zertifikat Transistion AusBildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche bildungsprozesse (32 godziny) - certyfikat, Presov, Słowacja, 2008.

- Emisja głosu (40 godzin) - certyfikat, Rzeszów, UR, 2008.

- Przemoc wobec dzieci - profilaktyka i interwencja - (20 godzin) - certyfikat, Rzeszów, 2006.

- Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (depresje, anoreksja, bulimia, ADHD (10 godzin) - certyfikat, Rzeszów, 2006.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Wychowanie przez sztukę, wychowanie estetyczne, dydaktyka edukacji plastycznej, sztuka dziecka, terapia przez sztuki plastyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, historia nauczania rysunku, wychowania plastycznego, plastyki, prac ręcznych , rozwój manualny dziecka. Uprawia działalność artystyczną w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki użytkowej. Projektuje ilustracje do książek dla dzieci.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 

Nauczyciel wychowania plastycznego, plastyki, prac ręcznych, zajęć praktyczno-technicznych, pracy-techniki w klasach I-III i klasach IV-VIII szkoły podstawowej (1984-1995) oraz plastyki, reklamy, projektowania wizualnego, wiedzy o sztuce w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Zawodowym i Zasadniczej Szkole Zawodowej (1991-1997).

 

Inicjator, organizator i realizator (współrealizujący: dr hab. Jerzy Tomala, prof. UR, dr Aleksandra Mach) Uniwersyteckich Warsztatów Artystycznych (UWA) dla studentów pedagogiki i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów, wychowawców internatów, i innych miasta Rzeszowa i okolic (2012-1014 UR IP).

 

Inicjator, organizator i realizator (współrealizujący: mgr Małgorzata Kiełb, mgr Elżbieta Piórecka, mgr Lucjan Rybak) Uniwersyteckich Spotkań Dziecka ze Sztuką (zajęcia cykliczne) (2014-2015).

 

Autorka programu warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu; kierownik zespołu realizującego warsztaty w ramach programu: Nasza Perspektywa - program MPiPS Oparcie dla Osób z zaburzeniami Psychicznymi (wykonawca MOPS w Rzeszowie, współwykonawca UR WP, Rzeszów, 10.10.2015-2.12.2015) (Zespół: dr hab. Marta Uberman, prof. UR, dr hab. Jerzy Tomala, prof. UR, dr Janusz Boczar, dr Wojciech Motyka, dr Teresa Piątek, dr Beata Romanek, mgr Monika Szczygieł-Boczar, mgr Maria Cesarz).

 

Autorka programu warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci z rodzin objętych Niebieską Kartą,  realizacja i kierowanie zespołem (w ramach projektu Skutecznie przeciw przemocy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - [wykonawca MOPS w Rzeszowie, UR WP - współwykonawca, Rzeszów, 30.09.2016-16.12.2016). (Zespół: dr hab. Marta Uberman, prof. UR, dr hab. Jerzy Tomala, prof. UR, dr Janusz Boczar, dr Wojciech Motyka, dr Teresa Piątek, dr Beata Romanek, mgr Monika Szczygieł-Boczar, mgr Maria Cesarz, studenci pedagogiki).

 

Kierowanie zespołem realizującym zajęcia dla najmłodszej grupy studentów MUR (koncepcja, opracowanie scenariusza zajęć, realizacja) (2014, 2015, 2016, 2017, 2019)(zespół realizujący: dr hab. Jerzy Tomala, prof. UR, dr Janusz Boczar, dr Wojciech Motyka, dr Teresa Piątek, dr Beata Romanek, mgr Małgorzata Kiełb, mgr Monika Szczygieł-Boczar, mgr Maria Cesarz, mgr Lucjan Rybak).

 

Kierowanie zespołem realizującym działania paraartystyczne i charytatywne w środowisku (Nadziani Nadzieją, 2013, Mikołajki, 2014, W świecie bajki 2015, 2016) , organizacja wystaw pedagogów (Rzeszów 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, Lwów 2013, 2014, Presów 2010, 2011, 2012, 2018).

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 

Autorka dwóch monografii Z historii szkolnictwa pedagogicznego. Kształcenie nauczycieli rysunku, wychowania plastycznego, plastyki na potrzeby szkolnictwa podstawowego w latach 1944-1989. Wyd. UR 2009, ss. 287. ISBN 978-83-7338-470-5 oraz Vývoj figurativneho motivu v detskom výtvarnom prejave. Wyd. Pavol Šidelský, Akcent Print, Prešov, 2015. ss. 136.  ISBN 978-80-89295-69-2. Współautorka Janusz Kirenko NAUKA SZTUKA. Wyd. UR 2017, ss. 281. ISBN 978-83-7996-462-8. (Współautor: Aleksandra Mach). Autorka skryptu dla studentów pedagogiki i nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej: Techniki plastyczne w edukacji dziecka. Dekoracje płaskie i przestrzenne. Pavol Šidelský, Akcent Print, Prešov 2011, ss. 80. ISBN 978-80-89295-35-7. Współredaktor 2 monografii zbiorowych, 68 artykułów naukowych (w językach: polskim, słowackim i angielskim) oraz autor 120 projektów ilustracji dla dzieci i dorosłych publikowanych w czasopismach i pracach zwartych (m. in. Janusza Kirenko, Tadeusza W. Nowackiego, Edyty Sadowskiej, Jany Hudakovej).

UDZIAŁ W PROGRAMACH BADAWCZYCH:

IV grant č. 3030-2002/ 2006-2007, Charles University Pedagogical Faculty, 11639 Praqe, M. D. Rettigove 4. Visegrad research Project „Through music towards joy and friendship” - final period of Pedagogical Faculty, Charles University in Praqe, in Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary - członek zespołu

IV F grant č. 20810394 / 2008-2009 „Development of artistic and indyviduality values In the opened system of music education, koordynator: doc. Dr Miloš Kodejška, CSc, veduci visegradskeho projektu, Univerzita Karolova v Praqe, PDF - członek zespołu

SK-2008-008-001, Transition - Ausbildung zum/r Űbergangsbegleiter/in fűr frűhkindliche Bildungsprozesse, 9 - 14 september 2008. Sokrates Projekt 229737-CP-1-2006-DE-GRUNDTVIG-D11 - członek zespołu

VEGA  MSVVaS c. 1/0146/14 Teoreticke a metodologicke kontexty socioterapie ako novoobjavenej metody socialnej prace IESP FF PU [współwykonawca] [1.1.2014-31.12.2016] - członek zespołu