MGR MARLENA PIENIĄŻEK

asystent

w Katedrze Pedagogiki Medialnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Medialnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

•             aktywność prospołeczna młodzieży,

•             aktywność wolontariacka,

•             oddziaływanie mass mediów na dzieci i młodzież.

•             oddziaływanie mass mediów na dzieci i młodzież

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Pieniążek M., Zielińska M., Wizerunek kobiet w reklamie w kontekście pedagogiki medialne., w: Morbitzer J., Musiał E. (red.), "CZŁOWIEK-MEDIA-EDUKACJA", wyd. Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych UP w Krakowie, Kraków 2013, s. 493- 499, ISBN 978-83-7271-832-7
 • Pieniążek M., Zielińska M., Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej. Raport z badań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Współczesne dylematy pedagogiki. Teoria i praktyka - Lublin, 19-20 listopada 2013
 • Pieniążek M., Wykorzystanie mediów w promowaniu zachowań prospołecznych na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych., w: Siemieniecka D. (red.), "Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji", wyd. Wydawnictwo Naukowe UAM, Toruń 2015, s. 131-141, ISBN 978-83-231-3387-2
 • Pieniążek M., Kobiece wzorce osobowe kreowane w młodzieżowych produkcjach filmowych z perspektywy edukacyjnej, w: Kwartalnik naukowy "Edukacja-Technika-Informatyka" Nr 3(13)2015, wyd. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, s. 139- 146, ISSN 2080-9069
 • Pieniążek M., Działalność prospołeczna z perspektywy wolontariuszy- przekaz medialny a rzeczywistość., w: Morbitzer J., Morańska D., Muział E., "CZŁOWIEK- MEDIA- EDUKACJA", wyd. Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 238-246, ISBN 978-83-64927-39-3
 • Pieniążek M., Czopek J., Czytelnictwo prasy specjalistycznej wśród nauczycieli małych szkół województwa podkarpackiego., w: Wrońska M. (red.), "Mała szkoła w przestrzeni medialnej", wyd. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 125-139, ISBN 978-83-7996-235-8
 • Pieniążek M., "Moda na wolontariat?"- medialny aspekt zjawiska, w: Kamińska A., Oleśniewicz P., (red.) "Edukacja jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości", wyd. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2016, s. 347-354, ISBN 978-83-64788-53-6
 • Pieniążek M., NGO's w mediach i media o NGO's. Promocja wolontariatu na przykładzie wybranych organizacji pozarządowych, w: Kwartalnik Naukowy "Szkice Humanistyczne" OSW, Tom XVI, nr 3 (vol. 40)/2016, wyd. OSW, Olsztyn 2016, s. 179-188, ISSN 1642-6363
 • Pieniążek M., Aplikacje mobilne jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej, w: Kwartalnik Naukowy "Edukacja- Technika- Informatyka" Nr 4 2015, wyd. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, ISSN 2080-9069
 • Pieniążek M., Kinal J., Teaching in the Era of IT society. International scientific conference European Pedagogy Forum 2016 (vol. VI.) "Reflexion of pedagogy and psychology". Czech Republic, ISBN 978-80-87952-16-0, s. 85-93
 • Pieniążek M., Zielińska M., Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej, Pedagogika, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas 15/2017, ISSN 1896-4591, s. 145-153
 • Pieniążek M., Społeczna rola mediów w szkole, w: Kwartalnik Naukowy "Edukacja- Technika- Informatyka" Nr 3(21)2017, wyd. Wydawnictwo UR, ISSN 2080- 9069, s. 239-244
 • Pieniążek M., TIK w wolontariacie jako przestrzeń aktywności prospołeczne, w: Kwartalnik Naukowy "Edukacja- Technika- Informatyka" Nr 4(26)2018, wyd. Wydawnictwo UR, ISSN 2080-9069, s. 460-466