DR MARIA ŁUKASZEK

adiunkt

w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Praca naukowa: obejmuje zagadnienia seksualności osób społecznie niedostosowanych oraz jej uwarunkowania (związane głownie z procesem wykolejania się: socjalizacją w grupach dewiacyjnych, uzależnieniami, przestępczością, pobytem w placówkach resocjalizacyjnych).

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Poradnia Uzależnień i Rodzinna „Karan”,
 • Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Postawy skazanych mężczyzn wobec żon i partnerek życiowych. W: Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia. Pod red. F. Kozaczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 385-400.
 • Ryzykowne zachowania seksualne wychowanków OHP. W: Kultura w systemie wychowawczym Ochotniczych Hufców Pracy. Pod red. Z. Jasińskiego, E. Nycza. Wydawnictwo ANTYKWA, Opole 2004, s. 51-62.
 • Postawy wychowanków OHP i uczniów szkół średnich wobec życia seksualnego i partnerów seksualnych. W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich. Pod red. F. Kozaczka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 261-277.
 • Socjodemograficzne uwarunkowania świadczenia usług seksualnych przez wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy. W: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych. Pod red. F. Kozaczka. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, s. 464-475.
 • Społeczne determinanty stosowania przemocy seksualnej przez młodzież, W: Kozaczuk, F. (red.) Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, Rzeszów 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 527-541.
 • Używanie środków psychoaktywnych a zjawisko przemocy seksualnej wśród młodzieży, W: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.) Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja. Rzeszów 2012. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 190-205.
 • Детермінанти надання сексуальних послуг дітьми та молоддю w: БеатА.Зємба, Дорота Пстронг (red.), ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, УКРАЇНА, Кам’янець-Подільський, 2012, s. 169-186.
 • Szorstka młodość. Socjalizacyjne wyznaczniki zachowań seksualnych młodzieży. (Na podstawie badań wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy). Rzeszów 2013. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Używanie narkotyków a wczesna aktywność seksualna młodzieży, W: Patologia społeczna. Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, pod red. D. Pstrąg, Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 77-95.
 • Ryzykowne zachowania seksualne mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, „Rocznik Lubuski”, Tom 40, Część 2, Psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych. Z. Izdebski, K. Wąż, M. Farnicka (red.), 2014.
 • Doświadczenia przemocy seksualnej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. W: Wybrane problemy seksualności więźniów. M. Łukaszek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 21-38.
 • Wybrane problemy seksualności więźniów. M. Łukaszek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 • Agresja seksualna wobec kobiet - doświadczenia i opinie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. W: Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych. D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2015, s. 319-332.
 • Commercial sexual services as a threat to prisoners’ sexual health. W: Zdravotné problémy marginalizovaných skupin. Ošetřovatelství, kvalita života, onkologie, veřejné zdravotnictví, laboratorné vyšetřovací metody a farmakologie. D. Kalátová, P. Beňo, M. Šramka (red.), Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžbety, n.o. Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram, ČR 2016, s. 151-158.
 • Potrzeby seksualne mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. W: Przestępstwo, kara więzienia na przestrzeni dziejów. A. Purat, A. Wedeł-Domaradzka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 164-175.
 • Doświadczenia seksualne więźniów - młodych dorosłych a ich kompetencje do tworzenia związków partnerskich. W: Kompetencje życiowe młodych dorosłych. M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-365-2, s. 266-277.
 • Cechy obyczajowości seksualnej mężczyzn niedostosowanych społecznie. W: resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna - problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji. I. Mudrecka (red.), Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2017, s. 219-230.
 • Prisoners with regard to female life and sex partners W: Теоретична i дидактична фiлологiя, Збiрник наукових праць, Серiя «Педагогiка», Випуск 24, Переяслав - Хмельницький 2017, Wydane przez: Мiнiстерство Освiти i Науки України ДВНЗ «Переяслав - Хмельницький Державний Педагогiчний Унiверситет Iменi Григорiя Сковороды».