DR HAB. MAREK PALUCH

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

OSIĄGNIĘCIA:

 • Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2009).
 • Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa w uznaniu wkładu w rozwój współpracy oraz dokonań w sferze nauki i dydaktyki (2014).
 • Dyplom Wydawnictwa Naukowego Federacji Rosyjskiej "Спутник+" za wieloletnią współpracę naukową i popularyzację nauki polskiej w Rosji.
 • Promotor najlepszej pracy magisterskiej w ogólnopolskim konkursie (2016).
 • Promotor czterech prac doktorskich.
 • Autor ponad stu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wpływ warunków społecznych, kulturowych na postawy, system wartości, tożsamość społeczną,
 • profilaktyka społeczna,
 • teoria wychowania,
 • edukacja w okresie współczesnych przemian,
 • teoria i praktyka pracy socjalnej.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

 1. PALUCH m., Attitudes of university students towards problems of contemporary threats and social pathology - reality and challenges (a report from the research) Students of a social work faculty at the School of Engineering and Economics in Rzeszów towards problems of social pathology, Section: Pedagogy, “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings”: Papers of the 7th International Scientific Conference, June 25, 2014, Cibunet Publishing, New York (USA), s. 61-67, ISBN 978-1-940260-18-1.
 2. Палюх М., Роль культурного образования молодежи в процессе европейской интеграции, In: Гуманитарные науки в XXI веке. Материалы XIVмеждународной научно-практической конференции - M.: Издательство „Спутник +”, 10.06.2013 Москва (РОССИЯ), ISBN 978-5-9973-2561-9.s. 139-146. (Rola edukacji kulturalnej młodych ludzi w procesie integracji europejskiej).
 3. Paluch M.Pedagogika w mnohokultúrnej perspektíve [In:] Verbum ročník XVII, č. 1. Vydavatel’stvo Verbum, Košice 2006 (SLOVAKIA), s. 12-19 (ISSN 1210-1605). (Pedagogika w wielokulturowej perspektywie.
 4. Zięba B., Paluch M.The role of social work in palliative care, Wissenschaftliche Zeitschrift, Stuttgart 2013 (DEUTSCHLAND), s. 65-68, [ISSN 2195-2183]. (Rola pracy socjalnej z ludźmi otoczonymi opieką paliatywną).
 5. MALIKOWSKI R., PALUCH M., Dilemmas and Challenges of contemporary education - state and sources of historical knowledge of UR Students. Results of diagnostic survey [w:] III International Congress on Social Sciences and Humanities: Building academic connections,  October 02, 2018, Vancouver 2018 (CANADA), ISBN-13 978-3-903197-76-3, ISBN-10 3-903197-76-9, s. 36-47.
 6. PALUCH M., Krauz A., Volunteering as the service to people in need - the social and educational dimension of assistance for a man, In: E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2014, s. 57-66, ISBN 978-83-932280-8-9.
 7. Палюх М., Самообразование как важный элемент образовательных компетентностей человека XXI века, In: Гуманитарные науки в XXI веке. Материалы XIV Международной научно-практической конференции - M.: Издательство „Спутник +”, 10.04.2014 Москва (РОССИЯ), ISBN 978-5-9973-2561-9.s. 135-139. (Samokształcenie istotnym elementem kompetencji edukacyjnych człowieka XXI wieku).
 8. Палюх М.Освітавсуспільстві, яке змінюється, [In:] Зємба Б. А.,ПстронгД.(Наукові редактори), ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, s. 70-83, [ISBN 978-966-8261-74-9]. (Edukacja w zmieniającym się społeczeństwie).
 9. KRAUZ A., KRAUZ Ag., PALUCH M.Edukacja w okresie współczesnych przemian. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów 2011, s.204 [ISBN 978-83-7586-060-3].
 10. PALUCH M.Pedagogiczne i psychologiczno-społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską. Analiza wartości i postaw, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Sanok 2007, s.189, (ISBN 978-83-921931-0-4).