DR  MAREK HALLADA

starszy wykładowca

w Katedrze Pedagogiki Medialnej 

  

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Katedra Pedagogiki Medialnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

pokój 221,

tel.: (17)  872 18 21

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • media w edukacji i wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem komputerów i komputerowych multimedialnych programów edukacyjnych,
 • wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie kształcenia,
 • fotografia dydaktyczna i zagadnienia związane z jej obecnością w podręcznikach, programach komputerowych, w kształceniu przez Internet,
 • projektowanie materiałów dydaktycznych,
 • współczesny język mediów,
 • grafika komputerowa wykorzystywana w procesie kształcenia do tworzenia materiałów dydaktycznych,
 • prezentacje multimedialne wykorzystywane w procesie kształcenia.

 

WYBRANE PUBLIKACJE

 

 • HALLADA M. Komputer w procesie nauczania - uczenia się. (w:) Dyrda T., Ścisłowicz S. (red.) Pedagogika w działaniu społecznym. Wyd.: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ostrowiec Świętokrzyski 2004. s. 233-242.    
 • HALLADA M. Media w multimediach. Ocena encyklopedii multimedialnych przez uczących się. (w:) Andrzejak Z., Kacprzak L., Pająk K (red.): Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia. Poznań-Warszawa 2005. s. 335-342.
 • Hallada M., Analiza korzystania ze słownika i tematycznego spisu haseł przez uczących się z encyklopedii multimedialnej. (w:) Strykowski W. Media a Edukacja.  Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej. Poznań 2006.
 • Hallada M., Ocena interfejsu encyklopedii multimedialnej przez uczących się, (w:) Dylak S., Pęczkowski R., Denicolo P. (red.), Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006, s. 408-417.
 • HALLADA  M., Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia, (w:) Biblioteka Centrum Informacji, Wyd. Agencja „Sukurs”, Warszawa, 2009 nr 1, s. 3-7.
 • HALLADA M., Przygotowanie fotografii dydaktycznej wykorzystywanej w nauczaniu przez Internet, (w:) Zieliński Z. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2009, s. 116 - 123, t.2
 • HALLADA M., Analiza krotności oglądania prezentacji w encyklopediach multimedialnych w zależności od prezentowanego stylu uczenia się, (w:) Morbitzer J., Komputer w edukacji, 19 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Kraków 2009, s. 81 - 86.
 • HALLADA M., Fotografia jako element składowy multimediów oraz forma wizualnego komunikatu dydaktycznego wykorzystywanego w procesie kształcenia, (w:) Francuz P., Jędrzejewski S. (red.) Nowe media i komunikowanie wizualne, Wydawnictwo KUL 2010, s. 241 - 253.
 • 21. HALLADA M., Komputer i Internet jako współczesne medium dydaktyczne, (w:) Bis D., Rynio A. (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Wydawnictwo KUL 2010, s. 695 - 705.
 • HALLADA M., Jankowska D., Fotografia dydaktyczna w podręcznikach szkolnych - na przykładzie podręcznika do historii „Śladami przeszłości” dla klasy I gimnazjum. (w:)  Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.) Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2011, t. II,  s.  137-148.
 • HALLADA M., Fotografia dydaktyczna w programach multimedialnych - na przykładzie programu do podręcznika historii „Śladami historii” dla klasy pierwszej gimnazjum, (w:) Lewowicki T., Siemieniecki B., (red.) Nowe media w edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 223 - 244.
 • HALLADA M., Jankowska D., Dziecko w świecie TV. Most czy przepaść między pokoleniami, (w:) Balogova B. (ed.) Medzigeneracne mosty - vstupujeme do roka medzigeneracnej solidarity, Filozoficka fakulta Presovskiej univerzity v Presove, Presov 2012, s. 206 - 212.
 • HALLADA M., Jankowska D., Kino i film pomostem w budowaniu relacji między pokoleniami. Zmiany liczby kin i widzów w województwie podkarpackim na tle innych województw w latach 2004 - 2010, (w:) Balogova B. (ed.) Medzigeneracne mosty - vstupujeme do roka medzigeneracnej solidarity, Filozoficka fakulta Presovskiej univerzity v Presove, Presov 2012, s. 243 - 252.
 • HALLADA M., Jankowska D., Język fotografii, (w:) Hofman I., Kępa - Figura D. (red.) Współczesne media. Język mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii |Curie - Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 191 - 202, ISBN 978 - 83 - 7784 - 261 - 4
 • HALLADA M., Podstawy języka fotografii dydaktycznej, (w:) Dolata E., Pusz S., (red.) Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 204 - 214, ISBN 978 - 83 - 7338 - 900 - 7
 • HALLADA M., Fotografia dydaktyczna w programie multimedialnym i podręczniku „Śladami historii” dla klasy pierwszej gimnazjum, (w:) Morbitzer J., Musiał E., (red.) Człowiek - Media - Edukacja, Kraków 2013, Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, s. 129 - 136, ISBN 978 - 83 - 7271 - 832 -7
 • HALLADA M., O szkole i edukacji na stronach polskich portali internetowych, (w:) Marek Lukáč (ed.), Edukácia človeka - problé  my a výzvy pre 21. Stornie, s. 391-394, ISBN 978-80-555-0825-2 (http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1.
 • HALLADA M., Jankowska D., Subiektywny obiektywizm współczesnej fotografii, (w:) Hofman I, Kępa-Figura D. (red.) Współczesne media. Wartości w mediach. Wartości mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2014, tom II, s. 49 - 59. ISBN 978 - 83 - 7784 - 467 - 0.
 • HALLADA M., Eye - cracking w badaniach nad edukacją medialną, (w:) Siemieniecka D. (red.) Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 487 - 498, ISBN 978  - 83 - 231 - 3387 - 2
 • HALLADA M., Podstawy tworzenia materiałów dydaktycznych w formie fotografii, (w:) Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. Edukacja jutra. Nowe technologie w kształceniu, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2015, s. 169 - 178, ISBN 978-83-64788-24-6
 • HALLADA M., Komputery i Internet - szanse i zagrożenia w kształceniu i wychowaniu, (w:) Morbitzer J., Morańska D., Musiał E., „Człowiek - Media - Edukacja”, Wydawnictwo Naukowe, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 106 - 114, ISBN 978 - 83 - 64927 - 39 - 3
 • HALLADA M., Podstawy tworzenia materiałów dydaktycznych w formie fotografii, (w:) Czerski W., Wawer R., Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 65 - 76, ISBN 978 - 83 - 7784 - 715 - 2.
 • HALLADA M., Czy istnieje język Fotografii?, (w:) Walter N. (red.), Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 195 - 204, ISBN 978-83-232-3106-6.
 • HALLADA M., Korzystanie z Internetu przez nauczycieli i uczniów w celach edukacyjnych, (w:) Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.) Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2017, s. 39 - 48, ISBN 978 - 83-65682-58-1
 • HALLADA M., Wykorzystanie komputera przez uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej w uczeniu się - sprawozdanie z badań sondażowych, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka nr 3/21/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 256 - 260, ISSN 2080-9069.
 • HALLADA M., Wybrane aspekty uczenia się z programów multimedialnych, (w:) Kamińska A., Oleśniewicz P., (red.) Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2018, s. 351 - 360, ISBN 978-83-65682-89-5.
 • HALLADA M., Fotograficzne gatunki dziennikarskie uzupełnieniem mediów dydaktycznych, (w:) Edukacja - Technika - Informatyka nr 2/24/2018. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 155 - 160. ISSN 2080-9069.

 

ZAINTERESOWANIA

 

GÓRY:

 • od 30 lat czynny przewodnik górski klasy I,
 • licencjonowany przewodnik Bieszczadzkiego, Magurskiego, Gorczańskiego, Pienińskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego, 
 • członek Komisji Egzaminacyjnej dla przewodników górskich przy Marszałku Województwa Podkarpackiego.

 

FOTOGRAFIA:

 • artysta fotograf, członek Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców,
 • członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP),
 • udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą,
 • kilkadziesiąt nagród i wyróżnień za prace fotograficzne w kraju i za granicą.