DR MAŁGORZATA ZABORNIAK-SOBCZAK

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny UR,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

  • Edukacja i integracja psychospołeczna osób z niepełnosprawnością, szczególnie dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
  • Wsparcie społeczne, w tym głównie edukacyjne, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz  ich rodzin;
  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z wadą słuchu.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Publikacje zwarte:

Zaborniak-Sobczak M., Bieńkowska K. I., Tomińska E. (red.), Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu: na przykładzie pięciu krajów europejskich, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, ss. 231,

Zaborniak-Sobczak M., Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, ss.185,

Barłóg K., Mach A., Zaborniak-Sobczak M. (red.), Odkrywanie talentów: wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji,  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 254,

Barłóg K., Kensy E., Mach A., Rorat M., Zaborniak-Sobczak M., Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym, Rzeszów: Wydawnictwo MITEL, 2011, ss. 138,

Zaborniak-Sobczak M., Osoby z wadą słuchu wobec wybranych problemów integracji psychospołecznej, Rzeszów:  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, ss. 240,

Zaborniak-Sobczak M., Wygoda J., Strzecha J., Słownik matematyczny języka migowego. Zakres szkoły podstawowej, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2005, ss. 104,

Wybrane artykuły w czasopismach:

Zaborniak-Sobczak M., Bieńkowska K.I., Senderski A., Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej Nr 23/2016, s. 116-132,

Perenc L., Radochońska A., Zaborniak-Sobczak M., Role of selected self-monitoring techniques in treatment of overweight and obesity in adolescents , Medical Review 2015; 13 (4): 387-393, doi: 10.15584/medrev.2015.4.6,

Zaborniak-Sobczak M., Tożsamość pedagogów w kontekście wychowania do odpowiedzialności młodzieży z wadą słuchu. Szansa czy zagrożenie? Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, Paedagogia-Psychologia, Vol. XXVII, 2, 2014, s. 29-39,

Bieńkowska K.,  Zaborniak-Sobczak M., Significance of rehabilitation camps in hearing and speech therapy of hearing-impaired, The New Educational Review 2015, Vol.39, No.1, s. 179-190,

Zaborniak-Sobczak M., Bieńkowska K., Wsparcie społeczne i jego związek z kształtowaniem się postaw rodzicielskich wobec dzieci z wadą słuchu, Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, Nr 13/2014, s. 139-152,

Zaborniak-Sobczak M., Walicka-Cupryś K., Ćwirlej-Sozańska A., Drzał-Grabiec J., Truszczyńska A., Kompetencje społeczne fizjoterapeutów - wyniki badań pilotażowych, Postępy Rehabilitacji, Tom 28 Numer 2 Rok 2014, s. 5-13,

Zaborniak-Sobczak M., Responsibility in hierarchy of values of youth with hearing impairment, The New Educational Review 2013, Vol.33, No.3, s. 87-98,

Zaborniak-Sobczak M., Poczucie odpowiedzialności młodzieży niepełnosprawnej, Kwartalnik Pedagogiczny, 4 (222)/ Rok LVI: 2011, s. 135-157,

Wybrane rozdziały w książkach:

Zaborniak-Sobczak M., Bieńkowska K.I., Marczykowska I., Sprawozdanie z obrad V Rzeszowskiej Sesji Logopedycznej Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, Uniwersytet Rzeszowskie, Rzeszów, 09-10 kwietnia 2016r., [w:] Język-Głos-Komunikacja 3, red. A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 222-228,

Zaborniak-Sobczak M., Polskie rozwiązania systemowe w kształceniu dzieci i młodzieży z wadą słuchu, [w:] Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu: na przykładzie pięciu krajów europejskich, red. M. Zaborniak-Sobczak, K. I. Bieńkowska, E. Tomińska, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016, s. 162-189,

Zaborniak-Sobczak M., Tabaczek-Bejster I., Mikrut U., Molicka P.,  Możliwości psychospołecznej integracji osób z niepełnosprawnością na poziomie szkoły wyższej (przykład rozwiązań w Uniwersytecie Rzeszowskim), [w:] Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Aleksandra Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce, red. K. Barłóg, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 140-160,

Marczykowska I., Zaborniak-Sobczak M., Rola osób dorosłych we wspieraniu rozwoju językowego małego dziecka, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 350-363,

Zaborniak-Sobczak M., Podstawy komunikacji i jej zaburzenia, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś. Propozycje, scenariusze, ćwiczenia, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014, s. 8-32,

Zaborniak-Sobczak M.,  Postawy nauczycieli jako wybrane uwarunkowania edukacyjne integracji psychospołecznej dzieci z niepełnosprawnością, [w:] Dziecko w przestrzeni życia społecznego, red. J. Daszykowska, A. Łuczyński, Stalowa Wola: Wydawnictwa KUL, 2013, s. 253-274,

Zaborniak-Sobczak M., Wybrane uwarunkowania rodzinne poczucia odpowiedzialności młodzieży z dysfunkcją słuchu, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, red. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, s. 239-253,

Zaborniak-Sobczak M., Upbringing of Youth with disability to responsibility as a chance for effective psychosocial integration, [w:] Chosen topics of supporting persons with a disability, red. J. Baran, T. Cierpiałowska, K. Plutecka, Kraków: Oficyna Wydawnicza  Impuls, , 2013, s. 55-68,

Zaborniak-Sobczak M., Odpowiedzialność w procesie wychowania, [w:] W dyskursie pedagogicznym i edukacyjnym doby współczesnej, red. K. Barłóg, Jarosław: Wydawnictwo PWSTE, 2012, s. 185-204,

Zaborniak-Sobczak M., Wspólne kształcenie uczniów z wadą słuchu i uczniów słyszących, [w:] Nie głos ale słowo. T. 2, Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących, red. K Krakowiak, A. Dziurda-Multak, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 39-53,

Zaborniak-Sobczak M., Social Support for Parents of Children with Disabilities in Different Forms of Special Education, [w:] Special Pedagogy - Conceptions and RealitySpecial pedagogy towards new challenges, vol. I, red. T. Żółkowska, D. Szarkowicz, Szczecin: Wydawnictwo US, 2011, s. 259-269,

Zaborniak-Sobczak M., Odpowiedzialność młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w kontekście wyzwań współczesnego świata, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny wobec wyzwań współczesnego świata, t. 4, red. I Chrzanowska, B. Jachimczak, D. Podgórska-Jachnik, Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSP w  Łodzi, 2011, s. 167-176,

Zaborniak-Sobczak M., Subiektive dimension of moral responsibility of disabled teenagers, [w:] Special pedagogy within theoretical and practical dimension, red. T. Żółkowska, M. Wlazło, Szczecin: Wydawnictwo US, 2008, s. 401-410,  

Więcej na:

http://bibliografia.ur.edu.pl/01/