DR KAZIMIERZ GELLETA

starszy wykładowca

w Zakładzie Psychologii

 

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

 

e-mail: [email protected]

[email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • psychoterapia
 • psychopatologia
 • psychologia osobowości
 • psychologia religii

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Gelleta, K., Gosztyła, T. (2015). Marital quality and religiousness of couples parenting children with autism, Polish Journal of Applied Psychology, 13 (3), 41-52. DOI: 10.1515/pjap-2015-0036
 2. Przeżycia związane z I Komunią Świętą a poziom dojrzałości religijnej studentów. /Współautor - T. Gosztyła/ W: Dalej w tę samą stronę. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Marii Braun-Gałkowskiej. Pod red. I.Ulfik-Jaworskiej i A.Gały, Wyd. KUL, Lublin 2012, s.295-313.
 3. Stereotypowe spostrzeganie wyznawców religii muzułmańskiej na tle innych grup wyznaniowych w badaniach studentów Polski Południowo-Wschodniej. /Współautor - A. Wańczyk-Welc/ W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 58, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i Psychologia 5. Rzeszów 2009, s. 161-193.
 4. Historia kształcenia w Krośnie w zawodzie nauczycieli wychowania fizycznego od XIX do XXI wieku./Współautor -A.Krzanowski/ W:Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne. Pod red.E.: Zadarko, Z.Barabasza, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 43. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2009, s.151-163.
 5. Szkice i klimaty z 20-lecia rozwoju i kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Krośnie./Współautor -A.Krzanowski/ W:Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Uwarunkowania historyczno-socjologiczne. Pod red.: E.Zadarko, Z.Barabasza, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 43. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2009, s.165-172.
 6. Sport a możliwości stymulacji osobowościowego rozwoju młodego człowieka. /W:/Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 25. PWSzZ w Krośnie, Krosno 2007, s.227-233.
 7. Człowiek wobec natury rzeczy. /W:/ „Natura Rzeczy” - V Forum Malarstwa Polskiego Orelec 2006. Zeszyt 6. Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Toruń 2007, s.15-16.
 8. Potrzeba aprobaty społecznej jako zmienna psychologiczna profilująca korzystanie z Internetu. /W:/Jednostka - grupa - cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspektu społeczeństwa informacyjnego. /Współautor -A.Łukasik/ Pod red.M.Radochońskiego i B.Przywary, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 85-95.
 9. Możliwości oddziaływań psychologicznych w rehabilitacji osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy. „Przegląd Naukowy IWFiZ UR”. Zeszyt 3/01, Rzeszów 2001, s. 289-293.
 10. Stereotypy narodowościowe Euroregionu Karpackiego w dobie integracji europejskiej w wypowiedziach respondentów rumuńskich. /W:/Polska - Niemcy - Ukraina w Europie. Model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy. /Współautor - H.Pietrzak/ Pod red. W.Bonusiaka, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1999, s. 113-143.