DR HAB. JOLANTA LENART

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki 

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected][email protected]

 

 

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W latach 1983-2007 pracowała jako nauczyciel, a następnie również jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej i w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, a od 1 IX 2003 roku, również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej na stanowisku pedagoga. 

Wiele cennych inicjatyw udało się jej zrealizować w latach 1999-2007, kiedy pełniła funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej. Najważniejsze z nich, to: nawiązanie współpracy z Rektorem Uniwersytetu Pardue w West Lafayette w Stanach Zjednoczonych prof. dr hab. Robertem L. Ringelem i wspólna realizacja w latach 2000-2006 projektu badawczego pt. Ślady życia i działalności Żydów kolbuszowskich, podpisanie umowy o współpracy z Gimnazjum sv. Frantiska w Levocy (Słowacja), opracowanie formuły i prowadzenie w latach 1998-2005 Powiatowego Festiwalu Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „FETA”.

Praca w szkole i w poradni psychologicznej umożliwiła jej zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego. Duże znaczenie w jej rozwoju zawodowym miał dwukrotny pobyt na stażu w placówkach oświatowych we Francji, w Collège Beaumanoir (1994 r.) i Lycée Polyvalent Privé la Mennais st Armel w Ploërmel (1996 r.), który przyczynił się do poznania francuskiego systemu oświatowego oraz kultury tego kraju.

Swoje kompetencje zawodowe rozwijała także poprzez uczestnictwo w wielu kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych (Zarządzanie Oświatą), co zaowocowało m.in. uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze była wielokrotnie nagradzana nagrodami Dyrektora Szkoły i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

1 lutego 2007 roku podjęła pracę w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • całożyciowe poradnictwo zawodowe,
 • historia oświaty w Polsce w latach 1944 - 1989,
 • jakość życia osób starszych.

 

 

DYDAKTYKA:

Realizuje zajęcia z przedmiotów: programy profilaktyczne, seminaria licencjackie i magisterskie.

Pod jej kierunkiem prace licencjackie lub magisterskie napisało ok. 150 studentów, w tym 35 z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

 1. J. Lenart, Historia szkolnictwa w powiecie kolbuszowskim w latach 1944 - 1975, Kolbuszowa 2009, ss.257.
 2. J. Lenart, Z. Lenart, Janek Bytnar „Rudy”. Tradycja a współczesny wzorzec wychowawczy. Dyskurs nie tylko teoretyczny, Kolbuszowa 2011, ss. 192. 
 3. J. Lenart, Z. Lenart, Juventus Semper Fidelis. 100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2012, ss. 372.
 4. J. Lenart, Orientacja i poradnictwo zawodowe w Polsce w latach 1944-1989, Rzeszów 2013, ss. 400.

 

Skrypty dla studentów:

 1. J. Lenart, B. Kiełtyka-Zając, A. Zając, Realizacja doradztwa zawodowego w cywilizacji wiedzy, Rzeszów 2011, ss. 62.

 

Artykuły:

 1. J. Lenart, Współczesne poradnictwo zawodowe - poradnictwo karier. Potrzeby a rzeczywistość, [w:] Gerlach R., Kulpa - Puczyńska A., Tomaszewska-Lipiec R. (red.), Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia, Bydgoszcz 2008, s. 66 - 72.
 2. J. Lenart, Przygotowanie do wyboru zawodu w kontekście przeobrażeń cywilizacyjnych, [w:] K. Denek, T. Koszyc, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra, Wrocław 2009, s. 281 - 289.
 3. J. Lenart, D. Szumna, Rola szkoły w poradnictwie karier, [w:] M. Jedynak, E. Żerel (red.), Transnacjonalne doradztwo zawodowe, Lublin 2009, s. 239 - 248.
 4. J. Lenart, Rozwój szkolnictwa zawodowego w latach 1944 - 1975 na terenie powiatu kolbuszowskiego, [w:] S. Zych (red.), Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508 - 2008: studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, Kolbuszowa 2009, s. 393 - 440.
 5. J. Lenart, Komu potrzebne poradnictwo zawodowe?, „Pedagogika Pracy” 2009, nr 55, s. 155 - 162.
 6. J. Lenart, Wychowanie do wolności wyboru jako zadanie współczesnej szkoły, [w:] M. Chodkowska., M. Uberman (red.), Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, Rzeszów 2010, s. 296 - 300.
 7. J. Lenart, Postawy wobec starości i ludzi starych na tle przeobrażeń cywilizacyjnych, [w:] I. Piotrohova, E. Lukac (eds.), Vzdelavanie dospelych v poznakovo orientowanej spolocnosti, Presov, 2010, s. 215 - 222.
 8. J. Lenart, Z. Lenart, O niektórych naturalnych i kulturowych determinantach edukacji jutra, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Edukacja w społeczeństwie wiedzy, Sosnowiec 2010, s. 64 - 78.
 9. J. Lenart, Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości, „Kwartalnik Edukacyjny” 2010, nr 3 (62), s. 68 - 76.
 10. J. Lenart, Alfabetyzacja społeczeństwa powiatu kolbuszowskiego i podstawowa oświata dorosłych w pierwszych latach po II wojnie światowej, „Rocznik Kolbuszowski” 2010, nr 10, s. 83 - 100.
 11. J. Lenart, Wielowymiarowe aspekty pracy w cywilizacji wiedzy, [w:] Z. Wiatrowski, I. Pyrzyk, Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, Włocławek 2010, s. 181 - 192.
 12. J. Lenart, Talent nadal wartością do zagospodarowania w procesie budowania karier, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra w Kontekście wyzwań współczesności, Sosnowiec 2011, s. 113 - 129.
 13. J. Lenart, Praca w Galicji. Przygotowanie do zawodu w okresie autonomicznym. Stan badań i potrzeby, [w:] A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak (red.), Galicja 1772 - 1918. Problemy metodologiczne. Stan i potrzeby badań, t. 3, Rzeszów 2011, s. 74 - 92.
 14. J. Lenart, Odbudowa szkolnictwa powszechnego w powiecie kolbuszowskim po II wojnie światowej, [w:] J. Pisuliński, E. Rączy, K. Żarna (red.), Polska. Słowacja. Europa Środkowa w XIX - XXI wieku, Rzeszów 2011, s. 374 - 391. 
 15. J. Lenart, Odkrywanie talentów. Mit czy rzeczywistość?, [w:] K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak, Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, Rzeszów 2012, s. 81 - 97.
 16. J. Lenart, Z. Lenart, Kultura polityczna ludności determinantą modernizacji pragmatyki systemu edukacyjnego, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk. P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Polityka, Aksjologia i kreatywność w edukacji jutra, Sosnowiec 2012, s. 35-51.
 17. J. Lenart, Studiowanie pedagogiki wobec oczekiwań i wyborów życiowych młodych ludzi, [w:] D. Ciechanowska (red.), Studiowanie w meandrach życiowych wyborów, Szczecin 2012, s. 171-215.
 18. J. Lenart, Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej, [w:] B. Baraniak (red.), Człowiek w pedagogice pracy, Warszawa 2012, s. 277- 292.
 19. J. Lenart, Środowiska rzemieślnicze i robotnicze Galicji wobec powstania styczniowego, [w:] Galicja a powstanie styczniowe, pod red. M. Hoszowskiej, A. Kawalec i L. Zaszkilniaka, Warszawa-Rzeszów 2013, s. 147-160.
 20. J. Lenart, Potrzebne lecz nadal lekceważone. Rzecz o poradnictwie zawodowym, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia, Sosnowiec 2013, s. 93-104.
 21. J. Lenart, Niewydolność poradnictwa zawodowego i jego skutki. Zapomniane doświadczenia z okresu Polski Ludowej, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśmiewicz (red.), Edukacja jutra, Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacyjne osób dorosłych, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014, s. 213-225.
 22. J. Lenart, Student i praca. Historia i współczesność, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 2, s. 117 - 129.
 23. J. Lenart, Niekompetencja czy planowa destrukcja polskiego systemu oświatowego?, „Wychowanie Na Co Dzień” 2014, nr 6, s. 16 - 22.
 24. J. Lenart, Urzeczywistnianie wartości w systemie oświaty terenem indoktrynacji ideologicznej, [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, Wyd. UR, Rzeszów 2015, s. 275 - 282.
 25. J. Lenart, Z. Lenart, Modelowe środowisko szkolne. Idea czy rzeczywistość, [w:] K. Denek, A. Kamińska, E. Kraus, P. Oleśniewicz, Edukacja jutra. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 163 - 173.
 26. J. Lenart, Życie codzienne rodzin przyszłych bohaterów. Wyjątkowość czy tylko normalność?, [w:] Seria: SZKOŁA - PAŃSTWO - SPOŁECZEŃSTWO, TOM VIII, Doświadczenie dzieciństwa i młodości w Polsce (1918 - 1989) pod red. nauk. A. Kołakowskiego, Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Toruń 2015, s. 61 - 73.
 27. J. Lenart, Zrównoważony rozwój i godna praca - centralne idee poradnictwa kariery i Life Design przedmiotem międzynarodowej debaty. O nową semiotechnikę poradnictwa / Sustainable growth and decent work as central ideas of Carter counseling and life design in an international debate: For a new semio - technique of counseling, „Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy” 2016, s. 107 - 124/271 - 286.
 28. J. Lenart, Nowe koncepcje i modele całożyciowego poradnictwa kariery. Możliwości i ograniczenia, „Podstawy Edukacji” 2016, tom 9, s. 113 - 122.
 29. J. Lenart, Kierowanie własną karierą jako jeden z wyznaczników sukcesu zawodowego, „Edukacja Dorosłych” 2017, nr 2, s. 117 - 137.
 30.  J. Lenart, W świetle mistrza. Profesor Alicja Kargulowa i Jej Uczniowie, [w:] Nauczyciele. Zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani, pod red. W. Szulakiewicz, Seria Wydawnicza „Pedagogika Toruńska”, tom 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 151 - 178.
 31. J. Lenart, Z. Lenart, Kultura w Gminie Iwierzyce, [w:] Gmina Iwierzyce na przestrzeni dziejów, Tom II pod red. Edyty Czop, Wyd. RS Druk, Iwierzyce - Rzeszów 2018, s. 264 - 319.

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

 1. Projekt badawczy Życie i działalność Żydów w powiecie kolbuszowskim w XIX i XX wieku, koordynator w latach 2000-2003.
 2. Międzynarodowy projekt kulturowy Polak, Słowak dwa bratanki koordynowany przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, uczestnik w latach 2002 - 2003.
 3. Międzynarodowy Projekt Badawczy Galicja 1772-1918, (Uniwersytet Rzeszowski, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Instytut Ukrainoznawstwa NAN Ukrainy), członek zespołu badawczego od listopada 2009 r.
 4. Projekt badawczy mający na celu wydanie Słownika biograficznego twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo - wschodniej, członek zespołu badawczego w latach 2009-2014.
 5. Indywidualny projekt badawczy pt. Proces adaptacji zawodowej i społecznej absolwentów pedagogiki UR z lat 2010 - 2015.

 

PRACA W REDAKCJACH CZASOPISM:

 1. Czasopismo popularno-naukowe „Aspekt” - członek redakcji w latach 1993 - 1997.
 2. Czasopismo popularno-naukowe „Aspekt” - redaktor naczelna w latach 2002 - 2004.
 3. Miesięcznik Powiatowy „Ziemia Kolbuszowska”- członek redakcji w latach 1993 - 1998.
 4. „Rocznik Kolbuszowski”- sekretarz redakcji od stycznia 2011 r.
 5. „Rocznik Kolbuszowski” - członek rady naukowej od marca 2014 r.

 

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH: 

 1. Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, członek od 1985 r.
 2. Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Rzeszowie, członek od 2013 r.
 3. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, członek od 2014 r.
 4. Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oddział w Krakowie, członek od 2014 r.,
 5. Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie, członek zarządu od 2014 r.
 6. Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze, członek od 2018 r.