DR ELŻBIETA DOLATA

adiunkt

w Katedrze Historii i Teorii Wychowania

  

Kontakt:

Katedra Historii i Teorii Wychowania

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • historia wychowania i myśli pedagogicznej oraz jej współczesne odniesienia,
 • funkcjonowanie szkolnictwa galicyjskiego na przełomie XIX i XX w.,
 • dzieje opieki higieniczno-zdrowotnej nad dziećmi,
 • biografistyka pedagogiczna. 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

praca naukowo-dydaktyczna: Uniwersytet Rzeszowski

pedagog, logopeda: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie i prace pod redakcją:

 1. Rozwój ruchu higienicznego w Galicji w okresie autonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem higieny szkolnej, seria: Galicja i jej dziedzictwo, t. 23, Rzeszów 2016.
 2. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej, T. 1, red. K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012r.
 3. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, T. 2, red. K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012.
 4. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. T. 1, red. K. Szmyd, E. Barnaś-Baran, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012.

Artykuły i rozdziały w monografiach (wybrane):

 1. Troska o zdrowie dzieci i młodzieży w „Przewodniku Higienicznym” (1889-1896), [w:] Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku., red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2018, s.295-305.
 2. Działalność Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie na rzecz oświaty galicyjskiej i spraw zawodowych nauczycieli w latach 1873-1913, [w:] Nauczyciele zasłużeni- niedocenieni-zapamiętani, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2018, s. 277-300.
 3. „W zdrowym ciele zdrowy duch” - wychowanie zdrowotne w szkołach galicyjskich okresu autonomicznego, „Annales Lubelski” Nr 31, No 2 (2018), s.25-38.
 4. Nowatorstwo pedagogiczne Urszuli Ledóchowskiej , [w:] Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów, red. A. Obara - Pawłowska, A. Miączewska, D. Wróbel, Lublin 2017, s.305-321;ISBN: 978-83-7784-990-3.
 5. Dziecko w rozważaniach higienistów galicyjskich z przełomu  XIX i XX wieku, [w:] Dziecko w historii - w kręgu kultury chrześcijańskiej, red. E. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska, Białystok 2017, s.134-152.
 6. K. Szmyd, E. Barnaś- Baran, E. Dolata, Badanie nad  myślą pedagogiczną w „szkole rzeszowsko - krakowskiej”,  „Biuletyn Historii Wychowania” 2016 935), Poznań 2017, s. 141-149.
 7.  „Rodzina i Szkoła” wobec zagrożeń dzieciństwa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, red. A. Obara-Pawłowska, M. Kołacz-Chmiel, UMCS, Lublin, 2016, s. 267-278.
 8. Troski i radości chłopskiej rodziny galicyjskiej w świetle źródeł pamiętnikarskich,  „Wychowanie w Rodzinie” T. 14, 2016, nr 2, s. 281-305.
 9. Problematyka zdrowia i higieny na łamach galicyjskich czasopism pedagogicznych z przełomu XIX i XX wieku, [w:] Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. R. Bednarz-Grzybek, M. Hajkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 119-134.
 10. Migracje zarobkowe - konsekwencje dla dzieci i ich rodzin, [w:] Edukacja wobec wyzwań współczesności, Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie, red. B. Lulek, K. Szmyd, Krosno 2014, s. 73-89.
 11. K. Szmyd, E.Dolata, Idee oświatowo-wychowawcze i patriotyczno-narodowe doby powstania styczniowego (1863-1864), [w:] Galicja a powstanie styczniowe, M, Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak (red.), Warszawa-Rzeszów 2013, s. 623-631.
 12. Galicyjskie szkolnictwo przełomu XIX i XX wieku wobec sytuacji sanitarno - higienicznej uczącej się młodzieży, [w:] Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych, red. A. Meissner, J. Potoczny, Lublin 2013, s. 43-61.
 13. „Miłość dusz ludzkich” podstawą działalności nauczycielskiej w „szkole twórczej”, [w:] Szkoła twórcza w odtwórczym świecie, red. J. Krukowski, A. Włoch, Kraków 2013, s. 104-121.
 14. Kolonie wakacyjne w systemie opiekuńczo- wychowawczym Janusza Korczaka, Lwowsko -Rzeszowskie Zeszyty Naukowe nr 1, Rzeszów-Lwów 2013, s. 98-107.
 15. Dzieciństwo galicyjskie na początku XIX wieku w świetle chłopskiej literatury pamiętnikarskiej, [w:] „Przegląd Pedagogiczny”, Bydgoszcz, nr 1, 2012, s. 198-213.
 16. Pedeutological traditions and a modern image of a teacher, [w:] Medzigeneračné mosty, red Beata Balogova, Prešov 2012, s. 195-206.
 17. Refleksje o nauczycielu w dziejach myśli pedagogicznej, [w:] Szkoła wobec wyzwań XXI wieku Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, T. 2, red. K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska, Rzeszów 2012, s. 9-26.
 18. Dziejowy model edukacji kobiet - marginalizacja w procesie kształcenia, [w:] Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów, red. M. Chodkowska, A. Mach, Rzeszów 2011, s. 271-277.
 19. Przemiany szkoły galicyjskiej na przełomie XIX i XX wieku w myśl postulatów ruchu higienicznego [w:] Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska, K. Buczek, Warszawa 2010, s. 155-169.
 20. Czasopisma galicyjskie wobec problemów higieny szkolnej, [w:] Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2010, s. 253-264.
 21. Kobieta w dziejach oświaty i wychowania, [w:] Kobieta we współczesnym społeczeństwie, red. A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2010, s. 255-270.
 22. „Eurosieroty” w szkołach polskich - problemy dydaktyczne i wychowawcze, [w:] Uczeń wobec wyzwań współczesności, red. A. Rogalska-Marasińska, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 207-216.
 23. Rola ruchu higienicznego w kształtowaniu tożsamości szkoły galicyjskiej w okresie autonomicznym [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, red. K. Chałas, B. Komorowska, Lublin 2009, t. 2, s. 75-86.
 24. E. Dolata, A. Mach, The Function of Medical Diagnosis In the Certification Procedure AT Psychological and Pedagogical Advisory Centers, [w:] Selected problems of disabled child development, red. A. Bogucka-Kocka, J. Kocki, Lublin 2009, s. 33-49.
 25. Edukacja zdrowotna jako forma opieki nad dziećmi - tradycja i współczesność, [w:] Opieka i pomoc wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Rzeszów 2008, s. 143-151.
 26. Organizowanie pomocy lekarskiej w szkołach galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce, red. Z. Frączek, B. Szluz, Rzeszów 2006.
 27. Józef Żuliński (1841-1908) i jego wkład w organizację kolonii dziecięcych w Galicji, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, T. LIV, Polska Akademia Nauk, Kraków 2001, s. 17-30.
 28. Kolonie lecznicze jako jedna z form opieki nad dzieckiem chorym w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej T. I, red. J. Sowa, D. Pstrąg, CDP Rzeszów 1999, s. 151-157.