DR DANUTA OCHOJSKA

starszy wykładowca

w Zakładzie Psychologii

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]; [email protected];

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Zajmuje się problematyką z zakresu psychologii klinicznej i psychologii rodziny. Badania przez nią prowadzone dotyczą głównie funkcjonowania systemów rodzinnych w sytuacjach trudnych (rodziny patologiczne, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, z osobą przewlekle chorą). Analizy obejmują również problematykę transmisji pokoleniowej komunikacji w rodzinie, systemu wartości i oddziaływań wychowawczych. Jest autorką 62 artykułów, monografii pt. „Stwardnienie rozsiane i rodzina” oraz współredaktorem pracy „Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia”.

 Członkostwo:

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Towarzystwo Walki z Kalectwem

 

DOROBEK NAUKOWY, WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Radzenie sobie ze stresem uczniów w okresie dorastania, „Edukacja - Technika - Informatyka” nr 4/26/2018, s. 467-474.
 • Relacje w rodzinie pochodzenia a komunikowanie się w małżeństwie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 4/2018 (569), APS, s. 33-44 (wspólnie z M. Marmolą i A. Wańczyk-Welc).
 • Niepowodzenia szkolne uczniów klas początkowych a percepcja własnych doświadczeń szkolnych rodziców, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3/2018 (568), APS, s. 52-61.
 • Czynniki motywujące do nauki w szkole średniej z perspektywy studentek kierunków pedagogicznych, „Edukacja-Technika-Informatyka”, nr 4/22/2017, s. 65-71.
 • Poziom osiągnięć w szkole średniej a oddziaływania rodziców w retrospektywnej ocenie studentów kierunków pedagogicznych „Wychowanie w Rodzinie” T. XV (1/2017), s. 233-249 (wspólnie z M. Marmolą i A. Wańczyk-Welc).
 • Zaburzenia osobowości u studentów a retrospektywna ocena postaw rodziców, „Wychowanie w Rodzinie” T. XVI (2/2017), s. 191-211 (wspólnie z J. Pasternakiem).
 • Czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wśród studentów i studentek z terenu Podkarpacia, W: A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz, A. Englert-Bator (red.), Kobiety i mężczyźni. Różnice podobieństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2017, s. 77-88 (wspólnie z J. Pasternakiem).
 • Relacje z teściową. Stereotypy a rzeczywistość, W: A. Garbarz, W. Matyskiewicz, M. Urbańska (red.), Etyka- Rodzina- Społeczeństwo, T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 175-189.
 • Budowanie relacji terapeutycznej z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych, W: K. Barłóg (red.), Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s.13-25.
 • Kryteria doboru partnera a powodzenie małżeństwa, W: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 115-126 (wspólnie z A. Wańczyk-Welc).
 • Formy wspierania rozwoju dziecka przez rodziców a doświadczenia z własnego dzieciństwa, W: J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, s. 157-168, (wspólnie z A. Wańczyk-Welc).
 • Korzyści i problemy wynikające z tworzenia klas integracyjnych, w percepcji nauczycieli z małych i dużych szkół, W: R. Pęczkowski (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 68-81 (wspólnie z M. Marmolą i A. Wańczyk-Welc).
 • Postawy ojców wobec dzieci, a ich percepcja oddziaływań rodziców z własnego dzieciństwa, W: M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), System rodzinny w ujęciu temporalnym. Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2016, s. 99-114.
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych osób pracujących w zawodach związanych z zarządzaniem kryzysowym, W: M. Kuć, A. Zduniak (red.), Bezpieczeństwo- wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, T.2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 253-268.
 • Oddziaływania młodych matek na dziecko a ich percepcja postaw matek z własnego dzieciństwa, W: M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 225-237.
 • Siła wpływu matki i ojca na rozwój dziecka. Analiza porównawcza oddziaływań rodziców, W: U. Gruca-Miąsik (red.), Opieka jako kategoria wychowawcza. Metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 127-140.
 • Zaburzenia psychiczne u studentów a ich retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Implikacje do psychoterapii, „Psychoterapia”, nr 4(179) 2016, s. 87-100 (wspólnie z J. Pasternakiem).
 • Psychospołeczne aspekty stresu szkolnego wśród młodzieży, W: Starik N., Zduniak A. (red.), Patologie edukacji. Ideologia, polityka, biurokracja, „Edukacja XXI Wieku”, nr 37, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 219-232.
 • Psychoterapia i rola rodziny w chorobie Parkinsona, W: A. Kwolek (red.), Rehabilitacja w chorobie Parkinsona, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s.101-116.
 • Hierarchia wartości rodzinnych młodzieży a oddziaływania rodzicielskie, W: J. Łukasiewicz, M.Z. Stepulak (red.), Psychologiczne uwarunkowania wartości. Rodzina-sens i wartość ludzkiego życia-religijność, Wydawnictwo Unitas, Lublin (Siedlce) 2016, s. 95-110.
 • Wiedza rodziców na temat preferencji programów telewizyjnych wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym, W: K. Serwatko, A. Śniegulska (red.), Oblicza współczesnej rodziny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, Sanok 2015, s. 201-210.
 • Predyspozycje indywidualne a decyzje edukacyjno-zawodowe studentów (analiza kompetencji osobistych i społecznych studentów wybranych kierunków studiów), W: N.A. Fechner, A. Zduniak (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, „Edukacja XXI wieku”, nr 4/36, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, s. 525-535.
 • Poziom empatii u pielęgniarek a ich stosunek do ludzi starych, W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.), Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna, Tom 1, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 457- 478 (wspólnie z M. Marmolą i K. Węgrzyn-Białogłowicz).
 • Formy wsparcia psychologicznego osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin. Znaczenie psychoterapii, W: A. Kwolek (red.), Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 136-162.
 • Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno- i wielodzietnych w percepcji dzieci, „Wychowanie w Rodzinie. Trajektorie więzi rodziny współczesnej”. Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, KPSW Jelenia Góra, Wrocław 2015 .t. XI (1/2015), s. 193-211 (wspólnie z M. Marmolą i K. Węgrzyn-Białogłowicz).
 • Formy wspierania systemu rodzinnego z dzieckiem z niepełnosprawnością, W: K. Barłóg (red.), Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, s.75- 87.
 • Stereotypy i postawy wobec cudzoziemców, W: A. Gąsior-Niemiec, S. Pelc (red.), Polityka migracyjna w kontekście lokalnym, na przykładzie województwa podkarpackiego, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna. Drukarnia Neiko Print& Publishing Witold Szozda, Tarnobrzeg 2014, s. 141-158 (wspólnie z M. Marmolą i A. Wańczyk-Welc).
 • Niektóre uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób starszych, W: W. Błażejewski, Z. Ruszaj (red.), Pedagogiczne, psychologiczne i społeczne refleksje nad zdrowiem oraz skuteczną edukacją zdrowotną, „Dyskurs Pedagogiczny”, 2014, T. XII, s. 99-113 (wspólnie z M. Marmolą i K. Węgrzyn-Białogłowicz).
 • Style radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli a specyfika pracy, W: W. Błażejewski, Z. Ruszaj (red.), Pedagogiczne, psychologiczne i społeczne refleksje nad zdrowiem oraz skuteczną edukacją zdrowotną, „Dyskurs Pedagogiczny”, 2014, T. XII, s. 73-88.
 • Style radzenia sobie w sytuacji trudnej, preferowane przez rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, W: K. Barłóg (red.), Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością. Idee prof. Hulka i ich ponadczasowość w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 177-197.
 • Postawy studentów wobec uchodźców, W: S. Pelc (red.), Wartości etyczne w pracy z uchodźcami, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2013, s. 129- 154 (wspólnie z M. Marmolą i A. Wańczyk-Welc).
 • Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży oraz formy wsparcia, W: K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak (red.), Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, T. 7, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2013, s. 307-323.
 • Portret emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, W: E. Dolata, S. Pusz (red.), Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 89-104.
 • Wybór studiów pedagogicznych a kompetencje osobiste i społeczne (predyspozycje indywidualne studentów pedagogiki do udzielania wsparcia) (wspólnie z M. Marmolą), W: K. Barłóg, D. Ochojska (red.), Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia, „Dyskurs Pedagogiczny”, T. 2, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2012, s. 241-255.
 • Metody wychowawcze stosowane przez rodziców a osiągnięcia szkolne dzieci, W: K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak (red.), Odkrywanie talentów: wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012, s. 62-80.
 • Transmisja pokoleniowa oddziaływań wychowawczych w rodzinie, W: I. Ulfik-Jaworska, A. Gała (red.), Dalej w tę samą stronę, Wyd. KUL, Lublin 2012, s.249-270.
 • Zachowania lękowe u dzieci a osiągnięcia szkolne, W: W. Błażejewski, Cz. Lewicki, E. Szal (red.), Uczeń zdolny w rodzinie i szkole, „Dyskurs Pedagogiczny”, T. 1, Wydawn. PWSTE, Jarosław 2011, s. 175- 198.
 • Psychologiczne wyznaczniki efektywnego funkcjonowania ucznia w szkole, W: Szluz B., Walc W. (red.), Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania, Wydawnictwo KORAW Dorota Kocząb, Rzeszów 2011, s.49-62.
 • Stosunek do osób starszych u pielęgniarek w województwie podkarpackim (wspólnie z M. Marmolą), W: Pelc S. (red.) Praca socjalna z osobami starszymi, Drukarnia DUET, Rzeszów 2010, s. 17-19.
 • Transmisja pokoleniowa stylów komunikowania się w rodzinie, W: Pelc S. (red.), Przemiany współczesnej rodziny polskiej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2010, s. 114-128.
 • Umiejętności interpersonalne. Materiały szkoleniowe, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2010, ss. 60.
 • Niektóre korelaty poczucia zadowolenia i efektywności pracy wychowawców placówek dla nieletnich i zakładów karnych, W: Kozaczuk F. (red.) Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 285-298.
 • Analiza sytuacji w rodzinie generacyjnej w percepcji osób odbywających karę pozbawienia wolności, W: F. Kozaczuk (red.) Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 439-449.
 • Przemoc w szkole średniej z perspektywy studentów, W: W. Walc (red.) Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, T. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.67-78.
 • Rodzina pochodzenia a wyobrażenia na temat małżeństwa i rodziny prokreacyjnej, W: U. Gruca- Miąsik (red.) Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.68-78.
 • Nauczyciel przedszkola wobec integracji dzieci niepełnosprawnych umysłowo i zdrowych, W: E. I. Laska (red.) Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s.122-134.
 • Niektóre psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo, W: E. Łoch, G. Wallner (red.) Między literaturą i medycyną. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych, cz. II, Wydawnictwo NORBERTINUM, Lublin 2007, s.111-122.
 • Niektóre psychospołeczne aspekty funkcjonowania w szkole sprawców i ofiar agresji (wspólnie z B. Niżankowską- Półtorak), W: F. Kozaczuk (red.) Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 278- 285.
 • Recenzja: M. Radochoński Osobowość antyspołeczna „Kwartalnik Edukacyjny”, nr 3, 2006, s. 102- 104.
 • Dziecko nadpobudliwe w szkole, „ERGO”, nr 11, 2006, s.4-8.
 • Rodzina a proces zmagania się z chorobą. W: J. Woyciechowska (red.) Sobie moc czyli rehabilitacja wielowymiarowa w stwardnieniu rozsianym. Bel- Druk & Krzysztof Borowiec, Tarnów 2004, s. 196- 200.
 • Niezamierzone oddziaływania wychowawcze w szkole wobec uczniów niepełnosprawnych fizycznie i przewlekle chorych, W: Cz. Lewicki, W. Jakubowicz (red.) Integracja w teorii i praktyce edukacji szkolnej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2003, s. 39-51.
 • Projekcyjny obraz sytuacji rodzinnej u dzieci z rodzin z bezrobotnym ojcem, W: C. Łepecka-Klusek i wsp. (red.), „Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska”, sectio D Medicina, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 177- 181.
 • Stwardnienie rozsiane i rodzina. Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 187.
 • Rola rodziny w procesie zmagania się z chorobą przewlekłą, W: C. Łepecka-Klusek i K. Turowski (red.), Promocja zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin 1999, s. 91-97.
 • Projekcyjny obraz rodziny u dzieci o zróżnicowanej pozycji socjometrycznej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, 1998, Z. 30, s. 55- 63.
 • Choroba w rodzinie: style zmagania się z sytuacją trudną, „Problemy Rodziny”, 1997, 5-6, s. 39 - 43 (współautor: M. Radochoński).
 • Człowiek chory w rodzinie - procesy zmagania się z sytuacją, „Problemy Rodziny”, 1994, nr 6, s. 19 - 22.
 • Poczucie kontroli u uczniów o inteligencji ponadprzeciętnej osiągających niskie wyniki w nauce, W: M. Radochoński (red.), Osobowość a wyniki w nauce. Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1993, s. 39 - 50 (współautor: M. Słowik).
 • Rodzinne uwarunkowania choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, „Problemy Rodziny”, 1991, nr 3, s. 24-28.