DR BEATA ROMANEK

starszy wykładowca

w Katedrze Wczesnej Edukacji

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Wczesnej Edukacji

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

 e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

•          edukacja językowa uczniów kształcenia zintegrowanego

•          przemiany w języku dzieci i młodzieży

•          rola rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego w kształtowaniu zachowań językowych dziecka

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie

1.         Słownictwo obce w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Rzeszów 2009, ss. 279.

Inne publikacje:

 • Styl potoczny jako wyznacznik normy komunikacyjnej w środowisku szkolnym  i rodzinnym ucznia. W: Dyskurs Pedagogiczny, Tom 10, Rok 2014, Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej, red. nauk. M. Żak, W. Ostafiński, Jarosław 2014, s. 63-73
 • Przyczyny, przejawy i skutki agresji słownej dzieci i młodzieży. W: Dyskurs Pedagogiczny, Tom 7, Rok 2013, Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, red. nauk. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak, Jarosław 2013, s. 279-290
 • Wychowawcze i estetyczne walory literatury fantasy na przykładzie Opowieści z Narnii, W: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. Red. A. Ungeheuer-Gołab i M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 350-358.
 • Media a grzeczność językowa uczniów. W: Dyskurs Pedagogiczny, Tom 4, Rok 2012., Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współczesnej szkole, red. nauk. W. Błażejewski, I. Kominarec, Cz. Lewicki, Jarosław 2012, s. 167-181.
 • Dziecko i dzieciństwo w beletrystyce J. Korczaka, W: W trosce o dziecko. Rozważania w kontekście pedagogiki Janusza Korczaka. Red. A. Bajorek, K. Serwatko, A. Śniegulska. Sanok 2012, s. 144-157.
 • Wyzwania i potrzeby współczesnej szkoły. Dyskurs Pedagogiczny. Tom 5, Rok 2012. Red. T. Piątek, B. Romanek. Jarosław 2012, ss.207.
 • Kształtowanie i rozwijanie zdolności i sprawności i językowej uczniów, W: Dyskurs Pedagogiczny, Tom I, Rok 2011, Uczeń zdolny w rodzinie i w szkole, red. nauk. W. Błażejewski, Cz. Lewicki, E. Szal, Jarosław 2011, s. 225 - 243.
 • Kultura masowa wyznacznikiem norm językowych uczniów. W. Kształcenie językowe w dobie kultury polisensorycznej. Pod red. U. Kopeć i Z. Sibigi. Rzeszów 2010, s. 115 - 123.
 • Nowa aksjologia w języku młodego pokolenia. W: Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości.  Pod red. M. Chodkowskiej i M. Uberman. Rzeszów 2010, s. 275 - 280.
 • Znaczenie mediów dla rozwoju języka dzieci i młodzieży. Zeszyty Naukowe UR. pod red. A. Batiuk, E. I. Laski, K. Szmyda. Rzeszów 2009, s. 282 - 287.
 • Media jako inspiracja zachowań językowych dzieci i młodzieży. W: Kultura - młodzież - edukacja. Red. A. Popławska, L. M. Jakoniuk. Białystok 2008, s. 254 - 259.
 • Magia języka poezji Jana Brzechwy. W: W pobliżu literatury dziecięcej. Red. A. Ungeheuer - Gołąb. Rzeszów 2008, s. 13 - 20.
 • Kompetencje językowe uczniów gimnazjum. W: Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych. Red. J. Kida. Rzeszów 2007, s. 361 - 366.
 • Kształcenie kulturalne młodzieży - założenia programowe a rzeczywistość. W: Edukacja i animacja społeczno - kulturalna dorosłych. Diagnozy - potrzeby - prognozy. Red. A. Horbowski, J. Potoczny. Rzeszów 2007, s. 449 - 453.
 • Frazeologia biblijna w edukacji polonistycznej. Verbum. Pogranicza kultur. Rocznik Naukowy. Tom II. Red. J. Korsakas, M. Kruk, J. Szerszunowicz, Z. Ikere. Białystok 2007, s. 285 - 289.
 • Nauczyciel wobec wyzwań współczesnej edukacji. W: Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce. Red. E. Rogalski. Białystok 2007, s. 171 - 177.
 • Wpływ kultury masowej na język młodzieży. Zeszyty Naukowe UR. Pod red. K. Szmyda. Rzeszów 2007, s.100 - 106.
 • Miejsce edukacji językowej w kształceniu polonistycznym uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. Pod red. J. Szempruch. Rzeszów 2006, s. 216 - 220.
 • Kształcenie językowe a przemiany we współczesnej polszczyźnie. W: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe. Red.  S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo .Rzeszów 2006. wersja elektroniczna.
 • Jubileusz 50 - lecia Profesora Jana Kidy. „Gazeta Uniwersytecka” nr 6 -7/42. Rzeszów 2006, s. 11 ( współaut. dr F. Dyka ).
 • Wyrazy modne w języku uczniów. W: Język, kultura, nauczanie i wychowanie. Red. J. Kida. Rzeszów 2004, s. 153 - 157.
 • Współczesna polszczyzna a edukacja językowa uczniów. W: Język, kultura, nauczanie i wychowanie. Red. J. Kida. Rzeszów 2004, s. 157 - 159.
 • Język kronika naszych czasów. W: Lingwistyka i nauczanie języków obcych. Tarnopol 2004, s. 130 -133.
 • Szkolne spotkania z literaturą i sztuką regionu. W: Edukacyjne aspekty współpracy i partnerstwa w środowiskach lokalnych. Red. Cz. Lewicki. Rzeszów 2004, s. 259 - 263.
 • Nauczyciel w zreformowanej szkole. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 2. Red. J. Potoczny. Rzeszów 2004, s. 81 - 85.
 • Świat wartości w wypowiedziach uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. Red. J. Kida. Rzeszów 2003, s. 280 - 286.
 • Konteksty literackie w kształceniu językowym młodzieży gimnazjalnej. W: Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą. Red. J. Kida, L. R.Wovk. Rzeszów 2002, s.50 - 54.
 • The World of Values Depicted in the Comments of Primary and Lowes Secondary School Pupil. W:  Teaching, Learning of Foreign Languages. Siauliu Universitetas 2002, s. 88 - 92.