DR BEATA GUMIENNY

adiunkt

w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Specjalnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail:

[email protected]

 

 

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych intelektualnie .
 • Funkcjonowanie dzieci/wychowanków (w tym niepełnosprawnych intelektualnie)  w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 • Reintegracja rodzin.
 • Kształcenie specjalistów systemu pomocy społecznej i edukacji.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci „Nasza Chata”, Wyd. Fosze, Rzeszów 2005 (monografia)
 2. Kompetencje społeczne niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka, Wyd. UR, Rzeszów 2010 (monografia)
 3. Wychowankowie domu dziecka w klasie szkolnej, [w:] „Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze”, nr 2, 2003r
 4. Wybrane aspekty wsparcia i pomocy wychowankom domu dziecka i ich rodzinom, [w:] Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, red. U. Gruca-Miąsik, Wyd. UR, Rzeszów 2006
 5. Koncepcje pracy z rodziną wychowanka domu dziecka, [w:] W trosce o współczesnego człowieka, red. B. Szluz, Z. Frączek, Wyd. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Rzeszów 2006
 6. O powinnościach pedagogiki opiekuńczej wobec wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie przebywających w domach dziecka, [w:] Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, red. U. Gruca-Miąsik, Wyd. UR, Rzeszów 2007
 7. Działania terapeutyczne wobec niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka (s.71-83), [w:] Špeciálne vzdelávacie ptreby II. Vybranè aspekty fungowania osób so zdravotnŷm postihnutîm, red. Adam Stankowski, Ružomberok (Słowacja), 2009
 8. Les compétences du tuteur professionnel dans la Maison d’ enfants, [w:] To regain the colours of butterfaly … in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues’ deliberations, red. A. Stankowski, Fribourg 2009 (Szwajcaria)
 9. Placówki socjalizacyjne w perspektywie zmian, [w:] Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej, red. K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, Wyd. UR, Rzeszów 2010
 10. Realizácia potreby puta vo vzt’ahu chovanec-vychovávatel’, [w:] Antropotechnika, kultúrotechnika a socitechnika v špeciálnej pedagogike I diel, red. Adam Stankowski, Wyd. VERBUM, Ružomberok (Słowacja) 2010
 11. Holistyczne ujecie diagnozy i wsparcia niepełnosprawnych intelektualnie podopiecznych domów dziecka, [w:] Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, red. A. Stankowski i K. Moczia, Katowice 2010
 12. Rola pedagoga specjalnego w doskonaleniu form współpracy z rodziną [w:] Pedagogické aspekty diagnostyki a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedagogiky I. diel, red. Adam Stankowski, Ružomberok 2011 (Słowacja)
 13. Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w polskiej edukacji - szanse i zagrożenia [w:] Tendencje i konteksty edukacyjno-rewalidacyjne. Wykładnia teoretyczna i empiryczna, red. A. Stankowski, Ružomberok (Słowacja) 2012
 14. Wybrane aspekty włączania społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie (s. 134-143) [w:] Tradycja i nowoczesność - funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie. red. serii A. Stankowski, red. prowadzący H. Orieščikowá. M. Kowalska-Kantyka, A. Lewko. Ružomberok (Słowacja) 2013.
 15. Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka - perspektywa trzech światów (s. 85-97). [w:] Zbliżanie światów osób (nie-) pełnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. Tom I. red serii: A. Stankowski, Praca zbiorowa pod red. A. Stankowskiego i I. Wendreńskiej. Ružomberok (Słowacja) 2013.
 16. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów podkarpackich szkół podstawowych, (s. 263-283) [w:] Uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej. Dylematy współczesnej edukacji. Red. J. Skibska i E. Kochanowska, Bielsko-Biała 2013.
 17. Korczakowskie inspiracje dla współczesnych wychowawców, (s.49-54) [w:] Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Nr 1, Red.: T. Mazepa, J. Medwedyk, T. Dubrownyj, Wyd. Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki i UR, Lwów 2013.
 18. Działania skoncentrowane na rozwiązaniach, (s. 23-32) [w:] Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej. Red. U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska, Wyd. Libron, Kraków 2014.