DR ANNA WOŁPIUK-OCHOCIŃSKA

adiunkt

w Zakładzie Psychologii

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

W pracy naukowej zajmuję się psychologią pracy, z uwzględnieniem zagadnienia zaangażowania w pracę i dobrostanu psychicznego nauczycieli. Ponadto realizuję projekty naukowe z zakresu psychologii i pedagogiki edukacji: nieuczciwości akademickiej i jej uwarunkowań, zadowolenia z życia, dobrostanu psychicznego i kompetencji uczniów i studentów oraz uwarunkowań rodzinnych i edukacyjnych tych zmiennych.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Łukasik, A., Wołpiuk-Ochocińska, A., Borawski, D. (2018) Testing the indirect effects of somatic and parental effort on stress: the roles of worldviews and coping strategies, Current Psychology
 2. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2018). Relacje w rodzinie i postrzegane wsparcie społeczne jako predyktory nieuczciwości akademickiej, Edukacja - Technika - Informatyka, 1(23), s. 314-320 (9 pkt)
 3. Wołpiuk-Ochocińska A., Marmola, M. (2018). Techniki wychowawcze rodziców a zadowolenie z życia u młodzieży na różnych etapach edukacji, Psychologia rozwojowa, tom 23, nr 3, s. 39-5
 4. Wołpiuk-Ochocińska (2018). Kompetencje społeczne i poczucie własnej skuteczności jako predyktory poczucia szczęścia u nauczycieli, Edukacja - Technika - Informatyka, 4(26), ss. 372-378
 5. Wołpiuk-Ochocińska, A., (2017). Selected aspects of the professional functioning of employees with varying levels of hope, Kw. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2(44), s. 99 - 114 (12 pkt)
 6. Wołpiuk-Ochocińska, A., Marmola. M., (2017). A sense of satisfaction with life in adolescents and young adults of different psychological gender, Fides et Ratio, 2(30), s. 84-95 (8pkt)
 7. Wołpiuk-Ochocińska, A., Marmola. M., (2017). Funkcjonowanie rodziców jako pary małżeńskiej a stosowane techniki wychowawcze, [w:] J. Brągiel, B. Górnicka Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, s. 263-274
 8. Wołpiuk-Ochocińska, A., Marmola. M., (2017). Postrzeganie ról matki i ojca przez młodzież w okresie dorastania, [w:] J. Brągiel, B. Górnicka Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, s.101 - 114
 9. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2017). Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich młodzieży w perspektywie jej dobrostanu psychicznego, Wychowanie w Rodzinie, t. XVI, 2(2017), s. 129-152
 10. Wołpiuk-Ochocińska, A.. (2014 - złożone do recenzji). Motywacje dorastającej młodzieży planującej (bądź nie) dalszą edukację, Poznań: Wyd. WSB
 11. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2014 - złożone do recenzji). Kultura bezpieczeństwa w organizacji na przykładzie firm podkarpackich, Poznań: Wyd. WSB
 12. Wołpiuk-Ochocińska, A., Marmola. M., (2014 - złożone do recenzji) Aspiracje życiowe i poczucie jakości życia młodzieży w perspektywie jej rozwoju zawodowego, Lublin: Wyd. WSEI
 13. Englert-Bator, A., Wołpiuk-Ochocińska, A. (w druku) Kompetencje nauczyciela akademickiego wyzwaniem współczesnych uczelni wyższych, Rzeszów: Wyd. UR
 14. Englert-Bator, A., Wołpiuk-Ochocińska, A. (w druku). Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli w rzeczywistości akademickiej, Rzeszów: Wyd. UR
 15. Wołpiuk-Ochocińska, A., Englert-Bator, A. (2013). Rola infotaintment w kulturze młodzieżowej, [w:] Cz. Lewicki, M. Cichowska (red.) Wyzwania edukacji wielokulturowej Jarosław: Wyd. PWSTE, s. 81 - 100
 16. Wołpiuk-Ochocińska, A., Englert-Bator, A. (2012) Coaching w systemie szkolnictwa jako nowatorska forma wsparcia studenta i ucznia., [W:] K. Barłóg, D. Ochojska (red.) Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia, “Dyskurs Pedagogiczny”, T.2, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław 2012, ss. 257-272, ISBN 978-83-88139-39-0
 17. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2012) Wyzwania współczesnego nauczyciela w dobie globalizacji i powszechnej konkurencji, [w:] K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.) Szkoła wobec wyzwań XXI wieku, t.2, Rzeszów: Wyd. UR, ss. 48-53
 18. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2010). Kompetencja społeczna jako wymiar funkcjonowania społecznego jednostki[w:] A. Sekowski, W. Klinkosz (red.) Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, Lublin: TN KUL, ss. 93-116
 19. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2010). Obraz ucznia o zaniżonych osiągnięciach w świetle współczesnej edukacji, [w:] J. Bielecki, A. Jacewicz (red.) Edukacja z perspektywy przemian kulturowo - społecznych., Białystok, NWSP, ss. 473 - 482
 20. Wołpiuk-Ochocińska, A., Sękowski, A. (2009). Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych, Czasopismo Psychologiczne, Tom 15, Nr 1, 2009, ss.57-70
 21. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2006). Uzależnienie od Internetu - przybliżenie zjawiska. [w:] W. Otrębski, P. Francuz (red.) Studia z psychologii w KUL, t.13, s.99 - 119Lublin: WN KUL
 22. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2006) Recenzja książki: Aleksandra Tokarz (red.), „W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005, Przegląd Psychologiczny, T. 49, z.1., ss. 109 - 112
 23. Płotka, A., Michalik, E., Makara  - Studzińska, M., Szymona, K., Karakuła, H., Wołpiuk-Ochocińska, A., Kowal, A. (2005). Czynniki stresogenne a zespół wypalenia zawodowego w pracy położnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, 567, Lublin, ss. 5-11
 24. Płotka, A., Michalik, E., Makara-Studzińska, M., Szymona, K., Karakuła, H., Wołpiuk-Ochocińska, A., Kowal, A. (2005). Badania nad uwarunkowaniami syndromu burnout u położnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina, Vol. LX, Suppl. XVI, 568, Lublin, ss. 12-18
 25. Wołpiuk, A. (2003). Uzależnienie od Internetu jako nowy problem pomocy psychologicznej, Problemy poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, Warszawa 1(17) 2003, ss. 50-63

 

INNE PUBLIKACJE:

 1. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2004). Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji ? Kilka praktycznych uwag dla rodziców i specjalistów, dostępne: [On-Line] Publikacje edukacyjne, http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1013
 2. Wołpiuk-Ochocińska, A. (2004) Uczniowie zdolni - co o nich wiemy ? Wskazówki praktyczne dla rodziców i nauczycieli, dostępne: [On-Line] Publikacje edukacyjne http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1012