DR ANNA WAŃCZYK-WELC

starszy wykładowca

w Zakładzie Psychologii

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

            Moje prace naukowo-badawcze dotyczą szeroko ujmowanych zagadnień psychologii rozwojowej, szczególnie określonych aspektów psychospołecznego funkcjonowania człowieka w rodzinie, także podmiotowych i przedmiotowych determinantów tego funkcjonowania. W tej tematyce ważne są również dzieci, młodzież i ich specyfika rozwoju i wzrastania, zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Ponadto interesują mnie zagadnienia z obszaru społecznej aktywności człowieka, koncentrujące się wokół konfliktów interpersonalnych i ich konstruktywnego rozwiązywania (poprawna komunikacja interpersonalna, mediacje, negocjacje) oraz dotyczące kwestii postaw społecznych, stereotypów i uprzedzeń.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Wańczyk-Welc A., Ochojska D., Marmola M., Relacje w rodzinie pochodzenia a komunikowanie się w małżeństwie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2018, Tom 569, Nr 4, s. 33-44, ISSN 0552-2188.
 2. Wańczyk-Welc A., Marmola M., Obraz dziecka u rodziców pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych. Wychowanie w Rodzinie, Tom XV (1/2017), s. 117-133, ISSN 2082-9019.
 3. Wańczyk-Welc A., Marmola M., Ochojska D., Poziom osiągnięć w szkole średniej a oddziaływania rodziców w retrospektywnej ocenie studentek kierunków pedagogicznych. Wychowanie w Rodzinie, Tom XV (1/2017), s. 233-251, ISSN 2082-9019.
 4. Wańczyk-Welc A., Marmola M., Satysfakcja z małżeństwa u małżonków pochodzących z rodzin rozbitych i niepełnych., Wychowanie w Rodzinie, Tom XVI (2/2017), s. 227-240, ISSN 2082-9019.
 5. Wańczyk-Welc A., Marmola M., Zachowania zdrowotne a poczucie satysfakcji z życia u młodych dorosłych. Fides at Ratio, 4(32)2017, s. 185-196, ISSN 2082-7067.
 6. Wańczyk-Welc A., Ochojska D. (2017), Formy wspierania rozwoju dziecka przez rodziców a doświadczenia z własnego dzieciństwa. W: J. Brągiel i B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny. Opole: Wyd. UO, s. 157-168, ISBN 978-83-7395-5.
 7. Wańczyk-Welc A. Ochojska D. (2017), Kryteria doboru partnera a powodzenie małżeństwa. W: J. Brągiel i B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny. Opole: Wyd. UO, s. 101-114, ISBN 978-83-7395-5.
 8. Wańczyk-Welc A., Marmola M. (2017), Współczesne rodzicielstwo - wyzwania i zagrożenia. Analiza postaw rodzicielskich i technik wychowawczych w percepcji rodziców i dorastających dzieci. W: M. Brzeziński (red.), W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu. Warszawa: Wyd. Arka, s. 23-36, ISBN 978-83-65198-13-6.
 9. Wańczyk-Welc A. (2016), Poziom wiedzy dziecka o zdrowiu. W: T. Węglarz i H. Marek (red.), Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Tom 3. Poznań: Wyd. WSB, s. 165-174, ISBN 978-83-65096-46-3.
 10. Wańczyk-Welc A., Marmola M.(red.)(2016), Kompetencje życiowe młodych dorosłych, Rzeszów: Wydawnictwo UR, ISBN 978-83-7996-365-2.
 11. Wańczyk-Welc A.. Marmola M. (2015). Rola współpracy nauczycieli z rodzicami w rozwoju zdolności u dzieci. W: N. A. Fechner, A. Zduniak (red.), Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Tom 4. Poznań: Wyd. WSB, s. 155-171. ISBN 978-83-65096-03-6.
 12. Wańczyk-Welc A., Ochojska D., Marmola M. (2014). Stereotypy i postawy wobec cudzoziemców. W: A. Gąsior-Niemiec, S. Pelc (red.), Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wyd. WSI-E, s. 141-157. ISBN 978-83-60507-18-6.
 13. Wańczyk-Welc A., Marmola M. (2013). Świadomość potrzeb i zdolności dziecka u rodziców uczniów realizujących projekt „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”. W: I. Siudem, M. Stencel (red.), Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat. Tom II. Lublin: Wyd. UMCS, s.199-220. ISBN 978-83-7784-413-7.
 14. Wańczyk-Welc A., Marmola M. (2012). Rola samooceny nauczyciela w kształtowaniu twórczych relacji z uczniami i rodzicami. W: K. Barłóg, A. Mach i M. Zaborniak-Sobczak (red.), Odkrywanie talentów. Wybrane problemy diagnozy wspierania rozwoju i edukacji. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 186-207.
 15. Wańczyk-Welc A., Piątek T. (2011). Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich jako możliwości indywidualizacji w edukacji wczesnoszkolnej. W: E. Skrzetuska (red.), Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja - socjalizacja - integracja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 53-62.
 16. Wańczyk-Welc A., Gelleta K. (2009). Stereotypowe spostrzeganie wyznawców religii muzułmańskiej na tle innych grup wyznaniowych w badaniach studentów Polski południowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pedagogika i Psychologia, 5. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 161-193.