DR ANNA ŚNIEGULSKA

starszy wykładowca

w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

 

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 • Aksjologiczny wymiar współczesnych oddziaływań edukacyjnych
 • Społeczno-kulturowe i demograficzne konteksty przemocy w rodzinie
 • Historyczna zmienność form życia rodzinnego i ról rodzinnych - szanse, zagrożenia i dylematy

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

Pedagog, wieloletni pracownik Wydziału Pedagogicznego UR; logopeda (absolwentka UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii Korekcyjnej).

Ukończone szkolenia (wybrane):

 • szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) w 2009 roku;
 • szkolenie z zakresu emisji głosu w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Społeczny) w 2011 roku.
 • szkolenie stacjonarne w ramach projektu Nauka idzie w praktykę zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w dniach 2 lipca - 18 lipca 2014 roku w Rzeszowie oraz firmę The Quality of Life.

Realizowane przedmioty: teoretyczne podstawy wychowania, metodologia badań pedagogicznych.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

Monografie:

 1. Refleksje nad współczesnym wychowaniem, UR Rzeszów 2013.
 2. Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym. Wydanie II rozszerzone, Rzeszów 2012.
 3. Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym, UR Rzeszów 2004.
 4. Przemoc wobec dziecka w rodzinie i szkole, PWSZ Przemyśl 2003.

Prace pod redakcją i współredakcją:

 1. Oblicza współczesnej rodziny, PWSZ w Sanoku, Sanok 2015.
 2. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Tom I Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, UR Rzeszów 2012.
 3. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tom I W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej, UR Rzeszów 2012.
 4. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tom II Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, UR Rzeszów 2012.
 5. Reforma oświatowa wobec wiedzy pedagogicznej, UR Rzeszów 2004.

Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Sukces wychowawczy w subiektywnej perspektywie matek w okresie wczesnej dorosłości. „Edukacja-Technika - Informatyka”, Kwartalnik Naukowy nr 4 (26) 2018.
 2. Opiekuńczo-wychowawcza rola rodziców w percepcji społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2018, Rok LVIII (575), nr 10.
 3. Rodzicielski wymiar edukacji zdrowotnej w doświadczeniach i opinii studentek, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia, 2018, T. 31, nr 2.
 4. Responsible Parenthood as the Foundation of a Child's Success in Education „Multidisciplinary Journal of School Education”, 2017, nr 2(12).
 5. Role rodzicielskie matki i ojca w percepcji młodzieży studiującej, [w:] A. Garbarz, W. Matyskiewicz, M. Urbańska (red.) Etyka - Rodzina - Społeczeństwo, UR Rzeszów 2017.
 6. O potrzebie edukacji do rodzicielstwa, PEDAGOGIKA Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, K. Rędziński, M. Łapot (red.), tom XXVI nr 1 (2017).
 7. Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej „Wychowanie w Rodzinie”, 2017, T. 15, nr 1.
 8. Edukacja prorodzinna w kontekście współczesnych przemian społecznych. „Edukacja-Technika - Informatyka”, Kwartalnik Naukowy nr 2 (16) 2016.
 9. Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności. „Edukacja-Technika - Informatyka”, Kwartalnik Naukowy nr 4 (18) 2016.
 10. Przemoc wobec kobiet i osób starszych w środowisku rodziny. „Journal of Modern Science”, Tom 4/31/2016.
 11. Rodzina w opiniach planach życiowych młodych Polaków. Refleksja w kontekście wybranych projektów badawczych [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości, UR Rzeszów 2016.
 12. Mała szkoła wobec problemu edukacji prorodzinnej. [w:] R. Pęczkowski (red.), Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie. Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016.
 13. Odpowiedzialne rodzicielstwo wartością współczesnej edukacji, [w:] J. Łukasiewicz, M. Z. Stepulak (red.) Psychologiczne uwarunkowania wartości. Rodzina - sens i wartość ludzkiego życia - religijność, Unitas Lublin 2016.
 14. Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”, nr 5 (2016).
 15. Rodzina jako przestrzeń kształtowania odpowiedzialnego rodzicielstwa [w:] M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych, UR Rzeszów 2016.
 16. Rodzicielstwo w przestrzeni współczesnej rodziny polskiej, „Tiлeя” Випycк 115 (номер 12), Науковий Національний Педагогічний Університет імені М. Драгомановa, Українська Академія Наук, Київ 2016.
 17. Pedagogika prenatalna jako ważny kierunek w refleksji o współczesnej rodzinie [w:] K. Serwatko, A. Śniegulska (red.), Oblicza współczesnej rodziny, PWSZ Sanok 2015.
 18. Wokół przyjmowanej i odrzucanej wartości macierzyństwa [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, UR Rzeszów 2015.
 19. Oblicza macierzyństwa - między tradycją a współczesnością. [w:] J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
 20. Macierzyństwo w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społecznych. [w:] D. Opozda, S. Maria Loyola - Opiela, D. Bis, E. Świdrak (red.), Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 8, KUL Lublin 2015.
 21. Edukacja prorodzinna drogą kształtowania odpowiedzialnego macierzyństwa [w:] Sociální pedagogika ve sluzbě clověku a spolecnosti, S. Neslusanova, I. Emmarova, E. Jarosz, (ed.), Brno 2014.
 22. Wokół macierzyństwa. Nowe wyzwania dla pedagogiki i pracy socjalnej [w:] Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami, 2. ročník Košických dní sociálnej práce, Eva Žiaková (ed.), Košice 2014.
 23. Threats to the Family in time of a Crisis of Values [w:] Ethical thinking on past & present (ETPP 2013), Vasil Gluchman (ed.), Vydavatelstwo Prešovskiej University Prešov 2014.
 24. The role of mother in the minds of young studying women [w:] Sociální pedagogika v kontextu zivotních etap clověka, M. Bargel, jr., E. Janigová, E. Jarosz, M. Juzl (ed.), Brno 2013.
 25. Edukacja międzykulturowa drogą do przeciwdziałania zagrożeniom i przemocy w świecie XXI wieku. [w:] K. Szmyd, E. Barnaś - Baran, E. Dolata, A. Śniegulska (red.) Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Tom I Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, UR Rzeszów 2012.
 26. Współczesny dyskurs o nauczycielu. [w:] K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.) Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tom II Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, UR Rzeszów 2012.
 27. Violence towards older persons in the family environment: forms and social-demographic and cultural context, [w:] Beáta Balogová (ed.), Medzigeneračné mosty - vstupujemy do roka medzigeneračnej solidarity: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účast'ou 10.11.2011 v Prešove, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012.
 28. Rodzice w roli sprawców przemocy wobec dziecka. [w:] J. Brągiel, B. Górnicka (red.) Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Opole 2012.
 29. Przeciw społecznemu wykluczeniu kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. [w:] M. Chodkowska, A. Mach (red.) Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów, Rzeszów 2011.
 30. Psychological-pedagogical aspects of functioning of a family influenced by unemployment. Тези I Всеукраїнськoго конгресy з організаційної та економічнoї психології Актуальні проблеми розвитку організаційнoї та економічнoї психології в Україні, Зa науковoю редакцією C. Д. Мaксuмeнкa, Д. М. Кapaмyшкu, Кїв - Кам'янець Подольський, 2011.
 31. W trosce o współczesne rodziny - przyczynek do rozważań o przemocy w rodzinie. [w:] A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc (red.) Rzeszów 2011.
 32. Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie. [w:] A. Witkowska-Paleń, J. Maciaszek (red.) Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010.
 33. Edukacja międzykulturowa wobec przemocy i zagrożeń współczesnego świata. [w:] M. Вasькiв (peдaктop), Пpoблеми філoлoгії тa культypи: Укpaїнa - Пoльшa. Збipник нayкoвих пpaць укpaїнcких та пoльcькиx вчeних, Випyск 1. Kaм’янeць - Пoдiльcкий нaціoнaльний yнiвepcитeт іменi Іванa Oгієнкa, Kaм’янeць - Пoдiльcкий, 2010.
 34. Psychological-pedagogical aspects of functioning of a family influenced by unemployment. Актуальні проблеми психології, TOM 1 Oрганізаційнa психологіa, економічнa психологіa, coціaльнa психологіa, Bипуcк 29 - 30, Kиїв 2010.
 35. Przemoc i zagrożenia cywilizacyjne wyzwaniem dla kreowania kultury pokoju we współczesnym świecie. Resovia Sacra; Studia Teologiczno - Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Rok 16 (2009).
 36. potrzebie wspomagania rodzin dotkniętych problemem przemocy. [w:] I. Kurlak, A. Gretkowski (red.) Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria,, historia, praktyka, Stalowa Wola - Sandomierz, 2008.
 37. Możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinie. [w:] B. Szluz i Z. Frączek (red.) Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. Rzeszów 2006.
 38. Humanizacja edukacji jako wyzwanie dla poszukiwania nowych orientacji badawczych, J. Szempruch (red.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 3, Rzeszów 2006.