DR ANNA MAZUR

adiunkt

w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

ul. ks. J. Jałowego 24,

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • resocjalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem resocjalizacji nieletnich,
 • efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • dewiacje dzieci i młodzieży,
 • praca z rodziną dysfunkcyjną,
 • patologia społeczna i kryminologia.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Od kilku lat pełnię funkcję sądowego kuratora społecznego, a także pracowałam zawodowo jako asystent rodziny. Byłam wychowawcą w ośrodku kuratorskim.

Prowadziłam zajęcia ze studentami na kierunku Kryminologia z elementami zapobiegania przestępczości oraz ze studentami pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współpracuję również z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.

Posiadam również szereg innych doświadczeń, które przygotowały mnie do pracy z młodzieżą oraz rodzinami, borykającymi się z problemami np. ukończony kurs mediatora i staż w Polskim Centrum Mediacji, czy doświadczenia z zakresu poszukiwania funduszy na cele edukacyjne czy wychowawcze. Jestem koordynatorem Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin przy JSNP Humanus w Janowie Lubelskim. Organizuję konferencje naukowe, prowadzę warsztaty z młodzieżą a także uczestniczę w licznych projektach badawczych.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. A. Mazur „Zabójstwa jako skrajny przejaw agresji wśród nieletnich” [w:] S. Ćmiel (red.) „Przestępczość nieletnich- teoria i praktyka”, Józefów 2012, wyd. WSGE, s. 349-385.
 2. A. Mazur „Niekonwencjonalne metody pracy z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze” [w:] „Pedagogika Katolicka” Nr 11 (2/2012), s. 194-207.
 3. A. Mazur „Dewiacje współczesnej młodzieży” [w:] Ks. prof. dr hab. J. Zimny (red.) „Współczesne zagrożenia- formy i skutki”, Stalowa Wola 2013, s. 101-129.
 4. A. Mazur „Formy pracy z rodziną dysfunkcyjną” [w:] Ks. prof. dr hab. J. Zimny (red.) „Rodzina w oczach społeczeństwa”, Stalowa Wola 2013,  s. 343-361.
 5. A. Mazur „Prewencja kryminalna wobec przestępczości nieletnich” [w:] J. Zimny (red.) „Pedagogia prewencji. Dzieci, młodzież, rodzina”, Stalowa Wola 2013, s. 551-576.
 6. A. Mazur „Czy współczesne dziewczęta to słaba płeć” [w:] J. Zimny (red.) „Współczesne zagrożenia: fakty i mity”, Stalowa Wola 2014, s. 635-651.
 7. A. Mazur „Rozmiary i tendencje w przestępczości współczesnej młodzieży” [w:] M. Jędrzejko, E. Gładysz (red.), „Patologie społeczne, przestępczość, niedostosowanie społeczne. Wyzwania dla współczesnej profilaktyki”, Warszawa 2014, s. 55-67.
 8. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Regionalne Platformy Współpracy. Zatrudnienie socjalne w gospodarce społecznej”, Warszawa 2014.
 9. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Model Lokalnej Współpracy. Partnerstwo międzysektorowe na rzecz zatrudnienia socjalnego” Warszawa 2014.
 10. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej. W stronę podnoszenia jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej” Warszawa 2014.
 11. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Standard Certyfikacji Klubów Intergracji Społecznej. Tryb i sposób przyznawania certyfikatu KIS” Warszawa 2014.
 12. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Standard Współpracy Lokalnej- procedury, kompetencje, warianty. Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym” Warszawa 2014.
 13. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Reginalna Platforma Wspólpracy. Standard Działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej” Warszawa 2014.
 14. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Standard Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej” Warszawa 2014.
 15. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Animacja tworzenia klubu integracji społecznej w środowisku lokalnym” Warszawa 2014
 16. M. Komorska, A. Kuczyńska, A. Mazur, K. Sokołowska, A. Trzeciecki, P. Wiśniewski „Wdrażanie standardu współpracy lokalnej. Standard działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej” Warszawa 2014.
 17. M. Komorska, A. Mazur, P. Wiśniewski „Raport o stanie sektora ekonomii społecznej w powiecie janowskim. Raport z badań” Janów Lubelski 2014.
 18. A. Mazur, P. Wiśniewki, Implementacja idei zatrudnienia socjalnego w realiach społeczności lokalnej, JSNP Humanus, Janów Lubelski, marzec 2015, ISBN 978-83-981139-2-6.
 19. A. Mazur, P. Wiśniewski, Zatrudnienie socjalne. Trwała instytucja w systemie pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, JSNP Humanus, Janów Lubelski, grudzień 2015.
 20. M. Komorska, A. Mazur, P. Wiśniewski „Przemoc w rodzinie w percepcji młodzieży szkolnej w Gminie Janów Lubelski. Raport z badań”, publikacja elektroniczna, Janów Lubelski 2015.
 21. A. Mazur, P. Wiśniewski, Miejsce podmiotów reintegracyjnych (zatrudnienia socjalnego) w sektorze ekonomii społecznej powiatu janowskiego. Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim- edycja II 2016r., JSNP Humanus, Janów Lubelski listopad 2016r.
 22. A. Mazur, P. Wiśniewski, Klub Integracji Społecznej lokalnym liderem partnerstwa na rzecz włączenia społecznego, JSNP Humanus, Janów Lubelski listopad 2016r.
 23. A. Mazur, Rodzina z przemocą jako odbiorca wsparcia asystenta rodziny [w:] A. Witkowska-Paleń (red.), Przemoc w rodzinie. Pomoc, interwencja, wsparcie społeczne, Tychy 2016.
 24. M. Komorska, A. Mazur, P. Wiśniewski, Przemoc w rodzinie w percepcji młodzieży szkolnej w gminie Janów Lubelski, [w:] A. Witkowska-Paleń (red.), Przemoc w rodzinie. Pomoc, interwencja, wsparcie społeczne, Tychy 2016.
 25. A. Mazur, Pomoc postpenitencjarna w sektorze ekonomii społecznej, [w:] A. Witkowska-Paleń (red.), Polityka społeczna w działaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 26. A. Witkowska-Paleń, Mazur, Readaptacja społeczna kobiet odbywających karę pozbawienia wolności. Na przykładzie programów oddziaływań penitencjarnych w Areszcie Śledczym w Nisku, [w:] A. Witkowska-Paleń (red.), Polityka społeczna w działaniu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.