MGR ANNA ENGLERT-BATOR

asystent

w Zakładzie Psychologii

Pełnomocnik Dziekana ds. Erasmus+

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Psychologii

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 RZESZÓW

e-mail: [email protected][email protected]

tel. 178721837

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Psychologiczne aspekty edukacji (m.in. nieuczciwość akademicka i uczniowska, edukacja wielokulturowa, coaching), psychologia życia społecznego i psychologia kłamstwa, psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z osobą przewlekle chorą/z niepełnosprawnością (m.in. zespoły otępienne, szczególnie choroba Alzheimera, dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, choroba onkologiczna) oraz formy terapii i pomocy psychologicznej.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • "Coaching w systemie szkolnictwa jako nowatorska forma wsparcia studenta i ucznia" (2012), (współautor Wołpiuk-Ochocińska A.) W: K. Barłóg, D. Ochojska (red.), Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia. "Dyskurs Pedagogiczny", T. 2, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław.
 • "The challenges of intercultural teaching in psychology" (2012), W: Didactics at Higher Education Institutions - efficiency of new methods of education. Wyd. Mitel, Rzeszów.
 • "Psychospołeczny udział rodziny w przebiegu i leczeniu choroby nowotworowej - konsekwencje emocjonalne." (2013), (współautorzy: Łukasiewicz J., Dziurzyńska E.) W: M. Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym. Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin.
 • "Natura i efektywność coachingu w programie edukacyjnym jako praktyka rozwojowa i wspierająca potencjał dziecka." (2013), W: E. Dolata, S. Puch (red.), Wczesna Edukacja Dziecka Implikacje do Praktyki Pedagogicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • "Program Triple P (Positive Parenting Program) dla rodzin dzieci z zaburzeniami zachowania jako przykład treningu rodzicielskiego z elementami terapii behawioralnej" (2013), (współautorzy: Marmola M., Wańczyk-Welc A.) W: Barłóg K., Tłuczek-Tadla, E., Żak M., (red.), Dyskurs Pedagogiczny. Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka. T. 7, Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław.
 • "Rola infotainment w kulturze młodzieżowej." (2013), (współautor: Wołpiuk-Ochocińska A.) W: Lewicki, Cz., Cichowska, M., (red.), "Dyskurs Pedagogiczny" Wyzwania edukacji wielokulturowej", Jarosław.
 • "Academic dishonesty among students as an eternal problem in higher education worldwide" (2014), W: Proceedings of the International Scientific Conference on European Pedagogy Forum 2014. Changes of Pedagogy and Psychology, vol. IV, wyd. MAGNANIMITAS, Hradec Kralove.
 • "Rozwój kompetencji indywidualnych i zawodowych nauczyciela akademickiego w perspektywie nowych wymagań edukacyjnych." (2014), (współautor: Wołpiuk-Ochocińska A.) W: Szmyd, K. Frączek, Z., Garbarz, A., (red.), Kultura - Przemiany - Wychowanie, T. II, Myśl o wychowaniu. Teoria zastosowania edukacyjne.
 • "A pilot study of academic cheating among polish students as a growing problem of XXIc. Education" (2014), W: Majchrzak, N., Zduniak (red.) Edukacja XXI w. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI w.
 • "Problem nieuczciwości uczniowskiej w zarysie: rozpowszechnienie, niektóre przejawy, uwarunkowania oraz działania nauczycieli przeciwdziałające zjawisku" (2015), W: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA, vol. V, 2015, Magnanimitas, Hradec Králové.
 • "Poziom motywacji osiągnięć wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych." (2015), (współautor Dziurzyńska E.) W: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA, vol. V, 2015, Magnanimitas, Hradec Králové.
 • "Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych." (2015), (współautor A. Wołpiuk-Ochocińska) W: Szmyd, K., Frączek, Z., (red.), Kultura - Przemiany -Wychowanie, T.  III, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne.
 • "Sztuka leczenia sztuką w terapii osób z zaburzeniami odżywiania się i spostrzegania własnego ciała" (2015), W: Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Contemporary art. Theoretical and practical aspects. (red. Iwona Bugajska-Bigos, Anna Steliga), Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
 • "Poziom uczciwości akademickiej u studiujących mężczyzn i kobiet w Polsce" (2015), (współautor: Dziurzyńska E.) W: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA, vol. V, 2015, Magnanimitas, Hradec Králové.
 • "Wychowani do nieuczciwości? Poziom nadziei na sukces i poczucie własnej skuteczności u uczniów i studentów o różnym poziomie nieuczciwości akademickiej." (2016), (współautor: Wołpiuk-Ochocińska A.) W: Fides et ratio. Kwartalnik naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio. Dylematy dotyczące wychowania.
 • "Motywacja osiągnięć u młodzieży szkół średnich i wyższych o różnym poziomie nieuczciwości akademickiej" (2016), (współautorzy: Dziurzyńska E., Wołpiuk-Ochocińska A.), PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, T. XXV nr 1.
 • "Uczciwość akademicka u studentów, a ich motywacja osiągnięć i poczucie umiejscowienia kontroli" (2016), (współautor: Dziurzyńska, E.) W: H. Marek, T. Węglarz (red.), Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, T. 3, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Poznań.
 • "Wybrane współczesne zagrożenia dla edukacji w aspekcie psychologicznym" (2018), "Edukacja-technika-informatyka"  Kwartalnik Naukowy nr 4/22/2017. ss 84-91
 • "Nieuczciwość akademicka a ekologia życia. Moderatory motywacyjne i religijne" (2018), W: Bańka A., Wontorczyk A., Jakość  życia w pracy i codzienności. Perspektywa ekologiczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • "Prokrastynacja i nieuczciwość akademicka jako współczesne formy transformacji życia społecznego" (2018), (współautor Antoni Wontorczyk) W: Czasopismo Transformacje. 1-2(96-97), ss. 253-270
 • "Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania kobiet opiekujących się chorymi na alzheimera" (2017), W: Kołomycew, A., Pięta-Szawara, A. "Obszary aktywności kobiet. Wybrane aspekty filozoficzne, społeczne i polityczne.", s. 65-77 (w druku, po recenzji wydawniczej)
 • REDAKCJA monografii (wraz z prof. Andrzejem Łukasikiem, dr K. Węgrzyn-Białogłowicz) "Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa." (2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.