KS. DR HAB. ANDRZEJ GARBARZ

profesor nadzwyczajny UR

kierownik Katedry Nauk o Rodzinie

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Nauk o Rodzinie

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

e-mail: [email protected]

tel. 601 08 0005

 

 

Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie

Ur. 31 sierpnia 1953 r. w Jaśle. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1972-1978). Święcenia kapłańskie 4 czerwca 1978 r. Studia specjalistyczne z teologii moralnej na ATK w Warszawie (obecnie UKSW), Magisterium z teologii moralnej ATK w Warszawie (1987); doktorat z teologii na ATK w warszawie (1993), habilitacja z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej na Wydziale Teologicznym w Opolu (2008)

Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie (3kadencja);

Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich - Oddział w Rzeszowie

Kierownik Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • teologia moralna, etyka, katolicka nauka społeczna;
 • pedagogika rodziny;
 • bioetyka.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

I. Książki

 1. Ks. A. Garbarz, ks. W. Jagustyn, Ku Tobie o Matko idziemy, Przewodnik historyczny Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki, Rzeszów 2010;
 2.  Wokół rodziny, red: Ks. A, Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011;
 3. Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc - wsparcie - opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011;
 4. Świadectwo mocy miłości. 20-lecie Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2012;
 5. Powołanie człowieka (Aksjologiczny wymiar pracy ludzkiej), Referat wygłoszony na zajęciach Ośrodka Formacji Katolicko-Społecznej w Rzeszowie 29 III 2012 r., Rzeszów, czerwiec 2012, zeszyt nr 78/115, s. 1- 29 [wyd. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie].

 

II. Artykuły

2009

 1. Rozumienie ojcostwa dawniej a obecnie, w: Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, pr. zb. pod red. K. Duraj-Nowakowej i U. Grucy-Miąsik, Rzeszów 2009, s. 66-83 (wespół z Małgorzatą Lipską-Obuchowską);
 2.  Czas pamięci - śp. ks. Walenty Bal (1920-2002, w:  Ksiądz Infułat Walenty Bal 1920-2002. Duszpasterz w Rzeszowie, pr. zb. pod red. ks. Jana Twardego, Rzeszów 2009, s. 228-230;
 3. Wychowanie jako uczestnictwo w kulturze, w: Współczesność wspólnot chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej. Od doświadczeń regionalnych ku wyzwaniom globalnym, pr. zb. pod red. P. Grygla i D. Wojakowskiego, Rzeszów 2009, s. 225 -233;
 4. Jubileusz 10-lecia współpracy Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, „Zwiastowanie” 18 (2009) nr 2, s. 77-81;
 5. Przedmowa, w: J. Homplewicz, Pedagogika i etyka (zarys etyki pedagogicznej), wyd. II poszerzone „Etyki pedagogicznej”. Podręcznik dla studentów pedagogiki, Rzeszów 2009, s. 21-22;
 6. Współczesny sposób stosowania leków - pomoc czy lekomania?, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” t. 7, 2009 nr 3, s. 224-230;
 7.  Komisja Bioetyczna - ważny organ Okręgowej Izby Lekarskiej, „Biuletyn”. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie. Wydanie jubileuszowe 2009 październik, s. 24-26;

2010

 1. Działalność Podkarpackiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, w: Fascynacje rehabilitacją. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kwolkowi, pr. zb. pod red. T. Pop i K. Obedyńskiego, Rzeszów 2010, s. 310-324;
 2. Wstęp, w: Ks. A. Garbarz, ks. W. Jagustyn, Ku Tobie o Matko idziemy…, Przewodnik historyczny Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki, Rzeszów 2010,
  s. 7-10.
 3. Fragmenty recenzji wydawniczej, w: Zawołasz wnuki, opowiesz im…. Wspomnienia Antoniego Stala i jego córki Marii, opr. Ks. S. Nabywaniec, Rzeszów 2010, s. 6.

2011

 1. Monitorowanie przemocy w rodzinie - „Niebieska Karta”, w: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów,   pr. zb. pod red. M. Chodkowskiej i A. Mach, Rzeszów 2011, Rzeszów 2011, s. 257-265;
 2. Wokół rodziny. Wychowanie - Kultura - Społeczeństwo, red. naukowa: Ks. A Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011;
 3.  Wychowanie do dialogu w rodzinie jako wymóg współczesnej komunikacji, w: Wokół rodziny. Wychowanie - Kultura - Społeczeństwo, (red. naukowa: Ks. A Garbarz, G. Grzybek, Rzeszów 2011, s. 43-62;
 4. Etyka w rehabilitacji, w: Rehabilitacja medyczna, pod red. A. Kwolka, Wyd. Elevier Urban & Partner, wyd. II, Wrocław 2012, s. 40-47;
 5. Miejsce etyki w działalności szkoły, w: Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc - wsparcie - opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011, s. 208-215;
 6. Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc - wsparcie - opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Rzeszów 2011;

2012

 1. Wychowanie zdrowotne w rodzinie wobec współczesnych zagrożeń społecznych, w: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t. 2: Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, pr. zb. pod red. Z. Frączek, K. Szmyda, H. Sommera, A. Olaka, s. 164-183;
 2. Przedmowa, w: A. Sokołowska, Działalność muzyczna i pedagogiczna Księdza Wojciecha Ignacego Lewkowicza,  Rzeszów 2012, s. 5 - 7;

2013

 1. Oni już doszli. Wspomnienie uczestników-duszpasterzy Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej, w: W mocy Ducha Świętego. Księga pamiątkowa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego z okazji XXV rocznicy święceń biskupich, red. zb. pod red. ks. P. Mierzwy, ks. M. Nabożny, Rzeszów 2013, s. 98-117, ISBN 978-83-936516-0-3;
 2. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012), w: Wielcy Polacy Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich, pr. zb. pod red. J. Marciak-Kozłowskiej, Białystok 2013, s. 453-460; 549-553, ISBN 978-83-62668-59-5;
 3. Autorzy opracowań historycznych na temat miasta Jasła i regionu, w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, pr. zb. pod red. ks. Waldemara Glińskiego, Warszawa 2013, wyd. UKSW, s. 237-246, ISBN 978-83-7072-798-5;

2014

 1. Rodzina w centrum uwagi Kościoła, w: Rodzina - centrum świata, pr. zb. pod red. naukową U. Grucy-Miąsik, Rzeszów 2014, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 23-29, ISBN 979-83-7996-997-1;
 2. Problem eutanazji jako jeden z dylematów bioetycznych w edukacji (Według wypowiedzi studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego) w: Kultura - Przemiany - Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, Red. naukowa: K. Szmyd, A. Garbarz, Z. Frączek, B. Skoczyńska-Prokopowicz, T. 2. Rzeszów 2014,
  s. 67-75, ISBN 978-83-7886-078-1.

 

III. Recenzje

2009

 1. Recenzja rozprawy doktorskiej Ks. mgr. Józefa Muchy, pt.  „Współczesne uwarunkowania pokoju. Studium na przykładzie Orędzi na Światowy Dzień Pokoju”, s. 225 (Warszawa 2008), napisanej w Katedrze Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Skorowskiego. (obrona: 23. 02. 2009);
 2. Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej ks. dr. Janusza Mierzwy, pt. „Społeczny, religijny i edukacyjny kapitał Ludowego Uniwersytetu Archidiecezji Przemyskiej, s. 293+XLI, (Ružomberok 2008) (kolokwium: Ružomberok 23.06. 2009);
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej Ks. mgr. Grzegorza Soboty, pt.  „Problem migracji w świetle katolickiej nauki społecznej”, s. 322 (Warszawa 2009), napisanej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Jarosława Korala. (obrona: 20. 10. 2009);

2010

 1. Fragmenty recenzji wydawniczej, w: Zawołasz wnuki, opowiesz im. Wspomnienia Antoniego Stala i jego córki Marii, opr. Ks. S. Nabywaniec, Rzeszów 2010, s. 6;

2012

 1.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Majchrowicz, pt. „Analiza akceptacji transplantacji narządów i tkanek wśród mieszkańców województwa podkarpackiego” (Rzeszów 2011), napisanej ma Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem prof.  dr hab. Ludwiki Sadowskiej (obrona: 27.06.2012);
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej Ks. mgra Piotra Potyrały, pt.  „Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu. Studium na przykładzie Diecezji Rzeszowskiej”, s. 295+XXXVII, (Warszawa 2012), napisanej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Jarosława Korala. (obrona: wrzesień 2012);
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Łysik, pt.  „Akomodacyjna procesy w rodzinie w obliczu starzenia się rodziców. Studium socjologiczne”, s. 396 (Warszawa 2012), napisanej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Sławomira H. Zaręby. (obrona: wrzesień  2012);

 

Udział w konferencjach

2008

 1. Konferencja Forum Moralteologie Mitteleuropa, Lwów 26 29  sierpnia 2008 r.: „Verantwortung für die Waitergabe Lebenz: „40 Jahre Humanie Vitae”;
 2. XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, Gdańsk 11-14 września 2008 r. „Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej”;
 3. Międzynarodowa Konferencja: "Teraźniejszość wobec wyzwań edukacyjnych do kreowania cywilizacji przyszłości - inspiracje Floriana Znanieckiego we współczesnych badaniach przemian edukacyjnych i społecznych". Rzeszów - Lwów 22-24 październik 2008;
 4. Towarzystwo Naukowe UR - Wykład otwarty: „Zagadnienia życia i zdrowia oraz ich ochrona”, Rzeszów, - Ratusz, 22 października 2008; (tekst w wykazie publikacji);

 

2009

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina - Szkoła - Podwórko” Nowoczesne  formy współpracy  międzyinstytucjonalnej na rzecz przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży,  Rzeszów 15-16 stycznia 2009 r. Instytut Jana Pawła II;
 2. Międzynarodowa Konferencja (polsko-słowacka): „Wspieranie rozwoju regionów, grup i osób zagrożonych marginalizacją”, Rzeszów UR - 29-30 kwietnia 2009 r.;

Artykuł do materiałów pokonferencyjnych: „Monitorowanie przemocy w rodzinie - ‘Niebieska Karta’ ”, (tekst w wykazie publikacji);

 1. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów: „Uwierzyliśmy miłości Boga” (Benedykt XVI) - Wiara, nadzieja i miłość jako podstawowe dynamizmy moralności chrześcijańskiej” - Licheń, Dom Pielgrzyma „Arka” 14-16 czerwca 2009 r.;
 2. V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa:  „Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Opieka, leczenie, profilaktyka”,  PWSZ Sanok 23-24 października 2009 - [Za udział w Konferencji przyznano 15 punktów edukacyjnych];
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej: Diagnozy - analizy - interpretacje” - Rzeszów, Instytut Jana Pawła II, 27-28 października 2009 [organizacja];
 4. XXVI Ogólnopolski Sejmik Rodzinny: „Współczesny świat - zagrożenia i wyzwania dla małżeństwa i rodziny”, Rzeszów, Urząd Wojewódzki, 6-7 listopada 2009 [Organizacja: Katolickie Stowarzyszenie ‘Civitas Christiana’; Instytut Jana Pawła II];
 5. Konferencja szkoleniowa [Uczestnicy: przedstawiciele Policji z woj. Podkarpackiego; nauczyciele - dyrektorzy szkół i inni z powiatu dębickiego]: „Razem bezpieczniej”, Chotowa k. Dębicy 19-20 listopada 2009;

Referat: Współczesny sposób stosowania leków - pomoc czy lekomania?, Tekst wcześniej publikowany, w: „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” t. 7, 2009 nr 3, s. 224-230;

 

2010

 1. Konferencja „Múdrost’ veku - vek múdrosti” - Preszów (Słowacja), Wydział Filozoficzny - Preszowski Uniwersytet - 15. stycznia 2010;
 2. Konferencja naukowa „Przeszczep nadziei - transplantacja w edukacji” - Brzozów - 19 kwietnia 2010;

Referat: „Etyczne aspekty transplantologii”;

 1. Sympozjum poświęcone problematyce przeszczepiania narządów zorganizowane w ramach programu działań pod nazwą „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Podkarpackim - „Przeszczep to drugie życie”, Rzeszów - 24 kwietnia 2010; Sala Aydytorialna Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie [Organizator: Urząd Marszałkowski];

Referat: „Etyczne aspekty w obszarze transplantologii”;

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych”, Sanok 26-28 maja 2010;

Referat:  Wychowanie zdrowotne w rodzinie wobec współczesnych zagrożeń społecznych (tekst w wykazie publikacji);

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzina, wychowanie a modele komunikacji społecznej”, Częstochowa 30 maja - 1 czerwca 2010;

Referat: Wychowanie do dialogu w rodzinie jako wymóg współczesnej komunikacji, (tekst w wykazie publikacji);

 1. Konferencja zatytułowana: „Kultura Chrześcijańska Przełomu Tysiąclecia”, część II, Myczkowce 12 czerwca 2010 {Organizatorzy Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Okręg w Rzeszowie; Caritas Diecezji Rzeszowskiej; Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie;
 2. Konferencja naukowa: „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956-1990, 17 -18 czerwca 2010 [Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie; NSZZ „Solidarność”, Region Rzeszowski;
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Spór o wizję człowieka we współczesnej kulturze” 3 grudnia 2010 r. Instytut Jana Pawła II w Rzeszowie (Organizacja: „Civitas Christiana”, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Teologiczno-Pastoralny, Polskie Towarzystwo Teologiczne)

 

2011

 1. Udział w pracach Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie;
 2. Udział w pracach Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie;
 3. I Otwarta Konferencja „Przeszczep szansą na drugie życie”, Politechnika Rzeszowska 16 marca 2011 r.;
 4. V Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Polska rodzina poza granicami kraju” - „Ocalić rodzinę - ocalić przyszłość”, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 marca 2011 r.;
 5. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym. Instytut Teologiczno-Pastoralny 10-11 maja 2011 r. [Organizacja};
 6. Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów „Strategie argumentacyjne w chrześcijańskiej bioetyce”, Warszawa -Bielany. Dom Rekolekcyjno-Formacyjny. Dewajtis 3, 12-14 czerwca 2011 r. ;
 7. Konferencja „Wychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia”, Myczkowce 29 października 2011 r.;
 8. Międzynarodowa Konferencja „OPIEKA - między wolnością a równością. W stronę filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej, Bielsko-Biała, 24 października 2011 r. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej [Udział w Komitecie Naukowym].