MGR AGNIESZKA WRÓBEL-CHMIEL

asystent

w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • wychowanie i resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • prawne, kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności,
 • przestępczość seksualna wśród dorosłych i nieletnich,
 • problematyka rodziny w genezie przestępczości i w resocjalizacji sprawców.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • staż w Zakładzie Karnym w Rzeszowie na stanowisku referent ds. zatrudnienia osadzonych (05.2014 - 09.2014)

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • Wartości i postawy młodzieży dostosowanej i niedostosowanej społecznie wobec zachowań przestępczych, [w:] „Innowacje psychologiczne” nr 2 (2013), s. 35-47
 • Rola i autorytet ojca w percepcji mężczyzn przebywających w izolacji penitencjarnej, [w:] Ojcostwo: rodzaje i formy, pod red. J. Zimnego, Stalowa Wola 2014, s. 741-756
 • Kształtowanie i wzmacnianie postaw rodzicielskich skazanych ojców w kontekście procesu readaptacji społecznej, [w:] „Pedagogia Ojcostwa” nr 12 (1/2016), s. 115-130
 • „W rodzinie (nie) wszyscy jesteśmy ważni…” - o (nie) respektowaniu zasad wychowania rodzinnego przez matki przebywające w izolacji więziennej, [w:] Współczesna rodzina: aspekty społeczno-prawne, pod red. A. Szluz, B. Szluz, M. Urbańska, Rzeszów 2017, s. 201-214
 • Praca w warunkach izolacji więziennej a poczucie sensu życia skazanych odbywających kary długoterminowe, [w:] „Probacja” nr 1 (2017), s. 69-89
 • Kary fizyczne w wychowaniu dzieci w percepcji rodziców odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” nr 4 (2017), s. 147-165
 • Nagrody i kary dyscyplinarne w praktyce penitencjarnej, a poczucie sensu życia więźniów długoterminowych, [w:] „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 97 (2017), s. 19-38
 • Dolegliwości uwięzienia odczuwane przez skazanych długoterminowych - sprawców zabójstw, [w:] „Probacja” nr 3 (2018), s. 29-49
 • Edukacja zawodowa skazanych szansą na lepszą przyszłość dla kobiet i mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER, [w:] „Edukacja - Technika - Informatyka” nr 4 (2018), s. 288-293
 • Bartkowicz Z., Wróbel-Chmiel A., Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] „Resocjalizacja Polska” nr 15 (2018), s. 135-148