DR AGNIESZKA ŁABA-HORNECKA

adiunkt

w Zakładzie Badań Nad Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Kontakt:

Wydział Pedagogiczny,

Zakład Badań Nad Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. ks. J. Jałowego 24

35-010 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • zachowania przystosowawcze dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
 • autyzm;
 • biblioterapia.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 2012-2014 - City of Peterborough Special Academy School w Peterborough, Anglia (Szkoła Specjalna dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera) - nauczyciel.
 • 2012-2014 - The Voyage Care - Care Home, Peterborough, Anglia - praca z dorosłymi osobami z autyzmem.
 • 2010-2012 - adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie
 • 2005-2010 - letnie obozy DoIt4Real - Performing Arts w Anglii.
 • 2003 - obóz Camp Friendship Ventures and Eden Wood Center, Annandale, Minnesota, USA.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Podstawy biblioterapii w pracy z lekko upośledzoną młodzieżą z obszarów niedostosowania społecznego. „Pedagogika Pracy”, Nr 51, 2007, s. 156-162; ISSN 0239-7757.
 2. Rewalidacyjny wymiar biblioterapii na przykładzie upośledzonej młodzieży niedostosowanej społecznie. W: I. Gembalczyk (red.): Pedagogika i jej pogranicza. Racibórz 2007, s. 157-160; ISBN 978-83-60730-11-9.
 3. Książka w terapii dzieci i młodzieży o zaburzonym zachowaniu. W: U. Bartnikowska (red.) Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 425-429; ISBN 978-83-7299-557-5.
 4. Profilaktyczno-resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego. „Edukacja i Dialog”, Nr 202, 2008, s. 52-61; ISSN 0866-952X.
 5. Bajki rymowane w biblioterapii, Impuls, Kraków 2008; ISBN 978-83-7587-058-9. (wyd. II (2010) i III (2012).
 6. Integracja społeczna a zachowania przystosowawcze dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Nr 3, 2010, s. 30-50; PL ISSN 1642-1981.
 7. Biblioterapia i jej wpływ na poziom wiedzy o książce i nastawienia czytelnicze - czyli o czytelnictwie wśród dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim na przykładzie badań własnych. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, T. XXIX - 2010, s. 207-217; ISSN 0137-6136.
 8. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, UMCS, Lublin 2011; ISBN 978-83-7784-047-4.
 9. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Nr 2, 2011, s. 3-21; PL ISSN 1642-1981.
 10. Wielowymiarowość i determinanty postaw społecznych młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością (kontekst edukacyjny). Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu na Ukrainie. Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Ukraina, 2011, s. 347-353; UDK 316.346.32  053.6+159.992.8(082), BBK C 550.325.1ja 42+JU951.ju51ja43; M-754.
 11. Social learning of aggressive behavior in students displaying mild mental retardation in the example of the school environment [in:] M. Parchomiuk, B. Szabała (ed.): Social Distance Towards Individuals with Disability as a Problem in Special Pedagogy. Socio-Educational Contexts, Volume II, UMCS, Lublin 2012, p. 69-86;  ISBN 978-83-7784-251-5.
 12. Teoretyczne i praktyczne podstawy biblioterapii w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (z własnych obserwacji i doświadczeń). W: Z. Palak, D. Chimicz, A. Pawlak (red.): Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, UMCS, Lublin 2012, s. 347-360; ISBN 978-83-7784-050-4.
 13. Style i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych a satysfakcja z życia niepełnosprawnych matek. W: J. Brągiel, P. E. Kaniok, A. Kurcz (red.): Rodzicielstwo w kontekście wychowania i edukacji, UO, Opole 2013, Rozdział 27, s. 391-409; ISBN 978-83-7395-526-4.
 14. Opowieści społeczne jako narzędzie wspomagające rozpoznawanie emocji przez dzieci z autyzmem w kontekście społecznego funkcjonowania. W: P. Krajĉı, M. Lezo, M. Fuchsová (red.): Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím, Pre UK v Bratislave Pedagogickú fakultu vydalo vydavateľstvo IRIS, Vydavateľstvo a tlaĉ, s.r.o., 2014, s. 523-541; ISBN 978-80-89726-28-8; EAN 9788089726288.
 15. O społecznym funkcjonowaniu dziecka z autyzmem w aspekcie oddziaływań arteterapeutycznych. W: A. Mach (red.): Kultura-Sztuka-Edukacja-Terapia w interdyscyplinarnej perspektywie. Lwowsko-Rzeszowskie Zaszyty Naukowe, Lwów-Rzeszów 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt Nr 2, s. 129-140; ISBN 978-83-7996-109-2.
 16. The use of Comic Strip Conversations in Shaping Social Behaviour of Children with Autism in the Context of Play. „The New Educational Review”, Vol. 39, No. 1, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 201-211; ISSN 1732-6729.
 17. Terapeutyczne wykorzystanie klocków LEGO® w pracy z dziećmi z autyzmem (z badań nad inicjowaniem i podtrzymywaniem interakcji społecznych), „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Nr 2, 2015, s. 105-120. PL ISSN 1642-1981.
 18. Biblioterapia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W: A. Glińska-Lachowicz (red.): Arteterapia w nauce i praktyce.  Teoria - rozwój - możliwości, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2015, s. 169-186; ISBN 978-83-7395-652-0.
 19. Biblioterapia w pracy z dziećmi z autyzmem w kształtowaniu ich zachowań przystosowawczych w środowisku szkolnym (wokół teorii i praktycznych rozwiązań). W: I. Bugajska-Bigos, A. Steliga (red.): Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno-praktyczne. Contemporary art. Theoretical and practical aspects. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2015, s. 199-211, ISBN: 978-83-63196-81-3.
 20. Rola pełnosprawnych rówieśników w życiu dzieci z autyzmem (przegląd niektórych programów interwencji rówieśniczej), „Niepełnosprawność”, Nr 18/2015, s. 81-91, ISSN 2080-9476.
 21. Umiejętności społeczne dzieci z autyzmem (z badań nad zastosowaniem Rozmów Komiksowych jako formy wspomagającej pracę z dziećmi z autyzmem) „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Nr 1, 2016, s. 147-158. PL ISSN 1642-1981.
 22. Biblioterapia i jej wpływ na zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem, „Niepełnosprawność”, Nr 23/2016, s. 212-223, ISSN 2080-9476.
 23. The use of puppets in bibliotherapy classes in order to help shape the adaptive behaviour of pupils with mild intellectual disabilities (based on a pedagogical experiment applying the parallel groups technique). “The New Educational Review”, Vol. 47. No. 1, Toruń 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 266-276; ISSN 1732-6729.
 24. Ogrody sensoryczne w edukacji specjalnej (wokół teorii i praktyki na przykładzie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) “Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Nr 2, 2017, s. 40-54. PL ISSN 1642-1981.
 25. Zachowania społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (z badań nad zastosowaniem Story Sacks jako narzędzia wspomagającego pracę z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną) “Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Nr 3, 2017, s. 20-33. PL ISSN 1642-1981.
 26. Wyuczona bezradność jako inny sposób spojrzenia na zachowanie przystosowawcze (na przykładzie dzieci z autyzmem), “Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, Nr 4, 2017, s. 40 - 56. PL ISSN 1642-1981.
 27. An Extract from the Res earch on the Usage of „Social Stories” as a Facilitating Tool for Autistic Children's in the Context of Engaging in and Sustaining Social Interactions, W: Jolanta Baran, Izabella Gałuszka, Sławomir Olszewski (ed.) Chosen Topics of Supporting Persons  with a Disability, Towards Tradition and Innovation, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, vol.3, s. 30-46. ISBN 978-83-8084-060-7; ISSN 0239-6025.
 28. Zabawa dzieci z autyzmem, [w:] K. Parys, M. Pasteczka, J. Sikorski (red.) TEORIA I PRAKTYKA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNO-WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. KONTEKSTY INDYWIDUALNE I ŚRODOWISKOWE. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017, TOM 4.2, s. 55 - 63, ISBN 978-83-8084-063-8; ISSN 0239-6025.
 29. Niepełnosprawność intelektualna. Wyuczona bezradność. Uwarunkowania, red. Janusz Kirenko, Agnieszka Łaba-Hornecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2018, ISBN: 978-83-7996-522-9.
 30. Multisensoryczne opowieści jako narzędzie kształtowania zachowań społecznych dzieci z autyzmem w młodszym wieku szkolnym. „Forum pedagogiczne”, 2/2018, s. 111-122.