Informacje dla autorów

Zasady przygotowania tekstów

Tekst prosimy przygotować na formatce arkusza A4 uwzględniając następujące ustawienia:

I. Czcionka Times New Roman - rozmiar 12, odstęp pomiędzy wierszami 1,5; marginesy - 2,5.

 II. Objętość tekstu - do 20 tys. znaków

 III. Układ tekstu:

- Imię i nazwisko Autora (lewy, górny róg)

- Tytuł artykułu w języku polskim

- Tytuł artykułu w języku angielskim

- Streszczenie artykułu w języku polskim  i słowa kluczowe od 800-1000 znaków

- Streszczenie artykułu w języku angielskim  i słowa kluczowe od 800-1000 znaków

- Wprowadzenie

- Tekst z wyodrębnionymi śródtytułami

- Podsumowanie

- Bibliografia

- Dane korespondencyjne autora (wg wzoru):

Tytuł, imię i nazwisko,
Adres,
Tel.,
e-mail: 

 

IV. Zasady sporządzania przypisów- przypisy na dole strony, czcionka 10.

  1. Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek), tytuł zapisany kursywą (przecinek), miejsce i rok wydania (przecinek), numer strony (kropka).

Np. J. Czerny, Filozofia wychowania, Katowice 1997, s. 28.

  1. Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych w dziełach zbiorowych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (red.) (przecinek), Tytuł napisany kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony (kropka).

Np. A. J. Omelaniuk, W. Pilarczyk, A. Kościszewski,  (red.), Rodzina, Młodzież, Regionalizm, Ciechanów 2000.

  1. Przypis bibliograficzny artykułu zamieszczonego w dziełach zbiorowych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek) autora artykułu, tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), [w:] inicjały imion (kropka) i nazwisko (red.) (przecinek), tytuł dzieła napisany kursywą, miejsce i rok wydania (przecinek), nr strony (kropka).

Np. J. Izdebska, Współczesne dziecko i obraz jego dzieciństwa, [w:] Dobro dziecka w rodzinie, red. L. Adamowska, J. Uszyńska, - Jarmoc,  Białystok 2012, s. 19.

  1. W przypadku cytowania tego samego dzieła wielokrotnie, prosimy o podanie pełnego przypisu za pierwszym razem. Przy kolejnych cytowaniach należy podać: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek), część tytułu pisany kursywą (wielokropek)… (przecinek), dz. cyt./ art. cyt. (przecinek), strona (kropka).

Np. J. Czerny, Filozofia…, dz. cyt., s. 45.

P. Ochwadowski, M. Sęk, Możliwości wykorzystania muzykoterapii…, art. cyt., s. 196.

  1. W przypadku cytowania tego samego dzieła w dwóch (lub więcej) kolejnych przypisach, prosimy o podanie pełnego przypisu za pierwszym razem. W następnym przypisie prosimy o podanie: Tamże (przecinek), numer strony (kropka).

Np. Tamże, s. 16.

  1. Przypisy bibliograficzne artykułów zawartych w czasopismach powinny zawierać: inicjały imienia (kropka) i nazwisko autora artykułu (przecinek), tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer czasopisma (przecinek), strona (kropka).

Np. H. Cudak, Makrospołeczne uwarunkowania modelu życia współczesnej rodziny, „Pedagogika Rodziny” 2013, nr 3, s. 12.

 

V. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię w porządku alfabetycznym, według następującego wzoru: nazwisko autora, inicjał (inicjały) imienia (przecinek), tytuł pozycji napisany kursywą (przecinek), wydawnictwo (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka).

Np. Szmyd K., Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.

W przypadku dzieła zbiorowego:

Omelaniuk A. J., Pilarczyk W., Kościszewski A. (red.), Rodzina, MłodzieżRegionalizm, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Ciechanów 2000.

W przypadku opisu bibliograficznego artykułu w czasopiśmie:

Świderska M., Formy wspierania dzieci i dorosłych upośledzonych intelektualnie, „Pedagogika Rodziny” 2013, nr 3.

W przypadku artykułów zamieszczonych w wydaniach zbiorowych:

Nikitorowicz J., Tolerancja jako wartość edukacyjna społeczeństwa wielokulturowego, [w:] U podstaw dialogu o edukacji, red. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2003.

W przypadku materiałów zaczerpniętych ze stron internetowych prosimy o dokładne podanie strony i o zamieszczenie w nawiasie okrągłym daty pobrania materiału.

VI.  Wykresy i tabele:

W przypadku zamieszczania w tekście rysunków, schematów, tabeli itp., prosimy o wskazanie pod rysunkiem/tabelą źródła (rozm. 10). Przykład:

Tabela nr 4

Natężenie liberalnego stylu wychowania

 

 

 

 

Poziom natężenia stylu liberalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wyniki badań własnych

VII.  Informacje dodatkowe:

Warunkiem przyjęcia tekstu jest zgodność artykułu z profilem rocznika „Kultura - Przemiany - Edukacja”  oraz zasadami przygotowania tekstu. Artykuły nieodpowiadające wskazanym kryteriom nie będą kierowane do realizacji wydawniczej.

Nadsyłając swoje prace, Autorzy upoważniają Redakcję rocznika „Kultura - Przemiany - Edukacja”  do skracania oraz adiustacji nadesłanych tekstów, a także zmiany tytułów. Autorzy są zobowiązani do wprowadzenia w tekście sugerowanych przez recenzentów poprawek.

Przesyłając tekst artykułu prosimy o dołączenie oświadczenia O prawach autorskich i  przestrzeganiu etyki publikacji naukowej (formularz dostępny w zakładce -  Pliki do pobrania)

VIII. Adres Redakcji i przesyłanie artykułów:

Teksty wraz ze skanem oświadczenia o prawach autorskich i przestrzeganiu etyki publikacji naukowej prosimy przesłać na adres e-mail: [email protected]  lub w formie papierowej i elektronicznej (płytka) na adres: dr Zofia Frączek, Redakcja rocznika „Kultura - Przemiany - Edukacja” Uniwersytet Rzeszowski; Instytut Pedagogiki;  ul. Ks. Jałowego 24; 35-010 Rzeszów.