Zakład Psychologii

1.       Dr hab. prof. UR Andrzej Łukasik - kierownik

2.       Dr Kazimierz Gelleta

3.       Dr Tomasz Gosztyła

4.       Dr Małgorzata Marmola

5.       Dr Danuta Ochojska

6.       Dr Jacek Pasternak

7.       Dr Anna Wańczyk - Welc

8.       Dr Anna Wołpiuk - Ochocińska

9.       Mgr Anna Englert - Bator

 

 

Zakład Psychologii funkcjonuje obecnie w ramach Wydziału Pedagogicznego UR (poprzednio Instytut Pedagogiki). Od ponad 30 lat kierowany jest przez prof. UR dra hab. Mieczysława Radochońskiego. Jego profil naukowy akcentuje nierozerwalny związek i kluczowe znaczenie psychologicznych i pedagogicznych problemów w teorii i praktyce edukacji, zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i osób dorosłych. Interdyscyplinarność w tym zakresie przejawia się zarówno w podejściu teoretycznym, metodologii badań,  opracowywaniu koncepcji badawczych oraz form oddziaływania psychokorekcyjnego. Realizowane aktualnie w Zakładzie projekty badawcze i publikacje wykazują pewną ciągłość i kontynuację głównych założeń opracowanych przez jego kierownika oraz poszczególnych pracowników. Podejmowane zadania badawcze i wdrożeniowe uwzględniają stan wiedzy i tendencje teoretyczne występujące w krajowej i światowej psychologii.

Do tematów badawczych realizowanych w Zakładzie w ostatnim okresie należą:

  • Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży i dorosłych - temat zbiorowy
  • Tematy szczegółowe:

1. Poziom wiedzy i postawy polskich studentów wobec szczepień i zapobiegania infekcjom wirusem HPV - prof. Mieczysław Radochoński

2. Style radzenia sobie ze stresem wśród nauczycieli a specyfika pracy - dr Danuta Ochojska

3. Doświadczanie lęku w rodzinach z pacjentem onkologicznym - mgr Ewa Dziurzyńska, mgr Anna Englert-Bator

4. Perspektywy postrzegania czasu a wyobrażenia dotyczące małżeństwa. Badania empiryczne studentów - dr Tomasz Gosztyła, dr Kazimierz Gelleta

5. Osobowościowe korelaty skuteczności terapii odwrażliwienia za pomocą ruchów gałek ocznych - dr Jacek Pasternak

6. Realizacja zadań życiowych osób wychowywanych przez samotnych rodziców - dr Krystyna Białogłowicz

7. Psychologiczne korzyści płynące z programu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy” - dr Małgorzata Marmola

8. Wpływ aktywizowania wdzięczności  na lęk przed porażką i nadzieję na sukces studentów - dr Dominik Borawski

9. Religijność a patriotyzm - dr Tomasz Gosztyła, dr Kazimierz Gelleta.

Problematyka tych badań była określona głównie zainteresowaniami badawczymi poszczególnych pracowników oraz aktualnymi możliwościami ich prowadzenia.

 

Przykłady tematów prac opublikowanych ostatnio przez pracowników Zakładu:

 

Ochojska D. Portret emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, W:  E. Dolata, S. Pusz (red.), Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 89-104.

Ochojska D. Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży oraz formy wsparcia, W: K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak (red.), Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, T. 7, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2013, s. 307-323.

Ochojska DPostawy studentów wobec uchodźców, W: S. Pelc (red.), Wartości etyczne w pracy z uchodźcami, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2013, s. 129- 154. (wspólnie  z M. Marmolą i A. Wańczyk-Welc).

- Łukasiewicz J., Englert-Bator A., Dziurzyńska E., (2013), Psychospołeczny udział rodziny w przebiegu i leczeniu choroby nowotworowej- konsekwencje emocjonalne. W: M. Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania w systemie rodzinnym (85-111). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Englert-Bator A., (2013), Natura i efektywność coachingu w programie edukacyjnym jako praktyka rozwojowa i wspierająca potencjał dziecka. W: E. Dolata, S. Puch (red.), Wczesna Edukacja Dziecka Implikacje do Praktyki Pedagogicznej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Englert-Bator, A., Marmola M., Wańczyk-Welc, A., (2013) Program Triple P (Positive Parenting Program) dla rodzin dzieci z zaburzeniami zachowania jako przykład treningu rodzicielskiego z elementami terapii behawioralnej. W: Barłóg K., Tłuczek-Tadla, E., Żak M.,  Dyskurs Pedagogiczny. Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka., T.7, Jarosław:  Wydawnictwo PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza. ISBN 978-83-63909-17-8.

Gosztyła, T. Burda, I., Kolis, G., Kusior, M., Lorens, K. (2013). Perspektywy postrzegania czasu a wyobrażenia dotyczące małżeństwa. Badania empiryczne studentów, w: J. Kuck (red.), Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro (s. 349-367). Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Węgrzyn-Białogłowicz K. „Koncepcja aktywności istoty ludzkiej[w:] (red. naukowa A. Weissbrot-  Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska „Słownik metod, technik i form w pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej”, T.2, Wyd. Uniwersytet Opolski , 2013 , s. 59-61,175,184.

Marmola M., Ochojska D., Wańczyk-Welc A. (2013).Postawy studentów wobec uchodźców. W: S. Pelc (red.), Wartości etyczne w pracy z uchodźcami. Rzeszów: WSI-E, s.129-154. ISBN 978-83-60507-13-1. Artykuł opublikowany jest w języku polskim i słowackim.

Marmola M., Wańczyk-Welc A. (2013). Świadomość potrzeb i zdolności dziecka u rodziców uczniów realizujących projekt „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”. W: I. Siudem, M. Stencel (red.), Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat. Tom II. Lublin: Wyd. UMCS, s.199-220. ISBN 978-83-7784-413-7.