Zakład Pedagogiki Społecznej

1.      Dr hab. prof. UR Piotr T. Nowakowski - kierownik

2.       Dr Bernadetta Botwina

3.       Dr Zbigniew Chodkowski

4.       Dr Hubert Sommer

Działalność naukowa zakładu koncentruje się wokół środowiskowych uwarunkowań procesów wychowania i rozwoju człowieka w różnych fazach życia, wokół wiedzy o mechanizmach i procesach praktycznego przeobrażania, usprawniania, aktywizowania i modernizowania środowisk wychowawczych, a także wokół sił społecznych, rozumianych jako szczególnego rodzaju czynniki jednostkowe i zbiorowe, które mobilizują aktywność własną ludzi i kształtują ich kreatywną rolę w środowisku.

Osobiste zainteresowania badawcze poszczególnych członków zakładu obejmują - prócz szeregu aspektów pedagogiki społecznej - między innymi pedagogikę kultury, nowoczesne technologie w edukacji i życiu społecznym (Bernadeta Botwina), andragogikę, pedagogikę pracy, pedagogikę rodziny (Zbigniew Chodkowski), socjologię kultury, socjologię ogólną, socjologię wychowania, socjologię rodziny, patologie społeczne, mikrosocjologię, psychologię społeczną, socjologię sportu, politykę społeczną (Hubert Sommer), pracę socjalną, profilaktykę społeczną, patologie społeczne, problemy społeczne, bezpieczeństwo publiczne, filozofię wychowania i deontologię akademicką (Piotr T. Nowakowski).

Pracownicy zakładu podejmują szeroką współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi tak w kraju, jak i za granicą. Angażują się ponadto w działania na rzecz społeczności lokalnej.