Zakład Pedagogiki Specjalnej

1.      Dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg - kierownik

2.       Dr Aneta Lew - Koralewicz

3.       Dr Izabela Marczykowska

4.       Dr Małgorzata Zaborniak - Sobczak

Zakład Pedagogiki Specjalnej realizuje następujące problemy badawcze:

 • Normalizacja życia i rozwoju osób z niepełnosprawnością.
 • Wielokontekstowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i zagrożonych społecznym wykluczeniem.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji.
 • Odpowiedzialność  w procesach edukacji, rehabilitacji i rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
 • Wczesne  wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością w przestrzeni rodzinnej  i instytucjonalnej.
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w Polsce.
 • Problemy edukacji, rehabilitacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu .Wsparcie  osób  z autyzmem.
 • Kompetencje językowe i komunikacyjne osób z niepełnosprawnością.
 • Zachowania trudne osób z niepełnosprawnością.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Odkrywanie talentów. Konteksty edukacji i rozwoju.    
 • Empatia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej społecznym wykluczeniem  i  z   niepełnosprawnością.
 • Integracja-inkluzja-normalizacja. Ponadczasowość  idei integracyjnego systemu kształcenia osób z niepełnosprawnością w teorii i praktyce.
 • Wsparcie społeczne jako przestrzeń wyrównywania  szans osób z  niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

        Celem prowadzonych eksploracji badawczych i studiów  jest próba ekosystemowego i interdyscyplinarnego wskazania uwarunkowań i efektów pracy  rehabilitacyjno-edukacyjno-wspomagajacej, pomocowej wobec osób z niepełnosprawnością, głównie dzieci i młodzieży zagrożonej społecznym wykluczeniem  i z niepełnosprawnością, oraz wsparcia rodziny. Przyjecie, że tego rodzaju dyskurs w ujęciu komplementarnym, z uwzględnieniem systemowej wizji człowieka z niepełnosprawnością w jego całościowej przestrzeni ekosystemowego funkcjonowania wymaga tworzenia optymalnych warunków dla  podmiotowej autonomii, i kreatywnej samorealizacji, emancypacji i rozwoju już  od wczesnych etapów wspomagania rozwoju w przestrzeniach mikro-, mezo-, makro, ekosystemowych.

Wybrane publikacje Zakładu Pedagogiki Specjalnej:

 • K. Barłóg (2018) Metody  i  formy  pracy   z  osobami o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych i  społecznych - perspektywa life-span. Wyd. UR  Rzeszów.
 • K. Barłóg (2018) Empathic children with special educational needs in inclusive learning environment in Poland, THE NEW EDUCATIONAL REVIEW, Vol.53. No3, s. 273-282.
 • K. Barłóg (2018) Edukacja  I zmiana. Nastawienia empatyczne nauczycieli i uczniów w edukacji inkluzyjnej, Edukacja-Technika-Informatyka  Nr 1, UR  Rzeszów, s. 211-217.
 • K. Barłóg (2017) Wybrane  konteksty i wyzwania współczesnej  pedagogiki specjalnej. Wyd. UR  Rzeszów.
 • K. Barłóg (2017) Dziecko  z autyzmem  wyzwaniem dla   współczesnej szkoły. Wyd. UR  Rzeszów.
 • K. Barłóg (2017) Motywacja  do aktywności  i uczestnictwa młodych osób  z ograniczeniami sprawności, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Nr 26, s. 15-28.
 • K. Barłóg (2017) Inkluzja społeczna, edukacyjna a problemy młodych osób  z ograniczeniami sprawności, Lubelski Rocznik Pedagogiczny Realia i wyzwania edukacyjne osób z niepełnosprawnością  w zintegrowanej Europie. Nowe szanse i stare bariery. UMCS  Lublin. Vol. 36.Nr 2, s. 171-183.
 • K. Barłóg (2016) Life Goals and Sense of Meaning or Meaninglessness of life in Young People with Disabilites, INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO-EDUCATIONAL SCIENCES. ARRES UNIVERSITY. HOUSTON.USA. Vol. 5, s.78-88.
 • A. Lew-Koralewicz (2018) Zachowania trudne a satysfakcja z życia matek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, II/2018 (27), s. 54-65
 • A. Lew-Koralewicz (2018) Integracja dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w opiniach ich nauczycieli, Student Niepełnosprawny: szkice i rozprawy. 2018, z. 18 (11), 221-236.
 • A. Lew-Koralewicz (2017) Zachowania trudne małych dzieci z zaburzeniami rozwoju - uwarunkowania, profilaktyka, terapia. Wyd. UR Rzeszów
 • A. Lew-Koralewicz (2017) Edukacja inkluzyjna dzieci z autyzmem w perspektywie ich rodziców, Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, t. VI
 • A. Lew-Koralewicz (2017) Umiejscowienie kontroli rodzicielskiej matek a ich współpraca ze specjalistami w procesie terapii dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, Forum pedagogiczne 2017/2.
 • A. Lew-Koralewicz (2016) Kompetencje komunikacyjne a zachowania trudne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością [w:] K. Parys, M. Pasteczka, J. Sikorski (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Konteksty indywidulane i środowiskowe, Wyd. UP Kraków, s. 80-92.
 • A. Lew-Koralewicz (2016) Trening komunikacji funkcjonalnej  (FCT) jako metoda terapii zachowań trudnych dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej [w:] A. Myszka K. Bieńkowska, I. Marczykowska (red.) Głos - Język - Komunikacja 4, UR Rzeszów, s. 135 - 146.
 • I. Marczykowska, M. Wasserma (2017)Współczesne modele życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie opinii uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych, [w:] B. Gumienny (red.), W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej. Wyd. UR.Rzeszów.
 •  I. Marczykowska, (2017) Metody pracy z dziećmi z autyzmem w opiniach rodziców, [w:] J. Godawa (red.), Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia. Kultura. Społeczeństwo. Terapia.Wyd. Impuls, Kraków.
 • I. Marczykowska, W. Kaczaja-Styka (2017) Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa - studium indywidualnego przypadku, [w:] A. Myszka, K. Ita-Bieńkowska, I. Marczykowska (red.), Głos-Język-Komunikacja. Wyd. UR Rzeszów.
 • I. Marczykowska, A. Myszka, K. Ita-Bieńkowska, (2017) (red.)Głos-Język-Komunikacja.Wyd. UR Rzeszów.
 • I. Marczykowska, B. Żelazko  (2016) Dyzartryczne zaburzenia mowy u pacjentki z chorobą Parkinsona, [w:] A. Myszka (red.), Głos-Język-Komunikacja, Wyd. UR. Rzeszów.
 • I. Marczykowska, J. Marnik (2015) Przegląd rozwiązań umożliwiających komunikowanie się niemówiących dzieci ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, [w:] A. Myszka, E. Oronowicz-Kida (red.), Głos-Język-Komunikacja, Wyd. UR Rzeszów.
 • I. Marczykowska  (2015) Wsparcie rozwoju małego dziecka w ujęciu systemowym, [w:] K. Barłóg (red) Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.  Wyd. UR Rzeszów.
 • I. Marczykowska (2014) Świadomość oferty kompleksowej i wielospecjalistycznej pomocy wobec małych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w opiniach pedagogiów [w:] Systemowość oddziaływań w rehabilitacji, edukacji i psychospołecznej integracji, jako przejaw troski o osobę z niepełnosprawnością (red;) K. Barłóg. Wyd. UR. Rzeszów.
 •  I. Marczykowska (2014) Wsparcie dziecka z zespołem Werdinga-Hoffmana na przykładzie opisu indywidualnego przypadku [w:] W drodze ku dorosłości - wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (red.) A. Kurzeja, M. Pęczek. Seria wydawnicza SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE, Tom I, Uniwersytet Śląski i Wyd. Gnome.
 • M. Zaborniak-Sobczak, A. Mach (2018) Linguistic knowledge of the selected groups of people with disabilities in the course of educational research - constraints and opportunities, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1, s. 206-216.
 • M. Zaborniak-Sobczak, K.I. Bieńkowska, M.Drozd, A. Senderski (2018) Wsparcie edukacyjne uczniów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 29, s. 115-131.
 • K.I. Bieńkowska, M. Zaborniak-Sobczak, A. Woźniak (2017) Pacjent w wieku senioralnym z postlingwalnym ubytkiem słuchu - rola surdologopedy, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, Vol. 8, s. 142-153.
 • M. Zaborniak-Sobczak, L. Perenc (2017) Wiedza językowa słyszących dzieci niesłyszących rodziców : studium przypadku, Logopedia, t. 46, s. 337-353.
 • M. Zaborniak-Sobczak, K.I. Bieńkowska, E. Tomińska (red.) (2016) Wybrane problemy wsparcia wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu: na przykładzie pięciu krajów europejskich. Wyd.  UR   Rzeszów.
 • M. Zaborniak-Sobczak, K.I. Bieńkowska, A. Senderski (2016) Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego: od teorii do praktyki edukacyjnej. Wybrane problemy, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 23, s. 116-132.
 • M. Zaborniak-Sobczak (2014) Odpowiedzialność  młodzieży z wadą słuchu. UR Rzeszów.
 • K. Barłóg, A. Mach, M. Zaborniak-Sobczak (2012) Odkrywanie talentów. Konteksty edukacji i rozwoju, UR Rzeszów.
 • K. Barłóg, M. Rorat, E. Kensy (2012) Wyrównywanie szans edukacyjnych. Konteksty edukacyjne i społeczne, Wyd. UR Rzeszów.
 • K. Barłóg, A. Mach, E. Kensy, M. Rorat, M. Zaborniak-Sobczak (2011) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, Wyd. Mitel Rzeszów.
 • K. Barłóg (2008) Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach  edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. UR Rzeszów.

Współpraca międzynarodowa:

Zakład Pedagogiki Specjalnej współpracuje z wieloma instytutami   m.in. w: Institutie Mezioborowych  Studii w Brnie, Presovie, Lwowie.

Przy  Zakładzie Pedagogiki Specjalnej  funkcjonuje Koło Naukowe Pedagogów  i Pedagogów Specjalnych.