Zaklad Pedagogiki Resocjalizacyjnej

1.      Dr hab. prof. UR Marek Paluch - kierownik

2.       Prof. dr hab. Beata Balogova

3.       Dr Monika Badowska - Hodyr

4.       Dr Anna Mazur

5.       Dr Maria Łukaszek

6.       Dr Dorota Pstrąg

7.       Mgr Agnieszka Wróbel - Chmiel

Szeroka problematyka badawcza realizowana przez pracowników Katedry oscyluje wokół  kilku podstawowych grup tematycznych. Dotyczą one następujących zagadnień:

  1. Zjawiska patologiczne oraz związane z nimi zagrożenia społeczne (np.: przemoc i agresja, toksykomania, samobójstwa, ryzykowne zachowania seksualne, eurosieroctwo, nietolerancja wobec grup mniejszościowych, manipulacja w mediach, destrukcyjne zjawiska w funkcjonowaniu rodziny, marginalizacja i odrzucenie społeczne, sytuacja społeczna osób w podeszłym wieku);
  2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,  i destrukcyjnym oraz marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu
  3. Aksjologiczne i  społeczno - kulturowe uwarunkowania postaw, systemów wartości, i tożsamości społecznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych
  4. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy osobom  zagrożonym wykluczeniem społecznym i i marginalizacją
  5. Resocjalizacja w warunkach izolacji penitencjarnej i readaptacja społeczna skazanych;

 

Indywidualny dorobek naukowy pracowników Katedry obejmuje łącznie 15 monografii około 250 artykułów naukowych wydanych w Polsce i za granicą (Słowacja, Ukraina, Rosja) oraz ok. 30 prac redakcyjnych (ze szczegółowym wykazem publikacji pracowników zapoznać można się na ich indywidualnych stronach w zakładce "Nauczyciele akademiccy").

W ramach Katedry wydawany jest cykl publikacji pod wspólnym tytułem "Patologia Społeczna".

Pracownicy uczestniczą co roku w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, organizowanych w naszym kraju, a także za granicą. Katera współpracuje aktywnie z Fakultetem Korekcyjnej oraz Społecznej Pedagogiki i Psychologii Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Ogienki w Kamieńcu Podolskim oraz z Wyższą Szkołą Zdrowia i Pracy Socjalnej im Św. Elżbiety w Bratysławie, Filia w Preszowie.

Kontynuując działalność naukową zainicjowaną przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Katedra organizuje także cykliczne konferencje i sympozja we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie.

Katedra współpracuje z instytucjami i placówkami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Są  to: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie, Ochotnicze Hufce Pracy w Rzeszowie, Poradnia Uzależnień i Rodzinna „KARAN” w Rzeszowie.

Katedra sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnością: pedagogika resocjalizacyjna.