Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

1.       Dr Barbara Lulek - kierownik

2.       Dr hab. prof. UR Marta Uberman

3.       Dr hab. prof. UR Jerzy Tomala

4.       Dr Janusz Boczar

5.       Dr Wojciech Motyka

6.       Dr Teresa Piątek - ½ etatu

7.       Dr Beata Romanek

8.       Mgr Maria Cesarz

9.       Mgr Małgorzata Kiełb - ½ etatu

10.    Mgr Andrzej Drożdż - ½ etatu

11.    Mgr Monika Szczygieł - Boczar ½ etatu

 

Zainteresowania badawcze pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej koncentrują się wokół kategorii małego dziecka, wymiarów procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz czynników decydujących o jego przebiegu. Odnoszą się także do powiązań dwóch podstawowych środowisk życia dziecka - rodziny i szkoły, występujących w tym obszarze rozwiązań modelowych.

Szczegółowe obszary zainteresowań badawczych pracowników: 

  • Współczesne dylematy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • Kształcenie zintegrowane jako koncepcja rozwoju ucznia. Postulaty a rzeczywistość;
  • Edukacja artystyczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • Edukacja językowa uczniów wczesnej edukacji;
  • Wymiary ekspresji małego dziecka;
  • Zabawy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • Miejsce rodziców w przestrzeni szkoły.

 

Wybrane publikacje pracowników:

Uberman M. Z historii szkolnictwa pedagogicznego. Kształcenie nauczycieli rysunku, wychowania plastycznego, plastyki na potrzeby szkolnictwa podstawowego w latach 1944-1989. Wyd. UR 2009, ss. 287.

Uberman M., Vývoj figurativneho motivu v detskom výtvarnom prejave. Wyd. Pavol Šidelský, Akcent Print, Prešov, 2015. ss. 136.  

Uberman M., Janusz Kirenko NAUKA SZTUKA. Wyd. UR 2017, ss. 281. (Współautor: Aleksandra Mach).

Uberman M., Techniki plastyczne w edukacji dziecka. Dekoracje płaskie i przestrzenne. Pavol Šidelský, Akcent Print, Prešov 2011, ss. 80

Tomala J., Przestrzeń bezwymiarowa w malarstwie, [w.] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i psychologia, nr 4, pod red. K. Szmyda, s. 185, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Tomala J., Sacrum w malarstwie, [w.] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i psychologia, nr 4, pod red. K. Szmyda, s. 197, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Tomala J., Cele  dydaktyczne i wychowawcze realizowane na zajęciach wczesnoszkolnej edukacji plastycznej, [w:] Dolata E., Pusz S., (red.), Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2013.

Tomala J.  Malarstwo, Galeria Fakt, Nowy Wiśnicz 1977;

Tomala J. Obrazy z cyklu, Galeria FORUM, Toruń 2005

Tomala J. Malarstwo do kwadratu (m.in.: Rzeszów, Kraków, Lwów, Medzilaborce, Toruń, Szczecin, Prešov).

Boczar J. Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej, [w:] Zeszyt Naukowy UR, seria Pedagogika, Psychologia, red. K. Szmyd, Rzeszów 2007.

Boczar J., Rozdroża współczesnej rodziny polskiej w kontekście poróżnień ekonomicznych, [w:] Człowiek-Społeczeństwo-Cywilizacja, wyd.WSSM i KS w Chełmie, Chełm 2011.

Boczar J, Pitagorejski motyw tonacji C dur, [w:] Mistrz-mentor-wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Wyd. Aureus, Kraków 2018.

Lulek B., Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylematy czasu przemian, Rzeszów 2014

Lulek B., Rodzice obecni-nieobecni w edukacji szkolnej dziecka? [w:] Kategorie (nie)obecne w edukacji, A.Domagała - Kręcioch, B. Majerek (red.), Impuls, Kraków 2017, 217-233.

Lulek B., Uczeń wczesnej edukacji - pomiędzy oczekiwaniami rodziców i nauczycieli, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna. Rekonstrukcje kluczowych problemów, M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, M.Nyczaj-Drąg (red.), Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 101-113

Lulek B., Od edukowania do rodzicielskiego działania. O dostrzeganiu problemów, gotowości poszukiwania rozwiązań i podejmowaniu ryzyka w edukacji szkolnej dziecka, [w:] J. Malinowska, E.Jezierska-Wiejak (red.), Dziecko w sytuacjach uczenia się. Codzienność w poznawaniu świata i siebie, Wrocław 2017, s. 175-186.

Lulek B., Od rytuału przejścia do pułapek izonomii. Sposoby rozumienia rodzicielstwa przez rodziców uczniów szkoły podstawowej, Edukacja - Technika - Informatyka nr 4/2018, s. 488-496.

Motyka W., Wychowanie muzyczne młodzieży środkowej części Galicji w okresie autonomicznym (1867-1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018,

Motyka W., Muzykowanie dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense. Varia. Sandomierz 2017

Motyka W., Muzykowanie w przedszkolu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015

Piątek T., Dylematy oceniania wczesnoszkolnego, [w:] W. Walat, W. Lib (red.), „Edukacja-Technika - Informatyka”, Kwartalnik naukowy 1/23/2018, Wydawnictwo UR 2018, s. 257 - 263, ISSN 2080.

Piątek T., Analogowo-cyfrowe spotkania w przestrzeni wczesnoszkolnej [w:] W. Walat, W. Lib (red.), „Edukacja-Technika - Informatyka”, Kwartalnik naukowy Nr 1(19) 2017, Rzeszów UR 2017, s. 235-240, ISSN 2080-9069.

Piątek T., Samoocena studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej u progu ich pracy zawodowej [w:] M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych, Rzeszów 2016, s. 48-58, ISBN 978-83-7996-365-2.

Romanek B., Słownictwo obce w Trylogii Henryka Sienkiewicza. Rzeszów 2009, ss. 279.

Romanek B., Styl potoczny jako wyznacznik normy komunikacyjnej w środowisku szkolnym i rodzinnym ucznia. W: Dyskurs Pedagogiczny, Tom 10, Rok 2014, Dylematy i efekty edukacji wielokulturowej, red. nauk. M. Żak, W. Ostafiński, Jarosław 2014, s. 63-73

Romanek B., Przyczyny, przejawy i skutki agresji słownej dzieci i młodzieży. W: Dyskurs Pedagogiczny, Tom 7, Rok 2013, Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, red. nauk. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak, Jarosław 2013, s. 279-290

Romanek B., Wychowawcze i estetyczne walory literatury fantasy na przykładzie Opowieści z Narnii, W: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci. Red. A. Ungeheuer-Gołab i M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 350-358.

Rybak L. Projekt obwoluty, architektura książki, Janusz Kirenko, Takie Ono. Wyd. UMCS, Lublin, 2018. ISBN 978-83-227-9114-1, s. 149 - projekt obwoluty, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku.

Rybak L. Projekt obwoluty, architektura książki, Janusz Kirenko, Zechciej. Wyd. UMCS, Lublin, 2019. s. 169 - projekt obwoluty, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku. Rybak L. Projekt obwoluty, architektura książki, Ryszard Pęczkowski, Mała Szkoła w przestrzeni edukacyjnej. Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7996-182-5, projekt obwoluty, opracowanie graficzne.

Szczygieł-Boczar M., Aksjologiczny wymiar współczesnej cywilizacji w kontekście zagrożeń eutyfroniki, [w:] Między recentywizmem a etyką prostomyślności. Księga Jubileuszowa wydane z okazji 70-lecia urodzin prof. Józefa Bańki, Wyd. UŚ Katowice 2005

Szczygieł-Boczar M., O wielości wychowania oraz ich implikacjach, [w:] Filozofia bliższa życiu. T.1 WSFiZ Warszawa 2005.

Szczygieł-Boczar M., Zagrożenia współczesnej cywilizacji w świetle programu eutyfroniki, [w:] Wartości i ich funkcje w kształtowaniu cywilizacji globalnej, Ustroń 2003.