Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki

1.      Dr hab. prof. UR Jolanta Lenart - kierownik

2.       Prof. dr hab. Waldemar Furmanek

3.       Dr Agnieszka Długosz

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki, jak i prowadzone badania koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki humanistycznej pedagogiki pracy.

Fundamentalną kategorią naukową jest praca osoby ludzkiej w jej wielowymiarowym ujęciu, co zostało zaprezentowane w dotychczas opublikowanych pracach. Niezaprzeczalny jest jej wpływ na wszystkie wymiary integralnie ujmowanej osoby, w tym na jej sferę aksjologii.

W już opracowanych monografiach ukazujemy zarys systemu problemów badań, spośród których podejmujemy tylko niektóre. W opracowaniach Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej oraz Praca człowieka w sytuacjach trudnych w istocie ukazaliśmy przemiany pracy człowieka zachodzące pod wpływem zmieniającej się cywilizacji.

Konieczne jest obecnie podjęcie refleksji i badań nad wpływem, jaki ta nowa praca człowieka wywiera na niego samego (człowieka jako podmiot pracy) i poznanie przemian, jakie się w nim dokonują, a także wpływu pracy na zmianę jakości jego życia. Jakość życia w ujęciu psychologii pozytywnej otwiera nowe pola badań z pogranicza rynku oraz edukacji. W konwencji psychologii pozytywnej pytamy o to, jak praca podejmowana przez człowieka, wpływa na poziom dobrego życia, w tym także na rozwój poczucia szczęścia.

Przedstawiona poniżej problematyka stanowi uszczegółowienie celów wynikających z głównego problemu zainteresowań badawczych pracowników Katedry:

 

Temat 1: Systemowa analiza problematyki humanistycznej pedagogiki pracy

Podejmowane są działania, których celem jest określenie systemu problematyki badań humanistycznej pedagogiki pracy wynikającej z dotychczas prowadzonych badań (na terenie różnych dyscyplin naukowych) nad problemami jakości pracy człowieka, jakości życia oraz dobrym życiem człowieka. Nie mniej ważne są relacje człowieka do zjawisk współczesnej ekonomii i rynku, w tym, także rynku pracy.

Temat 2: Kultura pracy wyznacznikiem jakości pracy i życia człowieka

Wiąże się z ważną hipotezą humanistycznej pedagogiki pracy, w której stwierdza się, że współcześnie praca (w tym praca zawodowa) człowieka jest siłą etyczną. W tym nurcie myślenia kultura pracy jest syndromem wartości urzeczywistnianych w podejmowanych formach pracy zawodowej. Na ile przemiany dokonujące się w pracy człowieka modelują przemiany w zakresie kultury pracy? Jakie generuje to wyzwania dla współczesnej pedagogiki?

Temat 3: Całożyciowe poradnictwo kariery i życia

Przedmiotem zainteresowań badawczych są następujące problemy:

  • Analiza przemian poradnictwa zawodowego wynikających z przeobrażeń cywilizacyjnych,
  • Opracowanie diagnozy skuteczności poradnictwa zawodowego adresowanego do różnych grup wiekowych i społecznych,
  • Wykorzystanie nowoczesnych modeli poradnictwa kariery i życia (Life design) we współczesnej praktyce poradniczej.

Temat 4: Uczenie się przez całe życie czynnikiem zmianotwórczym jakości życia człowieka

Badania w tym obszarze mają na celu:

  • Określenie poziomu kompetencji do uczenia się w ciągu całego życia, jako warunku świadomego korzystania z dobrodziejstw cywilizacji współczesnej,
  • Wskazanie jak włączyć wymagania związane z przygotowaniem ludzi do dobrego życia, do wymagań pracy i rynku pracy do teleologii edukacji współczesnej i przyszłej polskiej szkoły,
  • Na ile polskie społeczeństwo w wyróżnionych zbiorach pokoleń podejmuje uczenie się wynikające nie tylko z konieczności podołania nowym zadaniom zawodowym wymagającym aktywności twórczej i innowacyjnej, ale także na ile świadomie dąży do wielostronnego rozwoju własnego człowieczeństwa, uzewnętrzniającego się w modelowaniu dobrego własnego życia.

Temat 5: Przemiany aksjologiczne a jakość życia człowieka. Niszczenie godności człowieka wyzwaniem dla pedagogiki

Wiąże się z koniecznością realizacji następujących celów badań:

  • Określenie charakteru i zjawisk wskaźnikowych przemian aksjologicznych współczesności,
  • Analiza i ocena poziomu zagrożeń wolności człowieka, w tym wolności pracujących ludzi,
  • Charakterystyka zjawisk globalnych w zakresie zniewolenia człowieka przez pracę i w pracy,
  • Opis zjawisk zaburzających i niszczących godność osobową człowieka, w tym człowieka pracującego.

 

Katedra jest organizatorem corocznych Seminariów Naukowych WARTOŚCI W PEDAGOGICE, podejmujących szeroki wachlarz problemów aksjologicznych współczesnego człowieka. Wynikiem prowadzonego w tym zakresie dyskursu są wydawane od 2005 roku publikacje pokonferencyjne.

 

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki prowadzi współpracę z przedstawicielami różnych środowisk naukowych, m.in. z:

Katedrą Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedrą Pedagogiki Pracy i Andragogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Katedrą UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładem Profesjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.