Zakład Pedagogiki Opiekuńczej

1.      Dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek - kierownik

2.       Dr hab. prof. UR Urszula Gruca Miąsik

3.       Dr Radosław Malikowski

4.       Dr Justyna Meissner - Łozińska

5.       Dr Anna Śniegulska

6.       Dr Wiesława Walc

Dorobek naukowy pracowników obejmuje rozważania dotyczące wychowania (w tym jego teoretycznych podstaw) i jego związków z opieką, różnych aspektów życia rodzinnego w zakresie nauk o rodzinie oraz  pedagogiki opiekuńczej. Ponadto rozważania dotyczące koncepcji „etyki rozwoju” pozwalające na obrazowanie rzeczywistości, wychowawczej, opiekuńczej, rodzinnej.

 

Najważniejsze publikacje książkowe pracowników z ostatnich lat:

Chodkowski Z. Funkcjonowanie zawodowe słuchaczy pedagogicznych studiów podyplomowych. Wyd. UR. Rzeszów 2012.

Gruca-Miąsik U., Moral dimension of functioning of Foster families viewed from the systemic perspective (2001-2011). Wyd. UR. Rzeszów 2012.

Gruca-Miąsik U., Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawaWyd. UR, Rzeszów 2011.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza. Wyd. UR. Rzeszów 2013.

Grzybek G., Etyka rozwoju a wychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2010.

Meissner-Łozińska J., Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka. Wyd. UR. Rzeszów 2011.

Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc - wsparcie - opieka. Red.: A. Garbarz, B. Szluz, M. Urbańska, W. Walc, Wydaw. KORAW, Rzeszów, 2011.

Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Współczesne wyzwania. Red.: B. Szluz, W. Walc, Wydaw. KORAW, Rzeszów, 2011.

Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo. Red.: A. Garbarz, G. Grzybek. Wyd. Diecezji Rzeszowskiej. Rzeszów 2011.

 

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej obok merytorycznej opieki nad specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza współuczestniczy w firmowaniu kierunku Nauki o rodzinie.

Nasi partnerzy