Zakład Historii i Teorii Wychowania

1.      Prof. dr hab. Roman Pelczar - kierownik

2.       Dr hab. prof. UR Edmund Juśko

3.       Dr Ewa Barnaś Baran

4.       Dr Elżbieta Dolata

5.       Dr Zofia Frączek

Działalność naukowa Zakładu Historii i Teorii Wychowania obejmuje następujące obszary badawcze:

 • przemiany w edukacji i wychowaniu w Polsce od średniowiecza do XX wieku, a zwłaszcza w okresie zaborów (ze szczególnym uwzględnieniem terenów Polski południowo-wschodniej),
 • oświata mniejszości narodowych w Polsce (Rusini-Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Ormianie),
 • historia wychowania i myśli pedagogicznej w Polsce oraz jej współczesne odniesienia,
 • opieka nad dziećmi i młodzieżą w Galicji,
 • biografistyka pedagogiczna,
 • wychowawczo-opiekuńcza funkcja Kościoła katolickiego w Polsce od czasów nowożytnych do XX wieku,
 • wychowawcza funkcja religii w Polsce od czasów średniowiecza po czasy współczesne,
 • aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania,
 • historyczny i współczesny obraz oraz problemy zawodu nauczycielskiego,
 • rodzina jako podstawowe środowisko wychowawczo-opiekuńcze w Polsce od XIX do XXI wieku,
 • przemiany i problemy współczesnej polskiej rodziny oraz jej społeczne znaczenie.
 • historyczne i aktualne uwarunkowania funkcjonowania doskonalenia zawodowego nauczycieli historyczne i aktualne aspekty prawa oświatowego
 • zarządzania placówkami oświatowymi

 

Seminarium doktorskie z zakresu historii wychowania, oświaty i myśli pedagogicznej.