Katedra Pedagogiki Medialnej i Szkolnej

KATEDRA PEDAGOGIKI MEDIALNEJ I SZKOLNEJ

1.       Dr hab. prof. UR Janusz Miąso - kierownik

2.       Dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski

3.       Dr hab. prof. UR Marta Wrońska

4.       Dr Jakub Czopek

5.       Dr Sławomir Rębisz

6.       Dr Anna  Batiuk

7.       Dr Bożena Dusza

8.       Dr Marek Hallada

9.       Dr Magdalena Wasylewicz

10.    Mgr Marlena Pieniążek

11.    Mgr Grzegorz Polański

12.    Mgr Monika Zielińska

13.    Mgr Lucjan Rybak - ½ etatu

 

Główne obszary działalności naukowej realizowane w Katedrze Pedagogiki Medialnej skupiają się wokół następujących zagadnień:

 

 • zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynników determinujących efektywność wykorzystania poszczególnych mediów (telewizja, komputery, Internet, fotografia, itp.) w procesie dydaktycznym;
 • eksploracja, analiza, diagnoza oraz krytyczna ocena problemów społecznych w nowych mediach z uwzględnieniem różnorodnych perspektyw badawczych;
 • media jako narzędzie intelektualne, optymalizujące pracę nauczyciela oraz ucznia;
 •  kultura medialna jako zjawisko społeczne, paradygmat digitalnej rzeczywistości, którą tworzy przestrzeń medialna;
 • edukacja medialna adolescentów;
 • nauczyciele, ich wiedza i  umiejętności medialne;
 •  seniorzy a technologie informacyjne,
 • proces kształcenia i czynniki determinujące jego efektywność, uczeń i nauczyciel jako podmioty współczesnej szkoły, relacje uczeń - nauczyciel, rodzice - szkoła; uwarunkowania środowiskowe, w wymiarze makro i mikro, i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły  na wszystkich poziomach organizacyjnych szkoły;
 • przestrzeń nowych mediów a etyka komunikowania; kulturowe i cywilizacyjne zmiany w zjawiskach komunikacyjnych wzbogacone o media cyfrowe;
 • nowe oprogramowanie: bazy danych, zasoby cyfrowe, technologie mobilne w badanach ilościowych i jakościowych.

 

W Katedrze, w oparciu o własny serwer uruchomiono system e-learningowy Moodle - portal edukacyjny wspomagający system nauczania. Znajdują się tutaj  różne moduły, poprzez które udostępniane są materiały dydaktyczne do nauki dla studenta, funkcjonuje panel studenta wraz z osobistym terminarzem umożliwiający kontakt z wykładowcą, fora dyskusyjne, dostępny dla wykładowcy wirtualny dziennik z możliwością analiz aktywności uczestników, system szybkiego powiadamiania studenta, dodawanie użytkowników, edycja uprawnień do poszczególnych wykładów lub dla użytkownika, ustalenie statusu dostępu oraz różnego rodzaju raporty i zestawy ćwiczeń. Platforma funkcjonuje na stronach:

http://www.eureka.ur.edu.pl

http://www.omega.ur.edu.pl

Katedra podejmuje szeroką współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Między innymi z Zakładem Technologii Kształcenia (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Skrzydlewski) i Zakładem Pedeutologii (kierownik: prof. dr hab. Stanisław Dylak) Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu UAM w Poznaniu; Zakładem Edukacji Medialnej (kierownik: Prof. dr hab. Maciej Tanaś, a także Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych) APS w Warszawie; Bagwell College of Education Uniwersytetu Stanowego w Kennesaw USA (Dziekan prof. Arlindą J. Eaton, oraz dr Binbin Jing Director of Global Engagement).

Pracownicy Katedry zorganizowali wiele konferencji i sympozjów  naukowych między innymi:

 • Międzynarodowa Konferencja -  Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli. Spojrzenie międzykulturowe - wrzesień 2004 r. W Konferencji wzięło udział 115 przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, w tym 38 uczestników z 15 państw zagranicznych - Kanada, USA, Islandia, Anglia, Finlandia, Słowenia, Czechy, Niemcy, Ukraina, Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja, Bułgaria, Węgry;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Media - kultura - edukacja na pograniczu narodów i kultur. Tradycje - doświadczenia - perspektywy, która odbyła się w dniach 8-10 października 2007 r.
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Mała Szkoła w Polskiej i Europejskiej Przestrzeni Edukacyjne. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, w dniach 20-21 października 2014 r.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Media a edukacja, UAM w Poznaniu, 5-6 października 2012, Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski

 • X Konferencja Naukowa: Media a edukacja. Człowiek - mediakreator, 17-18.09.2018, Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet RzeszowskiPolskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

 • II spotkanie Zespołu Pedagogiki Medialnej  Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, 5 kwietnia 2019 r.

 • Współorganizacja IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE, „Dydaktyka cyfrowa - poza granice wyobraźni”,  6-7 czerwca 2017 r., główny organizator APS w Warszawie oraz  V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE Między ars a téchnē - edukacja w XXI wieku, 15 czerwca 2018.

Pracownicy Katedry aktywnie działają na rzecz środowiska lokalnego, biorą udział w pracach Zespołu ds. Akredytacyjnych Publicznych i Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli funkcjonujących na terenie woj. podkarpackiego; przygotowują i prowadzą w Katolickim Radio Via program naukowy „W kręgu nauki”. Prowadzą zajęcia z technologii informacyjnych dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Szczegółowy program zajęć można zobaczyć na stronie: tutaj

Rezultatem prowadzonych przez pracowników badań naukowych są liczne publikacje między innymi:

 • Wrońska M., Opis - wyjaśnienie - norma - ocena. Analiza struktury treści i odbioru dwóch programów telewizyjnych, WSP Rzeszów 1999, ss. 152;
 • Pęczkowski R., Wrońska M., Miąso J., Teacher and Media Education - present state and perspectives, in: Douwe Beijaard, Paulien Meijer, (red.) „New Directions in Teachers’ Working and Learning Environment”, s. 56-59, Leiden University, The Netherlands, 2003;
 • Miąso J., Pedagogiczno-pastoralny model oddziaływania radia katolickiego w Polsce (studium z zakresu pedagogiki medialnej), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 274; 
 • Pęczkowski R., Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji. Rzeszów 2010, ss. 303; 
 • Wrońska M., Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 292.
 • Wasylewicz M., Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011;
 • Rębisz S., Szkolnictwo wyższe Europy Środkowowschodniej w okresie transformacji systemowej. Przykład Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski, Wyd. MAX-DRUK Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2008, ss. 227.
 • Czopek J., Pieniążek M., Czytelnictwo prasy specjalistycznej wśród nauczycieli małych szkół województwa podkarpackiego w: Mała szkoła w przestrzeni medialnej, Wrońska M. (red.), Rzeszów 2016, s. 125-139.
 • Polański G., Heurystyki wydawania sądów społecznych w mediach, W:  Morbitzer J., Musiał E. (red.), CZŁOWIEK-MEDIA-EDUKACJA, Wydawca Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 326-332;
 • Hallada M., Czy istnieje język Fotografii?, (w:) Walter N. (red.), Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, s. 195-204.

Przy Katedrze Pedagogiki Medialnej funkcjonuje Studenckie Koło Naukowe „MATRIKS”. Działalność Koła skoncentrowana jest wokół najnowszych technologii informacyjnych, dziennikarstwa, mediów oraz fotografii.

 

 

Strona Katedry Pedagogiki Medialnej