Strategiczne cele oddziału koncentrują się wokół badań prowadzonych w zakresie:

 • administracji publicznej, zwłaszcza zarządzania jej zasobami;
 • samorządu terytorialnego w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych;
 • instytucji demokracji bezpośredniej;
 • procesów komunikowania politycznego i społecznego;
 • roli nowych mediów w procesie komunikowania;
 • relacji zachodzących w obrębie systemu politycznego;
 • ewolucji ideologicznej partii politycznych w Polsce oraz jej znaczenia dla kształtu współczesnej rywalizacji politycznej;
 • języka polityki i mitologii politycznej;
 • wielokulturowości, polityki migracyjnej i integracyjnej państw;
 • polityki energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej;
 • geopolitycznego znaczenia surowców energetycznych;
 • polityki bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
 • mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • instytucjonalno-prawnych aspektów polityki zagranicznej;
 • identyfikacji czynników destabilizujących współczesne społeczeństwa na poziomie  państwowym i regionalnym.
 •  

Realizacja celów odbywa się w drodze:

 • prowadzenia badań naukowych;
 • organizowania konferencji i seminariów naukowych;
 • udziału w debatach publicznych dotyczących zakresu i obszaru badań rzeszowskiego Oddziału PTNP - dotyczy również spotkań z mediami, w tym bieżącego komentowania najważniejszych wydarzeń  politycznych;
 • udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych dziedzinom wchodzącym w zakres zainteresowań członków Oddziału; 
 • udziału w międzynarodowych sekcjach badawczych w ramach IPSA oraz EPSA;
 • wydawania czasopism naukowych oraz zwartych publikacji;
 • upowszechniania wiedzy w zakresie nauk politycznych.

 

Zrealizowane zadania:

W trakcie obrad III Kongresu Politologii odbywającego się w dniach 22-24 września w Krakowie członkowie rzeszowskiego oddziału PTNP powołali Sekcję Administracji i polityk publicznych PTNP.
W dniach 17-18 marca 2016 r. w Iwoniczu Zdroju odbyło się pierwsze seminarium naukowe Sekcji Administracji i polityk publicznych PTNP pt. „Polityki publiczne -  kreowanie i wrażanie”, które zgromadziło przedstawicieli z kilkunastu ośrodków akademickich zajmujących się różnymi aspektami polityk publicznych.
W dniach 6-7 grudnia 2016 r. członkowie rzeszowskiego oddziału PTNP wraz z Sekcją Badań Wyborczych PTNP zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową pt. Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, która zgromadziła ponad 65 uczestników reprezentujących 17 ośrodków naukowych z całej Polski.