Zasady rekrutacji na studia doktoranckie

WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE i NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Podstawa prawna: Uchwała Senatu UR ws. warunków i trybu przyjmowania na studia doktoranckie, w roku akademickim 2018-2019

 

1. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych z oceną co najmniej dobrą

2. Podstawą kwalifikacji jest zdanie egzaminu wstępnego na który składają się:

a) Przygotowanie  w formie pisemnej założeń  dotyczących  proponowanego tematu badawczego (w objętości do 2000 znaków);

b) Przedłożenie wstępnej bibliografii zagadnienia;

c) Pozytywnie zaliczona rozmowa kwalifikacyjna dotycząca znajomości zagadnień związanych z proponowanym tematem badawczym;.

3. Na ostateczną ocenę uzyskaną przez kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjnego składać się będą:

a) W 80% egzamin ustny obejmujący ocenę przedłożonej koncepcji badań, znajomość literatury przedmiotu i rozmowa kwalifikacyjna;

b) W 20% dotychczasowa dzielność naukowa kandydata (publikacje naukowe, czynny udział w konferencjach, sympozjach, praca w zespołach badawczych etc.);

c) W procesie rekrutacji nie będzie brana pod uwagę działalność pozanaukowa kandydata (artystyczna, społeczna, organizacyjna etc.);

4. Wysokość opłaty rocznej za studia niestacjonarne zgodnie z Zarządzeniem  nr 31/2017 Rektora  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 08.05.2017 r. wynosi 4000 zł.

 

Limity przyjęć: 6 osób (studia stacjonarne); 10 osób (studia niestacjonarne)

 

Kandydaci na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia do pobrania w  formacie PDFformacie DOCX

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych (dyplom wraz z suplementem)

3. 3 fotografie

4.  Życiorys naukowy (ewentualnie CV)

5. Wykaz ewentualnych publikacji naukowych, wystapień na konferencjach, sympozja etc.

6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego

7. Zarys koncepcji proponowanego tematu badawczego (w objętości do 2000 znaków) oraz wstępną bibliografię zagadnienia

 

 

Komplet wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć:

1.06.2018 r. - 7.09.2018 r. w godz. 9:00-13:00

Sekretariat Instytutu Socjologii, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, (pok. 325) 


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się:  

12.09.2018 r. godz. 9:00, Instytut Socjologii, al. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów, (p. 327)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Sekretariat Instytutu Socjologii

Tel. 17 872 1330, e-mail: [email protected]