Przewody doktorskie

Przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. 179 ust. 1 wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. - to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).
Zgodnie z art. 179 ust. 4 Ustawy, przewody otwarte na starych zasadach, niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

Akty prawne