Przewody doktorskie

Przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.

Rada Doskonałości Naukowej informuje (Komunikat nr 10/2020), że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Na mocy art. 35 przytoczonej na wstępie ustawy przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

Osoba, której nadano stopień doktora, w terminie 30 dni od otrzymania informacji o nadaniu stopnia, wypełnia kartę “SYNABA” poprzez stronę internetową.

Akty prawne

Pliki do pobrania