Ogłoszenia

OGŁOSZENIA

 Przypominamy, że termin składania wniosków dla osób przyjętych na I rok studiów  upływa dnia 05.10.2020 r.

Szczegółowe zasady składania wniosków, wymaganych dokumentów
i wzory wniosków i oświadczeń dostępne są w podanym poniżej linku:

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych znajduje się w poniższym linku:

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Ważne informacje dotyczące zmian w Regulaminie:

  1. Zmiana kryteriów do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się w szczególności następujące okoliczności:

  1. korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych;
  2. sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25.roku życia.
  3. wnioskodawca osiągnął pełnoletniość  przebywając  w  pieczy  zastępczej, nie pozostaje  na  utrzymaniu  rodziców,  opiekunów  prawnych  lub  opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.
  4. Nowy załącznik do Regulaminu dotyczący stypendium socjalnego - zał. 9-G stanowiący oświadczenie studenta, w którym wskazuje przyczyny niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (mops) o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny oraz inne źródła dochodu, które nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu do celów stypendialnych

Informacje przydatne przy składaniu wniosków stypendialnych

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/ogloszenia