Ogłoszenia

OGŁOSZENIE 

W DNIACH OD 8.08.br. (PONIEDZIAŁEK) DO 26.08.br.(PIĄTEK) 

DZIEKANAT SPRAW SOCJALNYCH BĘDZIE NIECZYNNY 

WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W POKOJU NR 29 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  1. STUDENCI Z UKRAINY - zasady składania wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

https://www.ur.edu.pl/student/studenci-cudzoziemcy/stypendia/zasady-skladania-wnioskow-na-rok-akademicki-202120

  1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

TERMINY PORZĄDKOWE składania wniosków o świadczenia (w formie papierowej) ustala się następująco:

DLA STYPENDIUM SOCJALNEGO i STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA SEMESTR ZIMOWY:

- do 15 lipca br. dla studentów II roku studiów i wyżej,

- do 5 października br. dla studentów przyjętych na I rok studiów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH NA SEMESTR LETNI 2021/2022

ZMIANY W SYSTEMIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW OD SEMESTRU LETNIEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW

INFORMACJA: 

Informujemy, że dochód z 1 ha przeliczeniowego za 2020 r wynosi.: 3819 zł.
Samodzielność finansowa studenta : 930,35 zł.

 Przypominamy, że termin składania wniosków dla osób przyjętych na I rok studiów  upływa dnia 05.10.2020 r.

Szczegółowe zasady składania wniosków, wymaganych dokumentów
i wzory wniosków i oświadczeń dostępne są w podanym poniżej linku:

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Regulamin przyznawania świadczeń socjalnych znajduje się w poniższym linku:

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/regulamin-swiadczen-wnioski

Ważne informacje dotyczące zmian w Regulaminie:

  1. Zmiana kryteriów do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne
w zwiększonej wysokości.
Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się w szczególności następujące okoliczności:

  1. korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych;
  2. sieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 25.roku życia.
  3. wnioskodawca osiągnął pełnoletniość  przebywając  w  pieczy  zastępczej, nie pozostaje  na  utrzymaniu  rodziców,  opiekunów  prawnych  lub  opiekunów faktycznych i nie ukończył 25. roku życia.
  4. Nowy załącznik do Regulaminu dotyczący stypendium socjalnego - zał. 9-G stanowiący oświadczenie studenta, w którym wskazuje przyczyny niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (mops) o sytuacji majątkowej i dochodowej rodziny oraz inne źródła dochodu, które nie są uwzględniane przy obliczaniu dochodu do celów stypendialnych

Informacje przydatne przy składaniu wniosków stypendialnych

https://www.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia/ogloszenia