NAZWA JEDNOSTKI: Instytut Biologii i Biotechnologii

NAZWA KIERUNKU: Biotechnologia

POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie), studia drugiego stopnia (studia magisterskie)

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki; studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie o dwóch specjalnościach do wyboru: Biotechnologia analityczna i Biotechnologia medyczna (wybór specjalności po IV semestrze); studia drugiego stopnia to studia magisterskie o specjalności Biotechnologia molekularna.

FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł inżyniera, natomiast absolwent studiów drugiego stopnia - magistra

 

STUDIA I STOPNIA

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów I stopnia inżynierskich

Absolwent kierunku Biotechnologia, studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Potrafi wykonać podstawową  analitykę i pracować z użyciem materiału biologicznego, zna obsługę aparatury badawczej oraz urządzeń technologicznych. Samodzielnie rozwija własne umiejętności zawodowe i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

W szczególności  absolwent kierunku Biotechnologia posiada:

Wiedzę w zakresie

osiągnięć biotechnologii oraz możliwości jej wykorzystania w życiu społeczno - gospodarczym, tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Zna prawa matematyki, fizyki, biofizyki, chemii ogólnej, nieorganicznej oraz chemii organicznej, niezbędne do zrozumienia i opisu zjawisk występujących w organizmach żywych. Zna podstawy technik informatycznych. Zna terminologię i zastosowanie narzędzi grafiki inżynierskiej w rozwiązywaniu problemów naukowych. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biotechnologicznym oraz ergonomii pracy przy wykorzystaniu aparatury badawczej. Zna podstawy biochemiczne, molekularne i komórkowe funkcjonowania organizmów, zasady przekazywania i wyrażania (ekspresji) informacji genetycznej i jej przekształcania w układ trójwymiarowych, współpracujących ze sobą cząsteczek. Zna podstawowe mechanizmy regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych oraz sposoby ich analizy. Definiuje i klasyfikuje substancje biologicznie czynne mające potencjalnie zastosowanie w gospodarce. Zna właściwości enzymów i możliwości ich wykorzystania do prowadzenia procesów biotechnologicznych - analiza i przygotowanie do zastosowań przemysłowych i medycznych; zna właściwości mikroorganizmów o znaczeniu przemysłowym. Zna techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego. Posiada wiedzę z technologicznych aspektów biotechnologii w zakresie metod bilansowania procesów biochemicznych, kinetyki przemian w bioreaktorach, procesów rozdzielania i oczyszczania produktów biotechnologicznych, w tym mechanicznych metod separacji zawiesin i dezintegracji komórek, ekstrakcji, destylacji rektyfikacji, precypitacji i krystalizacji, sorpcji, technik membranowych i chromatograficznych oraz suszenia materiałów biologicznych. Zna budowę oraz zastosowanie podstawowych aparatów i urządzeń stosowanych w technologiach biochemicznych. Zna zasady organizacji produkcji biotechnologicznej oraz typowe technologie stosowane do otrzymywania bioproduktów. Zna podstawowe narzędzia oraz procesy biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska, rolnictwie oraz medycynie. Ma wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej. Ma podstawową wiedzę z zasad zarządzania jakością w praktyce laboratoryjnej.

Umiejętności w zakresie

wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Potrafi opisać zjawiska i procesy fizyczne oraz chemiczne w przyrodzie. Posługuje się metodami racjonalnej syntezy organicznej. Potrafi posługiwać się podstawowymi technologiami informacyjnymi w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz dokonywania analiz in silico sekwencji nukleotydowych oraz aminokwasowych. Potrafi dokonać analizy ekonomicznej oraz działać w sposób przedsiębiorczy. Potrafi wykonać rysunek techniczny oraz wykorzystać narzędzia grafiki inżynierskiej w realizowanych pracach badawczych oraz do opisu procesów technologicznych. Stosuje zasady bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy laboratoryjnej. Zna język angielski w zakresie biotechnologii oraz nauk ścisłych. Przedstawia i rozumie biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów. Integruje dane dostarczane z poszczególnych obszarów biologii eksperymentalnej w zakresie hierarchicznej organizacji procesów biologicznych. Posługuje się narzędziami biologii eksperymentalnej. Identyfikuje, izoluje i określa właściwości pojedynczych substancji biologicznie aktywnych. Projektuje i wykonuje manipulacje na materiale biologicznym. Posługuje się danymi molekularnymi w badaniach biologicznych, medycznych i biotechnologicznych. Potrafi obsługiwać podstawowe aparaty i urządzenia wykorzystywane w technologiach biochemicznych. Potrafi zastosować, projektować i rozwijać linie technologiczne oraz powiększać skale procesów biotechnologicznych. Stosuje procesy otrzymywania, rozdzielenia i oczyszczania bioproduktów. Potrafi dokonywać ilościowego opisu podstawowych procesów biotechnologicznych. Potrafi wykorzystać procedury oraz akty prawne  ochrony własności intelektualnej w gospodarce.

 

Kompetencje społeczne w zakresie

świadomości ciągłego samodoskonalenia się oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Potrafi współpracować w grupie. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy naukowe. Ma świadomość roli nauk przyrodniczych oraz technicznych w gospodarce. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, poszanowanie pracy własnej i innych. Ma świadomość wykorzystania technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii w rozwoju gospodarki. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki prowadzonej działalności w zakresie biotechnologii.

 

Absolwent specjalności Biotechnologia analityczna posiada:

Wiedzę w zakresie

nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem narzędzi molekularnych stosowanych w przemyśle, medycynie oraz rolnictwie. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii oraz zastosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych w biologii molekularnej. Zna podstawy prowadzenia procesów syntezy i oczyszczania białek, ich wykorzystania w biosensoryce oraz biotechnologii żywności. Zna metody diagnostyki molekularnej ludzi i zwierząt przy użyciu narzędzi biologii molekularnej. Zna zasady pracy ze specjalistycznymi hodowlami komórek ssaczych oraz bioinżynierii komórek eukariotycznych, w tym związanych z klonowaniem zwierząt. Zna metody wykrywania czynników potencjalnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. Zna metody biotechnologii weterynaryjnej mające zastosowanie w utrzymaniu dobrostanu zwierząt. Ma aktualną wiedzę z zakresu analitycznych aspektów biotechnologii  zwierząt, roślin, żywności oraz medycyny. Dysponuje niezbędną wiedzą do prowadzenia prac eksperymentalnych o charakterze projektowym z zakresu analitycznych aspektów biotechnologii.

Umiejętności w zakresie

posługiwania się nowoczesnymi i specjalistycznymi narzędziami biotechnologii molekularnej w laboratoriach o różnym profilu badawczym. Potrafi wyprodukować, zmodyfikować i zastosować enzymy jako biosensory. Potrafi posługiwać się metodami immunodiagnostycznymi oraz technikami diagnostyki molekularnej stosowanymi w biotechnologii zwierząt, roślin oraz medycynie. Umie prowadzić zwierzęce oraz ludzkie hodowle komórkowe w celu wykorzystania ich jako laboratoryjnego modelu badawczego. Stosuje techniki analizy instrumentalnej w ochronie środowiska oraz analizie żywności. Potrafi wykorzystać metody analizy molekularnej w celu rozwiązania problemów badawczych. Potrafi wykorzystać narzędzia analityczne do zaprojektowania oraz monitorowania technologii produkcyjnej. Potrafi krytycznie zweryfikować hipotezy badawcze. Potrafi opracowywać, interpretować oraz planować etapy eksperymentów. Potrafi gromadzić dane literaturowe, w tym obcojęzyczne, dokonywać ich analizy, opracowania a następnie prezentacji.

Kompetencje społeczne w zakresie

świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt, kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju  gospodarczym. Ma świadomość konieczności monitorowania ryzyka związanego z zastosowaniem nanotechnologii w medycynie i ochronie środowiska. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym w opracowywaniu testów diagnostycznych. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji.

 

                        

Absolwent specjalności Biotechnologia medyczna posiada:

 

Wiedzę w zakresie

nowoczesnych technik analitycznych z wykorzystaniem narzędzi molekularnych stosowanych w  medycynie oraz analityce. Zna możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii oraz zastosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych w biologii molekularnej, cytogenetyce i medycynie. Zna metody diagnostyki molekularnej ludzi i zwierząt przy użyciu narzędzi biologii molekularnej. Zna zasady pracy ze specjalistycznymi hodowlami komórek ssaczych oraz bioinżynierii komórek eukariotycznych, w tym związanych z klonowaniem zwierząt. Zna metody wykrywania czynników potencjalnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. Ma aktualną wiedzę z zakresu analitycznych aspektów biotechnologii  zwierząt, roślin, żywności oraz medycyny. Dysponuje niezbędną wiedzą do prowadzenia prac eksperymentalnych o charakterze projektowym z zakresu analitycznych i medycznych aspektów biotechnologii.

 

 Umiejętności w zakresie

posługiwania się nowoczesnymi i specjalistycznymi narzędziami biotechnologii molekularnej w laboratoriach o różnym profilu badawczym. Potrafi posługiwać się metodami immunodiagnostycznymi, cytogenetycznymi oraz technikami diagnostyki molekularnej stosowanymi w biotechnologii zwierząt, roślin oraz medycynie. Umie prowadzić zwierzęce oraz ludzkie hodowle komórkowe w celu wykorzystania ich jako laboratoryjnego modelu badawczego. Stosuje techniki analizy instrumentalnej w medycynie, czy analizie żywności. Potrafi wykorzystać metody analizy molekularnej w celu rozwiązania problemów badawczych. Potrafi krytycznie zweryfikować hipotezy badawcze. Potrafi opracowywać, interpretować oraz planować etapy eksperymentów. Potrafi gromadzić dane literaturowe w tym obcojęzyczne, dokonywać ich analizy, opracowania a następnie prezentacji.

 

 Kompetencje społeczne w zakresie

świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, kształtowanie i stan środowiska naturalnego, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Ma świadomość konieczności monitorowania ryzyka związanego z zastosowaniem narzędzi biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym w opracowywaniu testów diagnostycznych. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji

 

MODUŁY KSZTAŁCENIA

 

Przedmioty kształcenia podstawowego i ogólnego (735 godzin, 59 punktów ECTS):

w zakresie treści kształcenia ogólnego (180 godzin,  8 punktów ECTS)

Język obcy (liczba godzin 120/ECTS 8)

Wychowanie fizyczne (liczba godzin 60)

 

treści kształcenia w zakresie matematyki, fizyki i chemii (465 godzin,  41 punktów ECTS)

Matematyka (liczba godzin 90/ECTS 7)

Statystyka (liczba godzin 30/ECTS 3)

Biostatystyka (liczba godzin 15/ECTS 1)

Fizyka (liczba godzin 60/ECTS 6)

Biofizyka (liczba godzin 75/ECTS 7)

Chemia ogólna i nieorganiczna (liczba godzin 60/ECTS 6)

Chemia organiczna (liczba godzin 75/ECTS 6)

Chemia fizyczna (liczba godzin 60/ECTS 5) 

 

treści kształcenia w zakresie aspektów humanistycznych lub społecznych (90 godzin,  10 punktów ECTS)

Przedmiot ogólnouczelniany (liczba godzin 30/ECTS 2)

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (liczba godzin 15/ECTS 2)

Społeczne i etyczne aspekty biotechnologii (liczba godzin 15/ECTS 2)

Bioetyka/Etyka w biotechnologii (liczba godzin 15/ECTS 2)

Ochrona własności intelektualnej (liczba godzin 15/ECTS 2)

 

Przedmioty kształcenia kierunkowego (870 godzin, 62 punktów ECTS):

 

treści kształcenia w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii (480 godzin,  36 punktów ECTS)

Biologia roślin i zwierząt (liczba godzin 75/ECTS 4)

Biologia komórki (liczba godzin 45/ECTS 3)

Wstęp do biotechnologii (liczba godzin 45/ECTS 4) - w języku angielskim

Podstawy Biotechnologii przemysłowej (liczba godzin 45/ECTS 3)

Mikrobiologia ogólna (liczba godzin 75/ECTS 6)

Biochemia (liczba godzin 75/ECTS 6)

Fizjologia zwierząt (liczba godzin 60/ECTS 5)

Fizjologia roślin (liczba godzin 60/ECTS 5)

 

treści kształcenia w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii (240 godzin,  16 punktów ECTS)

 

Technologia informacyjna w biotechnologii (liczba godzin 30/ECTS 2)

Bioinformatyka (liczba godzin 30/ECTS 2)

Grafika inżynierska   (liczba godzin 15/ECTS 2)

Techniki laboratoryjne w biologii eksperymentalnej (liczba godzin 30/ECTS 2)

Biotechnologia w ochronie środowiska (liczba godzin 45/ECTS 3)

Biotechnologia żywności (liczba godzin 45/ECTS 3)

Inżynieria bioprocesowa (liczba godzin 45/ECTS 2)

 

treści kształcenia w zakresie biologii eksperymentalnej (150 godzin,  10 punktów ECTS)

Genetyka ogólna (liczba godzin 75/ECTS 6)

Biologia molekularna (liczba godzin 30/ECTS 2)

Podstawy inżynierii genetycznej (liczba godzin 45/ECTS 2)

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego; Biotechnologia analityczna (705 godzin i 64 punkty ECTS):

 

w zakresie biologii medycznej, diagnostyki i weterynarii (315 godzin, 31 punktów ECTS)

Inżynieria genetyczna drobnoustrojów (liczba godzin 45/ECTS 5)

Podstawy kultur tkankowych i komórkowych (liczba godzin 60/ECTS 6)

Podstawy diagnostyki molekularnej (liczba godzin 45/ECTS 3)

Bioinżynieria komórek eukariotycznych (liczba godzin 45/ECTS 5)

Immunologia/Biotechnologia w medycynie (liczba godzin 45/ECTS 4)

Botanika farmaceutyczna/Nutraceutyki (liczba godzin 15/ECTS 2)

Endokrynologia/Cytogenetyka (liczba godzin 30/ECTS 3)

Molekularna analiza mikrobiologiczna (liczba godzin 30/ECTS 3)

 

w zakresie ochrony środowiska (45 godzin, 5 punktów ECTS) (135 godzin, 12 punktów ECTS)

Ekotoksykologia (liczba godzin 45/ECTS 4)

Synteza i oczyszczanie bioproduktów/Technologia wytwarzania bionanomateriałów (liczba godzin 60/ECTS 5)

Nanobiotechnologia/Procedury akredytacji (liczba godzin 30/ECTS 3)

 

w zakresie produkcji żywności (255 godzin, 20 punktów ECTS)

Enzymologia (liczba godzin 45/ECTS 3)

Biotechnologia fermentacji/Biotechnologia alg (liczba godzin 45/ECTS 3)

Biotechnologia białek (liczba godzin 60/ECTS 5)

Analiza instrumentalna (liczba godzin 75/ECTS 6)

Wykład monograficzny (liczba godzin 30/ECTS 3)

 

Przedmioty kształcenia związane z modułami dyplomowymi i praktyką (180 godzin,  25 punktów ECTS)

Praktyka zawodowa (ECTS 6)

Seminarium (liczba godzin 60/ECTS 4)

Pracownia dyplomowa (liczba godzin 120/ECTS 15)

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego; Biotechnologia medyczna (705 godzin i 64 punkty ECTS):

 w zakresie diagnostyki i  medycznych aspektów biotechnologii (525 godzin, 48 punktów ECTS)

Inżynieria genetyczna drobnoustrojów (liczba godzin 60/ECTS 5)

Podstawy hodowli tkankowych i komórkowych (liczba godzin 60/ECTS 5)

Metody obrazowania komórek (liczba godzin 30/ECTS 3)

Diagnostyka molekularna w medycynie (liczba godzin 45/ECTS 3)

Diagnostyka laboratoryjna (liczba godzin 30/ECTS 3)

Analiza instrumentalna (liczba godzin 30/ECTS 2)

Cytogenetyka (liczba godzin 30/ECTS 3)

Immunologia i immunopatologia (liczba godzin 60/ECTS 5)

Nanomateriały w medycynie/Podstawy nanotechnologii (liczba godzin 45/ECTS 4)

Komórki macierzyste w biologii i medycynie (liczba godzin 60/ECTS 6)

Podstawy biotechnologii farmaceutycznej/Podstawy biotechnologii kosmetologicznej (liczba godzin 45/ECTS 5)

Molekularna diagnostyka mikrobiologiczna (liczba godzin 30/ECTS 4)

 

w zakresie biologii medycznej (180 godzin, 16 punktów ECTS)

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka (liczba godzin 60/ECTS 5)

Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna (liczba godzin 30/ECTS 2)

Propedeutyka zawodów medycznych/Endokrynologia ogólna (liczba godzin 30/ECTS 3)

Medycyna personalizowana (liczba godzin 30/ECTS 3)

Wykład monograficzny (liczba godzin 30/ECTS 3)

 

 

 

 

STUDIA II STOPNIA

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 

Sylwetka absolwenta kierunku BIOTECHNOLOGIA studiów II stopnia

Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich).

 

 

Absolwent kierunku Biotechnologia ma:  

Wiedzę w zakresie

opracowywania hipotez wyjściowych, planowania eksperymentów, doboru i optymalizacji technik doświadczalnych. Zna metody biologii eksperymentalnej oraz narzędzia bioinformatyczne i statystyczne służące opracowaniu i weryfikacji danych doświadczalnych. Zna budowę oraz zastosowanie specjalistycznych aparatów i urządzeń stosowanych w biotechnologii. Ma wiedzę z zakresu bioinżynierii, biochemicznych aspektów biotechnologii, wykorzystania nanotechnologii w praktyce laboratoryjnej a biotechnologii w medycynie. Posiada wiedzę pozwalająca na opisywanie i wyjaśnianie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie, mających także znaczenie w biotechnologii. Zna etyczne aspekty manipulacji genetycznych i komórkowych i regulacje prawne w zakresie biotechnologii. Zna systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych. Ma wiedzę w zakresie ekologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych aspektów biotechnologii. Ma wiedzę w zakresie przygotowywania projektów badawczych oraz pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

Umiejętności w zakresie

projektowania i przeprowadzenia procedury eksperymentalnej, wraz z doborem odpowiednich narzędzi badawczych. Potrafi samodzielnie zinterpretować i opracować wyniki doświadczalne w formie nadającej się do publikacji. Potrafi korzystać z specjalistycznych programów komputerowych, w tym narzędzi statystycznych oraz baz internetowych w celu opracowywania i gromadzenia danych. Posługuje się narzędziami biologii eksperymentalnej, biochemii oraz chemii analitycznej, narzędziami inżynierii genetycznej w odniesieniu do komórek mikroorganizmów, roślin oraz zwierząt w celu ich genetycznego zmodyfikowania. Potrafi dokonać molekularnej i biochemicznej charakterystyki wyprodukowanych bioproduktów. Integruje nanotechnologię z biotechnologią. Potrafi wykorzystać narzędzia biotechnologii molekularnej w medycynie, rolnictwie i przemyśle. Potrafi korzystać z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii oraz nauk ścisłych oraz wykorzystać w ten sposób zdobyte informacje do własnych badań oraz publicznych wystąpień. Potrafi wskazać ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne aspekty biotechnologii. Potrafi ocenić korzyści i zagrożenia wynikające z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Ponadto wykazuje się samodzielnością w rozwijaniu własnych zainteresowań badawczych w oparciu o aktualne trendy w nauce i gospodarce.

Kompetencji społecznych w zakresie

ciągłego samodoskonalenia się oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Potrafi współpracować w grupie. Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy naukowe. Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy i odpowiedzialny. Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych, za pracę własną i innych. Dba o poszanowanie pracy własnej i innych. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki prowadzonej działalności w zakresie biotechnologii. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcje żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt, kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Wykazuje się kreatywnością oraz samodzielnością w podejmowaniu działań oraz doboru odpowiednich metod do ich realizacji.

 

MODUŁY KSZTAŁCENIA

 

Przedmioty kształcenia podstawowego oraz w zakresie aspektów humanistycznych lub społecznych (165 godzin i 11 ECTS):

 

Język obcy (liczba godzin 90/ECTS 4)

Ekonomiczne aspekty biotechnologii (liczba godzin 15/ECTS 2)

Procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii (liczba godzin 15/ECTS 1)

Społeczne i etyczne aspekty biotechnologii (liczba godzin 15/ECTS 2)

Przedmiot ogólnouczelniany (liczba godzin 30/ECTS 2)

 

Przedmioty kształcenia kierunkowego (120 godzin i 13 ECTS):

 

Biochemia komórki (liczba godzin 45/ECTS 5)

Metodologia oraz optymalizacja technik doświadczalnych (liczba godzin 75/ECTS 8)

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego Biotechnologii molekularnej (345 godzin i 34 ECTS):  

Biochemiczna analiza instrumentalna (liczba godzin 30/ECTS 3)

Modelowanie biomolekularne (liczba godzin 15/ECTS 2)

Chemia i biotechnologia medyczna (liczba godzin 45/ECTS 4)

Zastosowanie nanotechnologii w praktyce laboratoryjnej (liczba godzin 45/ECTS 5)

Bioinżynieria białka (liczba godzin 45/ECTS 4)

Toksykologia molekularna (liczba godzin 30/ECTS 3)

Inżynieria genetyczna roślin (liczba godzin 60/ECTS 6)

Systemy zarządzania jakością w praktyce laboratoryjnej (liczba godzin 15/ECTS 2)

Ekologia molekularna (liczba godzin 45/ECTS 3)

Wykład monograficzny (liczba godzin 15/ECTS 2)

 

Przedmioty kształcenia w zakresie przygotowania pracy dyplomowej (270 godzin, 32 punktów ECTS)

Seminarium (liczba godzin 90/ECTS 6)

Pracownia metodyczna (liczba godzin 60/ECTS 3)

Pracownia specjalistyczna (liczba godzin 60/ECTS 3)

Pracownia magisterska (liczba godzin 60/ECTS 20)