Ogólna charakterystyka:

W okresie studiów I stopnia studenta obowiązuje odbycie 4 tygodniowych praktyk zawodowych określonych planami studiów (w wymiarze godzin 160 godzin), ale nie wcześniej niż po III semestrze studiów.

Funkcje Koordynatora Praktyk pełni nauczyciel akademicki powołany przez  Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia na wniosek Dziekana Wydziału Biotechnologii. Student odbywa praktykę zawodową w instytutach naukowych, uczelniach, zakładach produkcyjnych, instytucjach, laboratoriach i innych firmach realizujących treści i badania mające zastosowanie w biotechnologii. Szczegółowy zakres praktyk zawodowych oraz sposób ich zaliczania zawarty jest w Programie Praktyk Zawodowych dla kierunku Biotechnologia. Nad prawidłowym przebiegiem praktyki kontrolę sprawuje Zakładowy Opiekun Praktyk, wyznaczony przez Kierownika zakładu w którym student odbywa praktykę.

Szczegółowa charakterystyka:

 • nazwa praktyki - praktyki zawodowe, kierunek Biotechnologia
 • typ praktyki - obowiązkowa
 •  poziom praktyki - podstawowy
 • rok/semestr studiów - po II roku studiów na kierunku Biotechnologia, studia inżynierskie, nie wcześniej niż po semestrze III

 

     1.  Cele praktyki:

a)      łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą studentowi na realizację pracy w wybranej branży przemysłu, zakładach badawczo-rozwojowych, ochronie środowiska, w laboratoriach diagnostycznych;

b)      kształcenie umiejętności pracy w zespołach ludzkich, przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji;

c)      zapoznanie się z działalnością organizacyjno-prawną zakładu/instytucji, będąca miejscem praktyk: organizacja zakładu pracy i stanowiska pracy, przepisy dotyczące miejsca pracy w tym przepisy BHP i p.poż., stosowane metody i formy oraz narzędzia pracy, dokumentacja prowadzona przez zakład pracy, jej obieg i nadzór, planowanie pracy, metody doskonalenia organizacji pracy i zakładu;

d)      kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje;

e)      weryfikacja wiedzy, zdobytej w czasie studiów, oraz doskonalenie nabytych umiejętności analitycznych, projektowych;

f)       rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, komunikacji pomiędzy członkami zespołu oraz z osobami spoza zespołu współpracowników;

g)      zapoznanie się z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem zakładu pracy.

 

     2.  Efekty kształcenia:

a)      pozyskanie wiadomości o realiach funkcjonowania zakładu pracy; pozyskanie wiedzy o strukturze organizacyjnej i strukturze zarządzania oraz powiązaniach pomiędzy komórkami organizacyjnymi zakładu pracy;

b)      wykształcenie nawyków przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p. poż. obowiązującej w zakładzie pracy;

c)      wykształcenie umiejętności pracy zespołowej i zachowań organizacyjnych (dyscyplina) umiejętności komunikacji wewnątrz komórki organizacyjnej i poza nią;

d)      przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim;

e)      rozwijanie zdolnością uczenia się, co pozwoli na kontynuowanie studiów i pogłębienie praktycznych umiejętności i kompetencji studenta;

f)       pogłębianie umiejętności prawidłowego formułowania i rozwiązania typowych zadań badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi mających zastosowanie w biotechnologii;

g)      pogłębienie umiejętności związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

 

     3.  Forma realizacji i wymiar praktyki - ćwiczenia praktyczne, praca w laboratorium; wymiar - 160 godzin;

Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie, w terminie określonym w planie studiów-miesiące wolne od zajęć dydaktycznych-lipiec, sierpień i wrzesień. Odbycie praktyki w innym terminie jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana Wydziału Biotechnologii. Praktyki zawodowe mogą odbywać się na terenie całego kraju.

 

     4.  Wymagania wstępne i inne wymagania wobec studenta - ukończenie pierwszych trzech semestrów studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia

 

     5.  Organizacja praktyk zawodowych

 • student może samodzielnie lub przy pomocy Koordynatora Praktyk wybrać miejsce odbywania praktyki zgodnie z podjętym kierunkiem studiów w jednostkach zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania lub siedziby Uczelni oraz załatwia wszelkie formalności związane z jej organizacją
 • student składa indywidualne podanie o przyjęcie na praktykę do wybranego Zakładu pracy (załącznik nr 1) dołączając druk zgody na odbycie praktyki - załącznik nr 2), oraz szczegółowy lub ramowy program praktyk
 • podpisaną zgodę Zakładu student dostarcza do Koordynatora Praktyk zawodowych w terminie nie później niż do dnia 15 maja bieżącego roku akademickiego (dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu w przypadku nie przewidzianych wypadków np. odmowy przyjęcia studenta na praktyki przez instytucje, długim czasem oczekiwania na decyzję itp.)
 • po zakwalifikowaniu studentów do odbywania praktyk zawodowych Koordynator  Praktyk dostarcza do Biura Karier UR wykaz studentów wraz z danymi zakładu, w którym będą odbywane praktyki
 • Biuro Karier UR przygotowuje 2 egzemplarze porozumienia dotyczące organizacji praktyk programowych zawieranego pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a Zakładem Pracy, w którym będzie odbywana praktyka
 • przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student przedstawia w Dziekanacie Dziennik Praktyk według wzoru - (załącznik nr 3) celem opieczętowania

 

     6.  Zalecane moduły kształcenia/przedmioty obieralne (jakie moduły student powinien wybrać)

Zgodnie z programem studiów - program praktyk zawodowych na kierunku Biotechnologia przewiduje możliwość wyboru czterech modułów w ramach 160 godzin praktyk - są to:

 • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • Biotechnologia w ochronie środowiska,
 • Biotechnologia w przemyśle
 • Przygotowanie materiałów i prowadzenie analiz w specjalistycznych laboratoriach;

praktyki zawodowe powinny odbywać się po ukończeniu III semestru, po zakończeniu zajęć dydaktycznych ujętych w module treści podstawowych, kierunkowych w zakresie biologii eksperymentalnej, treści kierunkowych w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii oraz technologicznych aspektów biotechnologii.

 

     7. Treści merytoryczne praktyki - treści merytoryczne oraz umiejętności nabywane przez studenta w trakcie praktyk zostały opracowane pod kątem modułów praktyk zawodowych:

a)      w zakresie Biotechnologii w produkcji zwierzęcej i roślinnej student nabywa umiejętności (pogłębia wiedzę i umiejętności) dotyczące:

 • zakładania hodowli in vitro
 • zakładania i monitorowania hodowli drobnoustrojów
 • wykonywania testów bakteriologicznych, immunologicznych
 • wykonywania analiz toksykologicznych
 • oznaczeń stosowanych w biologii molekularnej
 • wykorzystania ekonomicznych aspektów produkcji

b)      w zakresie Biotechnologii w ochronie środowiska student nabywa umiejętności (pogłębia wiedzę i umiejętności) dotyczące:

 • przepisów prawnych obowiązujących w ochronie środowiska
 • zapoznania z biotechnologicznymi procesami oczyszczania ścieków
 • oznaczania zanieczyszczeń i monitoringu środowiska
 • zapoznania z monitoringiem jakości wody przeznaczonej do spożycia
 • zapoznania z zasadami produkcji i biotechnologicznym wykorzystaniem biomasy
 • zapoznania z metodami biodegradacji odpadów
 • zapoznania ze specyfiką zagrożeń problemów ekologicznych występujących na terenie zamieszkania i całego kraju
 • udziału w sporządzaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska

c)      w zakresie Biotechnologia w przemyśle student nabywa umiejętności (pogłębia wiedzę i umiejętności) dotyczące:

 • zapoznania z procesem produkcji surowic, szczepionek, hormonów, biopreparatów, dodatków paszowych, leków, enzymów i autoszczepionek
 • zapoznania z przebiegiem i znaczeniem procesów fermentacyjnych
 • zapoznania z metodami konserwacji i utrwalanie żywności
 • zapoznania z oceną jakościową produktów
 • zapoznania z metodami nadzoru nad żywnością genetycznie modyfikowaną (GMO)     

d)      w zakresie Przygotowania materiałów i prowadzenia analiz w specjalistycznych laboratoriach student nabywa umiejętności (pogłębia wiedzę i umiejętności) dotyczące:

 • podstaw interpretacji wyników badań laboratoryjnych w celu różnicowania stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka
 • kryteriów doboru badań laboratoryjnych oraz ukierunkowanej interpretacji wyników z myślą o rozpoznaniu, prognozowaniu lub monitorowaniu procesu chorobowego
 • podstawowej oceny wartości diagnostycznej metod analitycznych
 • analizy wyników badań laboratoryjnych i porównania z innymi źródłami informacji o stanie zdrowia pacjenta
 • znaczenia badań laboratoryjnych w profilaktyce
 • doboru nowych parametrów diagnostycznych wprowadzanych do rutynowej diagnostyki laboratoryjnej.

 

     8.  Metody weryfikacji efektów kształcenia i kryteria oceny:

a)     na poziomie Koordynatora praktyk - hospitacje, Dziennik Praktyk, opinia Zakładowego Opiekuna praktyk,

b)     na poziomie Zakładowego Opiekuna Praktyk - opinia na temat realizacji praktyk zawodowych,

Warunkiem zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii od opiekuna za postawę, zaangażowanie i pracę w czasie praktyki i złożenie u Koordynatora praktyk prawidłowo prowadzonego dziennika praktyk.

 

     9.  Język realizowanej praktyki - polski, w przypadku praktyki zagranicznej język wybrany przez studenta

 

     10.  Odniesienie efektów kształcenia praktyki do efektów kształcenia zapisanych dla programu: TP_W07, TP_W09, TK_W07, TK_W08, TP_U08, TP_K01, TP_K02, TP_K04, TK_K01, TK_K04, TK_K05, TK_K06, Inz1A_W01, Inz1A_W05, Inz1A_U06, Inz1A_U08, Inz1A_K01, Inz1A_K02