Stawiamy na JAKOŚĆ kształcenia… 

Strategicznym celem Instytutu jest wysoki poziom kształcenia zgodny z ogólnoakademickim profilem, dostosowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. 

 

Cele operacyjne: 

 1. Utrzymanie ogólnoakademickiego charakteru kształcenia studentów w oparciu
  o współczesną, akademicką myśl naukową. 

Zadania: 

 • kształcenie na poziomie: inżynierskim, magisterskim, podyplomowym;
 • tworzenie nowych specjalności na realizowanym kierunku; 
 • indywidualizacja procesu kształcenia poprzez realizację modułów badawczo-dydaktycznych. 

 

 1. Dostosowanie oferty dydaktycznej i jakości kształcenia do potrzeb rynku pracy
  i gospodarki opartej na wiedzy. 

Zadania: 

 • rozpoznanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy; 
 • przygotowanie programów studiów i realizacja kształcenia uwzględniającego potrzeby gospodarki oraz życia publicznego zgodnie z wymogami Krajowych (Polskich) Ram Kwalifikacji; 
 • doskonalenie oferty edukacyjnej w języku obcym dla studentów, w tym dla studentów zagranicznych; 
 • uruchomianie nowych kierunków studiów podyplomowych;  
 • promocja praktycznej edukacji studentów; 
 • wprowadzenie systemu motywacyjnego związanego z jakością nauczania, w tym dla prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych; 
 • wprowadzenie wymogu w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli;
 • promowanie kształcenia interdyscyplinarnego na poziomie międzyjednostkowym
  i międzyuczelnianym.  
 1. Kreowanie aktywnych i przedsiębiorczych postaw studentów. 

Zadania: 

 • wprowadzenie form edukacji rozwijających przedsiębiorczość i przygotowujących do pracy na własny rachunek (np. praktyki, wolontariat, staże); 
 • wprowadzenie nowych form kształcenia ustawicznego w kierunku podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych w ciągu całego życia.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UR realizowany jest w trybie ciągłym przez Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, w składzie:

 1. dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR - przewodniczący
 2. mgr Justyna Strzelczyk - sekretarz
 3. dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. UR
 4. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz
 5. Gabriela Bielatowicz - studentka

 

Nad doskonaleniem programu kształcenia czuwa Rada Programowa, w składzie:

1. dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR
2. dr hab. inż. Ewa Szpyrka, prof. UR
3. dr Leszek Potocki
4. dr inż. Anna Górka
5. dr n. wet. Anna Tabęcka- Łonczyńska
6. Magdalena Cupryś - studentka