STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020)

Do wyboru możliwe są dwie specjalności:

 

Biotechnologia analityczna

 

Biotechnologia medyczna

 

 

W celu uzyskania tytułu zawodowego - inżyniera student zobowiązany jest do ukończenia 7 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 2400 oraz dodatkowo 4 tygodniowych praktyk zawodowych w wymiarze 120 godzin. Dobór instytucji, w której student zamierza odbywać praktyki, pozostawiony jest uznaniu studenta przy uwzględnieniu wymagań związanych z kierunkiem studiów oraz programem praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Biotechnologia. Istnieje możliwość realizacji praktyki zawodowej za granicą. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie dziennika praktyk oraz opinii wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk. Student w 1 semestrze jest zobowiązany do uczestnictwa w kursie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleniu bibliotecznym realizowanym w formie e-learningu. Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 189 (wszystkie z wyłączeniem pracowni dyplomowej i praktyk).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów uczenia się i wymaganej liczby punktów ECTS , odbycie przewidzianych w programie praktyk zawodowych, złożenie pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki.

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Biotechnologia

 

Do wyboru możliwe są dwie specjalności:

 

Biotechnologia analityczna

 

Biotechnologia medyczna

 

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK

 

 

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

specjalność Biotechnologia molekularna

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018)

 

W celu uzyskania tytułu magistra biotechnologii student zobowiązany jest do ukończenia 3 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 900. Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 90 (30 ECTS/semestr). Liczba egzaminów przewidziana programem - 7.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia, studiach drugiego stopnia to 90, z czego z kształcenia w zakresie treści ogólnych i podstawowych 11 punktów, treści kształcenia kierunkowego i specjalnościowego 47 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania pracy dyplomowej powinien uzyskać 32 punktów ECTS.

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK

 

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016)

NOWA SPECJALNOŚĆ REALIZOWANA WSPÓLNIE Z WYDZIAŁEM MEDYCZNYM

Biotechnologia medyczna

W celu uzyskania tytułu zawodowego - inżyniera student zobowiązany jest do ukończenia 7 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 2580 oraz dodatkowo 4 tygodniowych praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin (nie wcześniej niż po III semestrze), obowiązkowe zajęcia z Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w wymiarze 6 godzin (w pierwszym semestrze zajęć). Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 210 (I semestr - 30 ECTS, II semestr 30 ECTS, III semestr - 30 ECTS, IV semestr 30 ECTS, V semestr - 30 ECTS, VI semestr - 30 ECTS, VII semestr - 30 ECTS). Liczba egzaminów przewidziana programem - 19.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z załącznikiem z załącznikiem 2 Zarządzenia Rektora UR  Nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia to 210, z czego z zajęć kształcenia w zakresie treści podstawowych musi uzyskać 65 punktów, treści kształcenia kierunkowego 61 i specjalnościowego (V-VII semestr) 65 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania projektu inżynierskiego powinien uzyskać 19 punktów ECTS.

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK 1 (plan studiów semestr 1-4),

ZAŁACZNIK 2 (plan studiów specjalność Biotechnologia analityczna, semestr 5-7),

ZAŁĄCZNIK 3 (plan studiów specjalność Biotechnologia medyczna, semestr 5-7).

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

specjalność Biotechnologia molekularna

(wg programu obowiązującego studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016)

 

W celu uzyskania tytułu magistra biotechnologii student zobowiązany jest do ukończenia 3 semestrów o ogólnej liczbie godzin dydaktycznych 900. Całkowita liczba punktów ECTS zrealizowana przez studenta podczas studiów wynosi 90 ( I semestr - 30 ECTS, II semestr 30 ECTS, III semestr - 30 ECTS). Liczba egzaminów przewidziana programem - 9.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o sylabusy konstruowane przez prowadzących przedmioty i zatwierdzane przez koordynatora przedmiotu i kierownika jednostki. Sylabusy opracowywane są zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR 2 Zarządzenia Rektora UR  Nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015..

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć w cyklu kształcenia na kierunku Biotechnologia, studiach drugiego stopnia to 90, z czego z kształcenia w zakresie treści podstawowych 12 punktów, treści kształcenia kierunkowego 15 i specjalnościowego 31 punktów ECTS; ponadto w zakresie przygotowania pracy dyplomowej powinien uzyskać 32 punktów ECTS.

 

PLAN STUDIÓW:

ZAŁĄCZNIK 8 (plan studiów semestr 1-3)