Usługi badawcze

Lp. 

Dziedzina badań

Obiekty / Grupy obiektów

Przedmiot badań

Badana cecha/metoda badawcza

Przykładowe badania

Osoba pierwszego kontaktu

1

fourierowska spektroskopia wysokiej rozdzielczości widm tlenków i wodorków węgla 

  

CO, CO+, CH, CD, CH+, CD+

identyfikacja widmowa;  otrzymywanie parametrów fizyko-chemicznych struktury energetycznej 

 

dr hab., prof. UR Rafał Hakalla/ dr hab., prof. UR Wojciech Szajna, [email protected];   [email protected] , 17-851-8703

2

fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości wodorków i deuterków wybranych metali grupy IIIA oraz ich jonów dodatnich

molekuły dwuatomowe w fazie gazowej

AlH, AlD, AlH+, AlD+, InH, InD, GaH, GaD

identyfikacja widmowa;  otrzymywanie parametrów fizyko-chemicznych struktury energetycznej 

 

dr hab., prof. UR Wojciech Szajna, [email protected] , 17-851-8703

3

projektowanie i produkcja lamp wyładowczych do zastosowań w emisyjnej i absorpcyjnej spektroskopii atomowej i molekularnej

molekuły dwuatomowe w fazie gazowej

Lampy typu hollow-cathode oraz lampy Geisslera  

   

dr hab., prof. UR Rafał Hakalla/ dr hab., prof. UR Wojciech Szajna, [email protected];    [email protected] , 17-851-8703

4

globalne analizy deperturbacyjne wielostanowo i rozlegle zaburzonych struktur energetycznych molekuł

molekuły dwuatomowe w fazie gazowej

CO

otrzymywanie parametrów oddziaływań wewnątrzmolekularnych

 

dr hab., prof. UR Rafał Hakalla, [email protected], 17-851-8703

5

analiza widmowa komercyjnych źródeł światła używanych w publicznych i prywatnych budynkach użyteczności publicznej pod kątem zgodności z przepisami BHP.

komercyjne źródła światła

żarówki, świetlówki, LEDy, halogeny,  

zakres i stopień pokrycia widmowego zakresu widzialnego promieniowania elektromagnetycznego

 

dr hab., prof. UR Rafał Hakalla/ dr hab., prof. UR Wojciech Szajna, [email protected];    [email protected] , 17-851-8703

6

jakościowa analiza skladu atomowego materiałow przewodzących metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z wyładowaniem jarzeniowym (GDOES, glow discharge optical emission spektroskopy)

 

materiały przewodzące

analiza składu chemicznego (atomowego) badanego materiału;

zalety metody GDOES:

a) duża czułość,

b) duża rozdzielczość,

c) krótki czas analizy,

d) możliwość równoczesnej analizy wszystkich pierwiastków wchodzących w skład badanej próbki (zarówno głównych, jak i szczątkowych);

wady metody GDOES:

a) destrukcyjny charakter (badany materiał ulega zniszczeniu)

analiza składu atomowego folii indowej (In)

dr hab., prof. UR Rafał Hakalla/ dr hab., prof. UR Wojciech Szajna, [email protected];    [email protected] , 17-851-8703

7

rejestracja i pomiar widm podczerwonych metodą ATR (Attenuated Total Reflectance)

 

próbki chemiczne, biologiczne, materiały przemysłowe

analiza skladu chemicznego (molekularnego) badanych próbek;

zalety metody ATR:

a) możliwość pomiaru widma dla wielu rodzajów próbek; ciecze, ciekłe filmy, membrany, stałe filmy np. polimerowe, ciała stałe, proszki pod warunkiem dobrego przylegania do kryształu

b) możliwość rejestracji widma w większym zakresie częstości niż w spektroskopii transmisyjnej (brak ograniczeń spowodowanych absorbcją okienek kuwety)

c) możliwość rejestracji widm in situ i in vivo (badania membran biologicznych; potencjalne zastosowanie jako narzędzie diagnostyczne w dermatologii).

Wady metody ATR:

a) stosunkowo mała czułość,

b) wrażliwość mechaniczna kryształu

analiza składu molekularnego i chemicznego:

a) próbek biologicznych,

b) proszków z badań archeologicznych,

c) płynów ustrojowych

dr hab., prof. UR Rafał Hakalla/ dr hab., prof. UR Wojciech Szajna, [email protected];    [email protected] , 17-851-8703

8

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

wyroby, materiały, obiekty budowlane

np. cement , gips, rozdrobniony gruz

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zawartości radionuklidów w cemencie

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

9

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

gleba, grunty, skały

np. grunty, rozdrobnione skały

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów w glebie

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

10

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

produkty rolne

np. rozdrobnione ziarna zbóż

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów w rozdrobnionych płodach rolnych

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

11

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

pasze dla zwierząt

np. granulaty paszowe, sprasowane pasze zwierzęce

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów w paszach dla zwierząt

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

12

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

osady, odpady

np.popiół, osady denne, odpady kopalniane

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów w popiołach

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

13

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

ścieki

np. ścieki

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów w ściekach

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

14

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

żywność

np. suszone grzyby

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów w grzybach leśnych

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

15

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

woda

np. woda z kranu, woda z cieków wodnych, stawów, sadzawek

zawartość radioizotopów (gamma) /  3 keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów wodzie pitnej

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

16

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

powietrze

np. powietrze w domach i mieszkaniach, piwnicach, jaskiniach, odwiertach

badanie obecności i ciągły monitoring stężenia radonu / 10 - 1000 000 Bq/m3

badanie zwartości Radonu w budynkach mieszkalnych

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

17

badania radiochemiczne

i promieniowania

- w tym nuklearne

obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań

badanie moczu na obecność izotopów promieniotwórczych gamma (skażenie wewnętrzne)

zawartość radioizotopów (gamma) / 3keV - 5 MeV

badanie zwartości radionuklidów w moczu osób, u których mogło dojść do wchłonięcia substancji promieniotwórczej

dr Izabela Piotrowska, [email protected]

[email protected], 17- 851-8739

17-851-8570

18

badania chemiczne i strukturalne

wyroby chemiczne, materiały nieorganiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

np. związki chemiczne, oraz próbki przemysławe i środowiskowe , biomateriały, minerały, wyroby farmaceutyczne, w postaci cieczy (w tym roztworwów) lub takie, które można przeprowadzić do tej postaci

badania fizykochemiczne własności optycznych  i spektroskopowych (refrakcja, skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła, rozpraszanie światła - turbidymetria, spektroskopia absorpcyjna UV-vis), elektrochemicznych cieczy (PH-metria, przewodnictwo jonowe, potencjał elektrochemiczny) oraz lepkości statycznej i dynamicznej. Identyfikacja materiałów chemicznych, określenie informacji jakościowych o składzie chemicznym i wybranych właściwościach, rozkład substancji chemicznych, określenie  jednolitości i czystości, obecności zanieczyszczeń.

pomiary własności optycznych  i spektroskopowych cieczy: (refrakcja, skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła, rozpraszanie światła - turbidymetria, widmo absorpcyjne UV-vis). Pomiary elektrochemiczne cieczy (PH, przewodnictwo jonowe, potencjał elektrochemiczny).Pomiary lepkości statycznej i dynamicznej.

dr Przemysław Kolek, [email protected], 17-851-8699

19

badanie sprawności struktur fotowoltaicznych

cienkowarstwowe struktury fotowoltaiczne

Si/ZnO

ZnO/CuO

TiO2/Cu2O

Pentacene/Si

TiO2:ZnO/CuO:Cu2O

charakteryzacja strukturalna, optyczna i elektryczna

wyznaczanie charakterystyk prądowo napięciowych, sprawność, FF, rezystancja kontaktów

dr Grzegorz Wisz, [email protected], 17-851- 8550

20

wytwarzanie cienkich warstw

struktury fotowoltaiczne,

struktury półprzewodnikowe,

warstwy tribologiczne,

warstwy hydrofobowe,

warstwy refleksyjne,

filtry widmowe,

powłoki TBC,

powłoki pasywacyjne

Si/ZnO

ZnO/CuO

TiO2/Cu2O

Pentacene/Si

TiO2:ZnO/CuO:Cu2O

DLC

TiN

Si3N4

SiO2

Al2O3

wytwarzanie cienkich warstw z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego, termicznego, elektronowego i laserowego w warunkach wysokiej próżni (technologie PVD)

dobór i wpływ parametrów wytwarzania na własności strukturalne, optyczne, elektryczne, morfologię, skład ...

dr Grzegorz Wisz, [email protected], 17-851- 8550

21

badania właściwości fizycznych 

materiały laserowe i optoelektroniczne, szkła, i inne ciała stałe

YAlO3, Y3Al5O12, Gd3Ga5O12 i inne, w tym szkła

charakteryzacja optyczna

widma transmisji, absorpcji, odbicia, krawędź absorbcji, szerokosć optycznej przerwy wzbronionej, pasma absorpcji, wpływ wygrzewania na własnosci optyczne

dr Piotr Potera, [email protected], 17-851-8735

22

badania właściwości fizycznych 

cienkie warstwy

TiO2, Cu2O, CdTe i inne na róznych podłożach przeźroczystych (m.in.. szkło, kwarc, szafir)

charakteryzacja optyczna 

widma transmisji, absorpcji, odbicia, krawędź absorbcji, szerokosć optycznej przerwy wzbronionej,pasma absorpcji, wpływ wygrzewania na własnosci optyczne, współczynnik załamania i grubosć warstw metodą interferencji Swanepoel'a 

dr Piotr Potera, [email protected], 17-851-8735

23

badania właściwości fizycznych 

ciecze

ciecze róznego rodzaju, w tym roztwory barwników

charakteryzacja optyczna 

widma transmisji, absorpcji, pasma absorpcji

dr Piotr Potera, [email protected], 17-851-8735

24

badania właściwości fizycznych 

proszki

różnego rodzaju materiały w postaci proszków np. Al2O3

charakteryzacja optyczna 

widma odbicia dyfuzyjnego (sfera całkujaca)

dr Piotr Potera, [email protected], 17-851-8735

25

badania struktury materiałów

powłoki i warstwy, mateiały inżynierskie, nanoproszki

powłoki metaliczne, ceramiczne, polimerowe i kopozytowe, nanocząstki (zwłaszcza typu corshells), nanokompozyty

transmisyjna Mikroskopia Elektronowa HRTEM z FFT, HRSTEM z FFT, SAED, EDS w nanoobszarach.

1. analiza budowy krystalicznej (określenie składu fazowego) w nanoobszarch. 2. analiza rozmiaru krystalitów, granicy międzyfazowej nanokrystalitów.  3. analiza budowy powłoki lub warstwy w skali nanometrycznej. 4. analiza grubości powłok, warstw. 5. analiza składu chemicznego w nanoobszarach jakościowa i ilościowa (mapy rozkład pierwiastków, analiza liniowa, punktowa w nanoobszarach). 

 

dr hab., prof. UR Andrzej Dziedzic, [email protected], 17-851-8730

26

badania struktury materiałów

materiały inżynierskie, kompozyty, powłoki i warstwy oraz proszki o rozmiarach mikrometrycznych

metale i stopów metali, ceramika, polimery, warstwy nawęglane, azotowane,  proszki metaliczne i ceramiczne

skaningowa Mikroskopia Elektronowa SEM z EDS w mikroobszarach (detektor SE, BSE).

1. Określanie morfologii powierzchni powłok, warstw, proszków w skali mikrometrycznej. 2. analiza grubości powłok, warstw w skali mikrometrycznej. 3. analiza składu chemicznego w mikroobszarach jakościowa i ilościowa (mapy rozkład pierwiastków, analiza liniowa, punktowa w mikroobszarach). 4. analiza wad budowy wyrobów w sakli mikrometrycznej

 

dr hab., prof. UR Andrzej Dziedzic, [email protected], 17-851-8730

27

przygotowanie preparatów do badań za pomocą elektronowej mikroskopi transmisyjnej

materiały inżynierskie, kompozyty

 

mikroskopia jonowa FIB.

1. Przygotowanie preparatów (cienkich filmów) do badań za pomocą Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej

 

dr hab., prof. UR Andrzej Dziedzic, [email protected], 17-851-8730

28

modelowanie komputerowe

Zjawiska fizyczne

procesy produkcyjne, zjawiska fizyczne, jednostki chorobowe

modelowanie Matlab

modelowanie hemodializy, modelowanie białaczki

dr hab., prof. UR Paweł Jakubczyk, [email protected], 17-851-8762

29

badania fizyczne

materiały ograniczne i nieorganiczne

wykrywanie metali ciężkich

wyznaczanie zawartości metali ciężkich w próbkach z dokładnością do  ppm/ppb (w zależności od metalu). Metoda badawcza: absorpcja atomowa

wyznaczanie zawartości ołowiu w próbkach roślinnych

dr hab., prof. UR Andrzej Wal, [email protected], 17 -851-8605

30

badania fizyczne

powłoki na materiałach

metale

Identyfikacja grubości i składu metodą nieniszczącą EDXRF

wyznaczanie grubości warstw w zakresie do mkrometra, wyznaczanie składu warstw, próbka może mięc rozmiary maksymalne gr. x szer.  x wys. 2 cm x 20 cm x 27 cm

dr hab., prof. UR  Andrzej Wal, [email protected], 17-851-8605

31

badania właściwości fizycznych

materiały i elementy elektroniczne

kryształy, cienkie warstwy, struktury półprzewodnikowe

charakteryzacja elektryczna

pomiary niskoczestotliwościowych szumów elektrycznych

dr Mariusz Bester, [email protected], 605 088 3874

32

badania właściwości fizycznych

urządzenia elektryczne i elektroniczne

urządzenia elekryczne i elektroniczne 

pomiary PEM

pomiary pola bliskiego oraz pomiary PEM w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym

dr Mariusz Bester, [email protected], 605 088 3874

33

badania właściwości fizycznych

własność przestrzeni pod kątem PEM

wpływ PEM na obiekty biologiczne

pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego ciało człowieka

pomiary współczynnika SAR

dr Mariusz Bester, [email protected], 605 088 3874

34

badania właściwości fizycznych

materiały przewodzące

półprzewodniki metale, tkanki i małe obiekty biologiczne

obrazowanie SEM i skład chemiczny EDS

morfologia powierzchni SEM i skład chemiczny detektorem EDS

dr Mariusz Bester, [email protected], 605 088 3874

35

badania właściwości fizycznych

struktury półprzewodnikowe

HgCdTe/GaAs

HgCdTe/Si

wykonywanie obliczeń na podstawie macierzy przewodnictwa elektrycznego w funkcji pola magnetycznego w zakresie słabych stałych pól magnetycznych od 0,01T do 1T (klasyczny efekt Halla, metoda van der Pauw,  temp.77-300K); wyznaczanie parametrów transportu  elektronowego na podstawie dyskretnego widma ruchliwości (DMSA).

 parametry nośników prądu, wyznaczanie grubości złacza p-n wykonanego metoda trawienia jonowego, starzenie materiału półprzewodnikowego 

dr hab., prof. UR  Małgorzata Pociask-Biały, [email protected], 17-851-8570

36

badania właściwości fizycznych

szkło budowlane, szkło solarne

pokrycia ochronne dla PV

wyznaczanie transmisyjności materiałów przezroczystych metoda elektryczną za pomoca symulatora promieniowania słonecznego

wyznaczanie transmisyjności, absorpcji, odbicia metodą elektryczną z zastosowaniem symulatora promieniowania słonecznego

dr hab., prof. UR Małgorzata Pociask-Biały, [email protected], 17-851-8570

37

badania właściwości fizycznych

materiały termoizolacyjne

polietylen, polistyren, piana PUR, drewno, ceramika budowlana, szkło budowlane, maty podłogowe termoizolacyjne, skalna wełna mineralna

charakterystyka parametrów termoizolacyjnych: wpółczynnika przewodności cieplnej, oporu cieplnego, przenikania ciepła

wyznaczanie oporu cieplengo metodą termokonwersji promieniowania elektromagnetycznego.

dr hab., prof. UR Małgorzata Pociask-Biały, [email protected], 17-851-8570

38

badania właściwości fizycznych

energooszczędne źródła światła

charakterystyki widmowe i oświetleniowe

widmo odbicia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym, spektrometr ze sfera całkującą, 300nm-900nm.

badanie zakresu widmowego w którym pracuje źródło światła

dr hab., prof. UR Małgorzata Pociask-Biały, [email protected], 17-851-8570

39

wielkoskalowe modelowanie komputerowe

struktury półprzewodnikowe

struktury azotkowe (GaN/InN, GaN/AlN, diament/BN, diament/AlN, SiC/GaN), półprzewodniki

obliczenia ab initio

modelowanie procesów adsorpcji, obliczenia struktur pasmowych materiałów, obliczanie pól elektrycznych na złączach półprzewodnikowych

dr hab., prof. UR  Małgorzata Sznajder, [email protected], 17-851-8612

40

badania akustyczne i wibracyjne (A/V), badania właściwości fizycznych

wyroby okiennicze; przegrody akustyczne

okna, przegrody; prostokątne i kołowe; układy z dwoma lub trzema szybami

izolacyjność akustyczna / obliczenia numeryczne współczynnika transmisji, możliwe są pomiary w komorze semibezechowej ciśnienia akustycznego po obu stronach okna.

badanie tłumienia fal akustycznych (hałas) przenoszonych na drugą stronę okna lub przegrody

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek, [email protected], 17-851-8577

41

badania akustyczne i wibracyjne (A/V), badania właściwości fizycznych

tłumiki przemysłowe akustyczne

tłumiki przemysłowe akustyczne kołowe, pierścieniowe, prostokątne

poziom ciśnienia akustycznego fal transmitowanych na drugą stronę tłumika / obliczenia numeryczne współczynnika transmisji, możliwe są pomiary w komorze semibezechowej ciśnienia akustycznego po obu stronach tłumika.

badanie tłumienia fal akustycznych (hałas) przenoszonych na drugą stronę tłumika

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek, wprd[email protected], 17-851-8577

42

badania teoretyczne rozkładu pola akustycznego w zamkniętych pomieszczeniach, wnękach lub falowodach.

akustyka pomieszczeń, falowody

zamknięte pomieszczenia, falowody lub otwarte wnęki.

wyznaczanie rozkładu ciśnienia akustycznego lub wektora natężnia pola akustycznego. Obliczanie mocy akustycznej emitowanej przez źródło powierzchniowe umieszczone na jednej ze ścian badanego obszaru.

rozkład ciśnienia akustycznego generowanego przez źródło punktowe we wnętrzu prostopadłościennego pomieszczenia.

prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek, [email protected], 17-851-8577

43

badania właściwości fizycznych

struktury półprzewodnikowe

SL AlSb/GaSb

SL InAs/AlSb

SL InAs/GaSb

QWIP GaAs/InGaAs

QWIP GaAs/AlGaAs

charakteryzacja strukturalna, optyczna i elektryczna

krawędź absorbcji, wydajność kwantowa, parametry nośników prądu, grubość warstw, jakość krystaliczna warstw, jakość powierzchni

dr Michał Marchewka, [email protected] , 17-851-8671

44

badania właściwości fizycznych

struktury półprzewodnikowe

HgCdTe,

HgTe,

CdTe/GaAs

ZnTe/GaAs

charakteryzacja strukturalna, optyczna i elektryczna

krawędź absorbcji, wydajność kwantowa, parametry nośników prądu, grubość warstw, jakość krystaliczna warstw, jakość powierzchni

dr Michał Marchewka, [email protected] , 17-851-8671

45

badania właściwości fizycznych

szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały, drewno, tekstylia i skóra, wyroby inne

powłoki, materiały półprzewodnikowe, materiały o niskiej wilgotności, materiały niegazujące

obrazowanie w trybie wysokiej próżni

 

dr Dariusz Płoch, [email protected], 17-851-8677

46

badania właściwości fizycznych

szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały, drewno, tekstylia i skóra, wyroby inne

powłoki, materiały półprzewodnikowe, materiały o niskiej wilgotności, materiały niegazujące

badanie za pomocą detektora EDX

 

dr Dariusz Płoch, [email protected], 17-851-8677

47

badania własności strukturalnych

struktury półprzewodnikowe 

powłoki, heterostruktury półprzewodnikowe , cienkie warstwy

określenie grubości warstw, składu chemicznego oraz badania jakości krystalicznej próbki 

parametry cienkich warstw półprzewodnikowych, skład chemiczny, grubość warstw, jakość krystaliczna

dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa, [email protected], 17-851-8682

48

badania własności strukturalnych, badania chemiczne - badania składu, analiza składu powierzchni 

materiały nieorganiczne - ciało stałe, proszki

(np. metale, półprzewodniki, zw. chemiczne)

analiza składu

zakres: (0,0 - 1) mm

Static SIMS, Dynamic SIMS

 

dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa, [email protected], 17-851-8682

49

badania własności strukturalnych - badania składu w funkcji głębokości

materiały nieorganiczne - ciało stałe 

(np. metale, stopy specjalne, minerały, półprzewodniki, zw. chemiczne, materiały poddawane procesom technologicznym, implantowane, domieszki w materiałach)

rozkład pierwiastków w funkcji głębokości

zakres: (0,0 - 1) mm

Dynamic SIMS

 

dr inż. Małgorzata Trzyna-Sowa, [email protected], 17-851-8682

50

badania własności strukturalnych , badania chemiczne- analiza składu i grubości powłok 

powłoki na materiałach 

szeroko rozumiane powłoki ochronne, warstwy tlenkowe na powierzchni utlenionych materiałów itp.

zawartość lotnych związków organicznych (VOC),

zakres: 0,1% i powyżej,

metoda chromatografii gazowej (GC-FID)

 

dr Renata Wojnarowska-Nowak, [email protected], 17-851-8676

51

badania elektryczne i elektroniczne, badania właściwości fizycznych

wyroby i wyposażenie elektryczne,  Wyroby inne

próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników

rezystywność

zakres: 10-4 - 107 (Ohm*cm)

metoda van der Pauw  (temp.  80-350K)

 

mgr Paweł Śliż, [email protected], 17-851-8678

52

badania elektryczne i elektroniczne, badania właściwości fizycznych

wyroby i wyposażenie elektryczne,  Wyroby inne

próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników

koncentracja nośników:

Zakres: 107 -1021 (cm-3)

Metoda van der Pauw  (temp.  80-350K)

 

mgr Paweł Śliż, [email protected], 17-851-8678

53

badania elektryczne i elektroniczne, badania właściwości fizycznych

wyroby i wyposażenie elektryczne,  Wyroby inne

próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników

ruchliwość nośników:

zakres: 1 -  107 (cm2/V*s)

metoda van der Pauw  (temp.  80-350K)

 

mgr Paweł Śliż, [email protected], 17-851-8678

54

badania elektryczne i elektroniczne, badania właściwości fizycznych 

wyroby i wyposażenie elektryczne,  Wyroby inne

próbki objętościowe oraz  cienkowarstwowe metali oraz półprzewodników

opór elektryczny w funkcji pola magnetycznego (magnetoopór):

zakres: 10-3 -107 (Ohm), -14..14 T

metoda stałoprądowa (temp. 0,3-350K)

 

mgr Paweł Śliż, [email protected], 17-851-8678

55

badania właściwości fizycznych

szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały, drewno, tekstylia i skóra, wyroby inne

powłoki, struktury litograficzne, mikroelektronika, metale, tworzywa sztuczne, optyka

profil, chropowatość

 

mgr inż. Piotr Krzemiński, [email protected], 17-851-8683

56

badania biologiczne i biochemiczne

obiekty i materiały biologiczne, Materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

materiały biologiczne, komórki, tkanki, mikroorganizmy, wyizolowane składniki komórek, białka, kwasy nukleinowe

identyfikacja składu chemicznego na podstawie analizy rejestrowanych widm spektralnych, identyfikacja badanego obiektu, różnicowanie obiektów, rozkład substancji chemicznyc. Zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm. Pomiar w punkcie, mapowanie próbki, pomiar w gradiencie głębokości

 

dr Renata Wojnarowska-Nowak, [email protected], 17-851-8676

57

badania mikrobiologiczne

obiekty i materiały biologiczne, Materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

mikroorganizmy, materiały chemiczne

identyfikacja składu chemicznego na podstawie analizy rejestrowanych widm spektralnych, identyfikacja badanego obiektu, różnicowanie obiektów, rozkład substancji chemicznyc. Zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm. Pomiar w punkcie, mapowanie próbk. Pomiar w punkcie, mapowanie próbki

 

dr Renata Wojnarowska-Nowak, [email protected], 17-851-8676

58

badania chemiczne i strukturalne

wyroby chemiczne, materiały nieorganiczne, materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

np. związki chemiczne, polimery, szkła, ceramika, półprzewodniki, materiały węglowe, nanomateriały, biomateriały, minerały, wyroby farmaceutyczne, dzieła sztuki i obiekty archeologiczne

identyfikacja materiałów chemicznych, określenie informacji jakościowych o składzie chemicznym i wybranych właściwościach, rozkład substancji chemicznych, określenie  jednolitości i czystości, obecności wtrąceń i zanieczyszczeń. Zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm. Pomiar w punkcie, mapowanie próbki, pomiar w gradiencie głębokości

 

dr Renata Wojnarowska-Nowak, [email protected], 17-851-8676

59

badania w dziedzinie elektroniki 

wyroby i wyposażenie elektryczne,  Wyroby inne

półprzewodniki, nadprzewodniki

identyfikacja składu chemicznego  i politypu, obecności naprężeń, domieszek, rodzaj i orientacja struktury kryształu,jakość kryształu, jednolitość i czystość, Zakres:  100 - 4000 cm-1  (100 µm do 2,5 µm, Pomiar w punkcie, mapowanie próbki, pomiar w gradiencie głębokości

 

dr Renata Wojnarowska-Nowak, [email protected], 17-851-8676

60

informatyka techniczna i telekomunikacja

obiekty statyczne o nieznanych rozmiarach znajdujące się w scenerii 3D posiadające powierzchnię o właściwościach refleksyjnych umożliwiających wykorzystanie skanera laserowego.

bezinwazyjny pomiar kształtu powierzchni  obiektu 3D.

kształt obiektu stanowiącego przedmiot badań.

pomiary scenerii 3D skanerem światła spójnego w objętościach 0.5m-120m (promień rejestrowanej chmury punktów) z dokładnością ± 2mm

dr Zbigniew Gomółka, [email protected], 17-851-8755

61

informatyka techniczna i telekomunikacja

system percepcji wizualnej człowieka.

metody i techniki rejestracji i analizy czasoprzestrzennej trajektorii atencji.

rejestracja w czasie i przestrzeni fiksacji oraz sacad atencji obserwatora w wybranych systemach wykorzystujących aktywność atencji obserwatora.

pomiary trajektorii atencji obserwatora, śledzenie ruchu gałek ocznych (psychologia, psychiatria, ergonomia, badanie rynku i zachowań konsumentów, interakcja człowiek komputer), możliwość powiązania wyników obserwacji ze stanowiskiem do pomiaru aktywności mózgowej EEG

dr Zbigniew Gomółka, [email protected], 17-851-8755

62

informatyka techniczna i telekomunikacja

ośrodkowy układ nerwowy człowieka.

aktywność mózgowa EEG towarzysząca procesom myślowym człowieka.

rejestracja w czasie i przestrzeni aktywności elektroencefalograficznej mózgu człowieka podczas wykonywania przez niego określonych zadań.

pomiary aktywności mózgowej EEG, 32- kanałowym zestawem BrainProduct wykorzystujące technikę pomiaru na mokro, możliwość powiązania wyników z pomiarami EyeTrackingowymi

dr Zbigniew Gomółka, [email protected], 17-851-8755

63

informatyka techniczna i telekomunikacja

zjawiska szybkozmienne.

rejestrowanie i analiza zjawisk szybkozmiennych, które stanowią cyfrową wizualizację wybranych procesów.

metody pomiaru i analizy zjawisk szybkozmiennych towarzyszących procesom produkcyjnym, w których pomiar trajektorii ruchu obiektów lub wizualizacja przebiegu zjawisk fizykochemicznych jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości produkcji.

pomiary ultraszybkich zjawisk w skali gray level. Prędkość do 650 000 fps w zredukowanej rozdzielczości obrazowej przy 8 bitowej głębi barw

dr inż. Bogusław Twaróg, [email protected], 17-851-8755

64

informatyka techniczna i telekomunikacja

obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, rurociągi transmisji różnych mediów, obiekty energetyczne, urządzenia mechaniczne, istoty żywe.

bezinwazyjne wykrywanie wad technologicznych i konstrukcyjnych, diagnostyka medyczna, badania ekologiczne, kontrola jakości.

wykrywanie w budynkach mieszkalnych i przemysłowych mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza. ocena stanu przewodów doprowadzających media gazowe i płynne. Wykrywanie ognisk pożarów leśnych. Wykrywanie zagrożeń w rozdzielniach wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych. ocena wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie).

pomiary termowizyjne scen termicznych w rozdzielczości VGA 30 fps, w zakresach -40-650stC, czułość termiczna < 0.04stC

dr inż. Bogusław Twaróg, [email protected], 17-851-8755

65

informatyka techniczna i telekomunikacja

wielozadaniowe części składowe maszyn produkcyjnych, rzeźbiarskie arcydzieła sztuki światowej, istoty żywe, obiekty archeologiczne.

badania w zakresie szybkich i precyzyjnych odwzorowań wybranych obiektów w procesie skanowania wykorzystującym metody światła strukturyzowanego. Bezdotykowa kontrola jakości, modelowanie 3D oraz szybkie prototypowanie.

opracowania modeli 3D wybranych obiektów mechanicznych, odwzorowanie przedmiotów artystycznych jak np. dzieł sztuki czy różnych form nowoczesnego designu. Kontrola jakości detali na linii produkcyjnej z możliwością prowadzenia statystyk produkcyjnych. Kompletowanie brakującej dokumentacji technicznej obiektów, bez konieczności czasochłonnego projektowania ich od podstaw. Prototypowanie elementów składowych układu kostnego człowieka.

bezdotykowy i bezinwazyjny pomiar kształtu obiektów 3D metodą światła strukturyzowanego, w objętościach pomiarowych: 30x40x25,5cm oraz 60x80x40cm z dokładnością ±20μm

dr Zbigniew Gomółka, [email protected], 17-851-8755

66

informatyka techniczna i telekomunikacja

automatyzacja maszyn i linii technologicznych w celu podniesienia jakości i efektywności procesu wytwarzania.

programowanie sterowników PLC lub kontrolerów PAC odpowiedzialnych za wykonywanie algorytmów sterujących dla układów wejść-wyjść przetwarzających sygnały obiektowów przemysłowych.

inteligentne sterowanie budynkami, precyzyjne pozycjonowanie, regulacja prędkości oraz momentu obrotowego, zwiększenie bezpieczeństwa technologicznego, optymalizacja linii technologicznych.

ekspertyzy i projektowanie przemysłowych układów sterowania z wykorzystaniem sterowników PLC (sekwencje startowe i rozruchowe, linie technologiczne, procesy wsadowe)

dr inż. Bogusław Twaróg, [email protected], 17-851-8755

67

informatyka techniczna i telekomunikacja

dyskretny proces produkcyjny.

inteligentne metody optymalizujące proces szeregowania zadań wykorzystujące algebraiczno-logiczny opis procesu produkcyjnego.

konstruowanie i rozwijanie inteligentnych algorytmów wykorzystujących algebraiczno-logiczny opis zjawisk i procesów w celu ich dynamicznej optymalizacji.

ekspertyzy, modelowanie i analiza symulacyjna systemów dyskretnych, w szczególności dyskretnych systemów produkcyjnych

dr Zbigniew Gomółka, [email protected], 17-851-8755

68

optymalizacja pracy maszyn CNC w otoczeniu produkcyjnym

grupą obiektów będącą beneficjentem rozwiązań są producenci obrabiarek CNC, firmy korzystające w swoim cyklu produkcyjnym z obrabiarek CNC oraz producenci sterowników numerycznych. 

agorytmy optymalizujące pracę maszyn CNC

metody doboru maksymalnej prędkości posuwu przy

zachowaniu zadanej tolerancji błędów konturu

optymalizacja pracy obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w zakresie czasu pracy oraz jakości wykonywanych komponentów. Szkolenia pracowników obsługujących obrabiarki w aspekcie transferu uzyskanych rozwiązań naukowych do technologii

dr hab., prof. UR Barbara Pękala, [email protected], 17-851-8595

69

sztuczna inteligencja, eksploracja danych

obiekty, których mogą dotyczyć zbiory danych zebrane w firmach (klienci, produkty, pracownicy, pacjenci, transakcje itd.)

metody eksploracji danych oraz ich implementacje.

szerokie spektrum metod eksploracji danych, w tym metod dla dużych danych.

eksploracja danych celem odkrycia wiedzy służącej do optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, tzn. ulepszania usług i procesów, czy dostosowanie oferty usług do potrzeb klientów lub dostawców. Przy wykorzystywaniu metod eksploracji danych takich jak konstrukcja klasyfikatorów, odkrywanie reguł asocjacyjnych i sekwencyjnych, grupowanie danych czy wykrywanie przypadków nietypowych, oferowana jest możliwość automatycznego rozwiązywania wielu problemów ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przykłady: zarządzanie relacjami z klientem, w tym efektywna sprzedaż nowych usług lub przewidywanie możliwości rezygnacji z usług przez klienta, analiza koszyka usług, zakupów lub transakcji i jej wykorzystanie celem optymalizacji sprzedaży i podniesienia stopnia zadowolenia klientów, ocena ryzyka kredytowego, detekcja oszustw zmniejszających dochody firmy (np. oszustwa na kartach kredytowych i debetowych, wyłudzanie emerytur i odszkodowań z ubezpieczeń, pranie brudnych pieniędzy i inne), podział rynku (klientów) na grupy wymagające zróżnicowanego podejścia marketingowego, w tym np. celem kierowania reklam do takich klientów, którzy na nie pozytywnie odpowiedzą, dopasowywanie rodzaju klienta do nowych produktów lub usług przedsiębiorstwa, prognozowanie sprzedaży i wiele innych.

dr hab., prof. UR Jan Bazan, [email protected], 17-851-8516

70

statystyka

dane statystyczne z różnych dziedzin życia

kompleksowa analiza statystyczna danych wraz z modelowaniem

wszystkie rodzaje cech statystycznych

kompleksowa analiza statystyczna danych wraz z modelowaniem. Przykłady: podstawowa analiza danych wraz z wnioskowaniem statystycznym, analiza zmian dynamiki zjawiska wraz w wyznaczaniem trendu i prognozowaniem, kompleksowa analiza regresji liniowej i nieliniowej, analiza PCA, analiza kanoniczna, analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, analiza korespondencji, analiza przeżycia.

dr Lech Zaręba, [email protected], 17-851-8708

71

analiza Ryzyka

dane związane z ryzykiem

modelowanie i analiza ryzyka w oparciu o dane 

dane istotne do modelowania ryzyka

kompleksowa analiza ryzyka (w tym ryzyka finansowego). Przykłady: pomiar i analiza ryzyka operacyjnego metody BIA, TSA i AMA, pomiar i analiza ryzyka kredytowego i rynkowego, pomiar i analiza ryzyka w wykorzystaniem macierzy ryzyka oraz metody FMEA.

dr Lech Zaręba, [email protected], 17-851-8708

72

badania właściwości mechanicznych

materiały

materiały metalowe; tworzywa sztuczne

badania wytrzymałościowe, badanie twardości, badanie właściwości tribologicznych

badania statyczne na rozciąganie, badania udarności, badania twardości i mikrotwardości, badania tribologiczne

dr hab. prof. UR Rafał Reizer, [email protected], 17-851-8582

73

badania właściwości chemicznych

materiały

materiały metalowe

badanie składu chemicznego materiału

badania spektrometryczne

dr hab. prof. UR Rafał Reizer, [email protected], 17-851-8582

74

Metrologia warstwy wierzchniej

materiały, części maszyn i urządzeń, 

materiały metalowe, tworzywa sztuczne, ceramika

Pomiar i analiza struktury geometrycznej powierzchni

pomiar i analiza profilu chropowatości powierzchni; wyznaczanie parametrów chropowatości (falistości) profilu zgodnie z ISO 4287; pomiar i analiza topografii powierzchni; wyznaczanie parametrów topografii powierzchni zgodnie z ISO 25178 -2; oraz ISO 13565-2 i -3

dr hab. prof. UR Rafał Reizer, [email protected], 17-851-8582

75

badania właściwości magnetycznych

struktury półprzewodnikowe

ZnO z domieszkami magnetycznymi

struktura elektronowa

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

76

badania właściwości fizycznych 

struktury półprzewodnikowe

HgCdTe,

HgTe,

CdTe/GaAs

ZnTe/GaAs    z domieszkami

struktura elektronowa, oddziaływania magnetyczne

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

77

badania właściwości fizycznych

szkło i ceramika,  gleba, grunty, skały,  wyroby inne

warstwy, materiały ceramiczne, materiały o niskiej wilgotności,

analiza składu (XRD), analiza defektów, analiza zaniczyszczeń

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego,  badania dyfrakcji rentgenowskiej XRD

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

78

badania właściwości chemicznych

 wyroby chemiczne, wyroby farmaceutyczne, żywność

 materiały o niskiej wilgotności,

badania wolnych rodników,

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

79

badania własności strukturalnych

kryształy, cienkie warstwy

warstwy, struktury półprzewodnikowe,  centra paramagnetyczne, kryształy laserowe

analiza otoczenia centrów paramagnetycznych, określanie składu fazowego,

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego,  badania dyfrakcji rentgenowskiej XRD

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

80

badania własności strukturalnych, badania chemiczne - badania składu, 

materiały nieorganiczne - ciało stałe, proszki (12,17)

np. ceramika, półprzewodniki, zw. Chemiczne

analiza otoczenia centrów paramagnetycznych, określanie składu fazowego, analiza zanieczyszceń

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego,  badania dyfrakcji rentgenowskiej XRD

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

81

badania biologiczne i biochemiczne

obiekty i materiały biologiczne, Materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

wolne rodniki

Identyfikacja rodzaju  i poziomu wolnych rodników, pułapkowanie wolnych rodników

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

82

badania biologiczne i biochemiczne

obiekty i materiały biologiczne, Materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

wolne rodniki

pułapkowanie wolnych rodników, badania zdolności antyoksydacyjnych, 

badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego

dr hab., prof. UR Ireneusz Stefaniuk , [email protected], 17-851-8672

83

badania właściwości mechanicznych

materiały biologiczne lub pochodzenia biologicznego

włókna roślinne, produkty przemysłu spożywczego

łodygi zbóż

pomiary wytrzymałości, sztywnosci - aparat Instron

sztywność i wytrzymałość włókien lnu, łodygi pszenicy, żyta

dr hab., prof. UR Jacek Żebrowski, [email protected], 724661254

84

badania strukturalne w skali nano 

komórki mikroorganizmów, komórki roślinne, zwierzęce, organelle komórkowe, struktury organiczne i nieorganiczne o wielkości ponizej 500 nm

komórki bakteryjne, grzybowe, izolowane organelle komórkowe i inne obiekty do obrazowania w nanoskali

obrazowanie za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM)

wielkość i kształt komórek bakteryjnych, erytrocytów oraz charakterystyka topografii ich powierzchni  

dr hab., prof. UR Jacek Żebrowski, [email protected], 724661254

85

badania biochemiczne i biologiczne 

wszekiego rodzaju materiały biologicze i pochodzenia biologicznego a także dowolne materiały organiczne (proszkowe, płynne)

tkanki roślinne, zwierzęce, zhomogenizowane komórki mikroorganizmów, płyny ustrojowe, oleje oraz innego pochodzenia materiały organiczne  

badania metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR)

analiza ogólnego profilu biochemicznego tkanek roślinnych zwierzęcych; porównania, klasyfikacja materiałów pod względem biochemicznym, identyfikacja rodzaju materialu, składników chemicznych, ocena jakości pod względem biochemicznym

dr hab., prof. UR Jacek Żebrowski, [email protected], 724661254

86

badania fizjologiczne roślin

rośliny w uprawie polowej, szklarniowej, fitotronowej

rośliny w produkcji rolniczej, ogrodniczej

ocena stanu fizjologicznego roślin na podstawie analizy parametrów fotosyntezy

badanie intensywności fotosyntezy, ocena poziomu stresu z powodu suszy, niskiej temperatury, działania szkodliwyh czynników środowiskowych

dr hab., prof. UR Jacek Żebrowski, [email protected], 724661254

87

badania roślinności leśnej

lasy bukowe

roślinność zielna, roślinność drzewiasta

charakterystyka struktury roślinności,

grupy ekologiczne, różnorodność, bioindykacja

dr hab., prof. UR Tomasz Durak, [email protected], 17-851-6821

88

badania relacji roślina - zwierzę

zbiorowiska roślinne, zgrupowania owadów

rośliny zielne, drzewa, owady

reakcje obronne roślin na stres środowiskowy

enzymatyczna odpowiedź obronna roślin na zmianę temperatury

dr hab., prof. UR Tomasz Durak, [email protected], 17-851-6821

89

badania biochemiczne i biologiczne 

materiał roślinny

tkanki roślinne

badania metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR)

analiza ogólnego profilu biochemicznego tkanek roślinnych, ocena jakości pod względem biochemicznym, analiza strategii alokacji biomasy przez rośliny

dr hab., prof. UR Tomasz Durak, [email protected], 17-851-6821

90

biologia i ekologia owadów

mszyce

mszyce

oznaczanie gatunków, oznaczanie parametrów życiowych, 

oznaczenie szkodnika powodującego uszkodzenia roślin, testowanie preparatów jako insektycydy

dr hab., prof. UR Roma Durak, [email protected], 17-851-8583

91

badania relacji roślina - zwierze

 zgrupowania owadów

owady

reakcje obronne owadów i roślin na stres środowiskowy

enzymatyczna odpowiedź obronna owadów i roślin na zmianę temperatury, suszę

dr hab., prof. UR Roma Durak, [email protected], 17-851-8583

92

badania biologiczne i biochemiczne

obiekty i materiały biologiczne, Materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

materiały biologiczne, komórki, tkanki, mikroorganizmy, wyizolowane składniki komórek, białka, kwasy nukleinowe, ekstrakty z materiału  biologicznego (w tym materiału roślinnego oraz wybranych produktów spożywczych) 

analiza właściwości  antyoksydacyjnych,  aktywności enzymatycznych,  stanu redoks komórki, stanu fizjologicznego komórek w oparciu o metody spektrofotometryczne, fluorymetryczne i  luminescencyjne. ocena parametrów morfologicznych i fizjologicznych komórek w oparciu o obrazowanie mikroskopowe. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe makrocząsteczek komórki z wykorzystaniem m.in. metod spektrofotometrycznych, elektroforezy czy metod immunocytochemicznych. ocena wrażliwości komórek na czynniki fizyczne i chemiczne  w oparciu m.in. o testy przeżywalności oraz metody fluorymetryczne i mikroskopię fluorescencyjną.

właściwości  antyoksydacyjne;  aktywność enzymatyczna;  charakterystyka stanu fizjologicznego komórek (m.in. stan redox komórek,  aktywność metaboliczna; potencjał proliferacyjny i tempo wzrostu); wykrywanie i oznaczanie ilościowe makrocząsteczek komórki oraz suchej masy, parametry morfologiczne i strukturalne komórek (m.in. wielkość, struktury wewnętrzne); analizy toksykologiczne (m.in. testy przeżywalności komórek)

dr hab., prof. UR Renata Zadrąg-Tęcza, [email protected], 17-785-5413

93

badania mikrobiologiczne

obiekty i materiały biologiczne, Materiały organiczne, (ciała stałe, proszki, ciecze)

mikroorganizmy, wybrane materiały biologiczne

podstawowe analizy mikrobiologiczne m.in. testy przeżywalności, aktywności metabolicznej oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w badanym materiale. Analizy mikroskopowe mikroorganizmów.

 

dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR, [email protected], 17-785-5413

94

badania biologiczne i biochemiczne

wyroby chemiczne

leki, nanomateriały

cytotoksyczność, genotoksycznosć 

 

dr hab., prof. UR Maciej Wnuk, [email protected], 17-851-8609

95

badania chemiczne

produkty rolne, żywność, woda, ścieki, gleba, osady

pestycydy i WWA

zawartość pestycydów i WWA / metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas

 

dr hab., prof. UR Ewa Szpyrka, [email protected], 17-851-6814

96

badania chemiczne

produkty rolne, żywność, materiały biologiczne przeznaczone do badań

kwasy tłuszczowe, olejki eteryczne

zawartość kwasów tłuszczowych, olejków eteryczznych / Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas 

 

dr hab., prof. UR Ewa Szpyrka, [email protected], 17-851-6814

97

badania chemiczne

produkty rolne, żywność, woda, ścieki, gleba, osady

Metale

zawartość metali / Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej

 

dr hab., prof. UR Ewa Szpyrka, [email protected], 17-851-6814

98

badania mikrobiologiczne

zróżnicowane

chemikalia, kosmetyki, szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, opakowania, itp.

potencjał przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy

 

dr hab., prof. UR Małgorzata Kus-Liśkiewicz, [email protected], 17-851-8586

99

badania biologiczne

zróżnicowane

chemikalia, kosmetyki, dodatki do żywności, suplementy, itp.

analiza cytotoksyczności

 

dr hab., prof. UR Małgorzata Kus-Liśkiewicz, [email protected], 17-851-8586

100

badania właściwości fizycznych

gleba, grunty, skały

skały

uziarnienie. Zakres: (0,0 - 22,0) mm / Metoda pomiarowa bezpośrednia

 

dr hab., prof. UR Iwona Kania, [email protected], 17-785-5458

101

badania biologiczne

obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań

inkluzje owadów zachowane w różnowiekowych żywicach kopalnych; owady współczesne

morfologia ciała owadów kopalnych i współczesnych. Zakres: (0,0 - 60,0) mm / Metoda pomiarowa bezpośrednia. Fotografia; operacje graficzne na obrazie.

 

dr hab., prof. UR Iwona Kania, [email protected], 17-785-5458

102

badania chemiczne

materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne 

analiza proteomiczna

analiza białek

 

dr hab., prof. UR  Grzegorz Chrzanowski, [email protected], 17-785-4826

103

badania chemiczne

materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne

związki fenolowe (kwasy fenolowe i flawonoidy)

oznaczanie kwasów fenolowych i flawonoidów

 

dr hab., prof. UR  Grzegorz Chrzanowski, [email protected], 17-785-4826

104

badania chemiczne

materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne

barwniki

oznaczanie chlorofili i karotenoidów

 

dr hab., prof. UR  Grzegorz Chrzanowski, [email protected], 17-785-4826

105

badania chemiczne

materiały biologiczne przeznaczone do badań, żywność, produkty rolne

cukrowce

oznaczanie cukrowców

 

dr hab., prof. UR  Grzegorz Chrzanowski, [email protected], 17-785-4826

106

badania biologiczne i biochemiczne

wyroby chemiczne

leki, nanomateriały

toksykologia molekularna

 

dr hab., prof. UR Anna Lewińska, [email protected], 17-851-8609

107

badania fizykochemiczne/ inżynieria materiałowa

wyroby chemiczne

nanomateriały, kompozyty, biokompozyty, bionanomateriały

określenie efektywności induckji efektów temperaturowych pod wpływem zmiennego pola magnetycznego i światła z zakresu VIS-NIR, stabilność koloidalne, potencjał zeta, rozmair hydrodynamiczny cząstek w zawiesinach koloidalnych

 

dr hab., prof. UR Robert Pązik, [email protected], 17-851-8563

108

badania biologiczne, ochrona przyrody

roślinność

 rośliny chronione, inwazyjne, trujące, narkotyczne

ocena morfologii i anatomii rośłin

 

dr Mateusz Wolanin, [email protected], 17-785-5449

109

badania biologiczne i chemiczne; ochrona środowiska

powietrze, roślinność

alergenny pyłek, zarodniki grzybów, bakterie, pył zawieszony, zanieczyszczenia gazowe, rośliny

stężenia zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych; inwentaryzacja florystyczna

komunikaty dla alergików; rekomendacje dla planowania parków miejskich, analiza jakości powietrza w obiektach historycznych, użyteczności publicznej

prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, [email protected], 17-785-5206 (5219)

110

technologia żywności/ przetwórstwo surowców roślinnych 

technologie przechowalnicze 

owoce miękkie, surowce zielarskie, bakalie

utrwalanie owoców metodą ozonowania

dobór parametrów techologicznch procesu ozonowania w celu maksymalizacji zawartości związków bioaktynych 

dr hab. inż., prof. UR Maciej Balawejder , [email protected], 17-872-1745 (1720)

111

technologia żywności/ przetwórstwo surowców roślinnych 

surowce roślinne

owoce miękkie 

przedłużanie trwałosci przechowalniczej, Zmiany parametrów jakościowych owoców w trakcie przechowywania 

aktywność antyoksydacyjna (DPPH, ABTS, CUPRAC), poziom polifenoli (Follin), poziom reaktywnych form tlenu, aktywność enzymów antyoksydacyjnych. 

dr hab. inż., prof. UR Maciej Balawejder , [email protected], 17-872-1745 (1720)

112

technologia żywności/ przetwórstwo surowców roślinnych 

technologia żywnosci 

odpady przemysłu spożywczego i przetwórczego

pozyskiwanie izolatów bogatych w związki bioaktywne 

dobór parametrów techologicznch ekstracji 

dr hab. inż., prof. UR Maciej Balawejder , [email protected], 17-872-1745 (1720)

113

technologia żywności/ ocena jakości olejów 

oleje roślinne

oleje tłoczone na zimno, oleje rafinowane 

stabilność przechowalnicza olejów wzbogaconych w antyoksydanty w różnej postaci (ekstraty, części roślin, olejki eteryczne). 

profil kwasów tłuszczowych, poziom peroksydacji lipidów, liczba kwasowa, nadeltnkowa, aktywność antyoksydacyjna 

dr hab. inż., prof. UR Maciej Balawejder , [email protected], 17-872-1745 (1720)

114

technoologia żywności/ optymalizacja procesów ekstrakcji

surowce roślinne

źródła substancji bioaktywnych - owoce, warzywa, zioła, odpady przemysłu spożywczego 

optymalizacja i badanie ekstrakcji związków bioaktywnych z surowców roślinnych 

optymalizacja i badanie ekstrakcji metodą powierzchni odpowiedzi (RSM) 

dr hab. inż., prof. UR Maciej Balawejder , [email protected], 17-872-1745 (1720)

115

technologia żywności/ analiza właściwości fizykochemicznych

żywność

miody, napoje, produkty spożywcze

ocena jakości miodu, weryfikacja odmiany

zawartość wody, cukry, kwasowość ogólna, przewodniość,  barwa, skręcalność, liczba diastazowa, HMF

dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan, [email protected], 17-872-1619 (1720)

116

technologia żywności/ analiza składników bioaktywnych

żywność

miody, inne produkty pszczele, napoje, 

ocena jakości i wartości prozdrowotnej, ocena wpływu procesów przetwórczych

profil i zawartość związków polifenololowych (metodą HPLC i HPTLC), aktywność antyoksydacyjna i enzymatyczna

dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan, [email protected], 17-872-1619 (1720)

117

pszczelarstwo/ autentykacja produktów pszczelich

surowce zwierzęce

miód, wosk, propolis, czerw trutowy

Wykrywanie zafałszowań

ocena jakości wg obowiązujących regulacji prawnych, Zastsowanie spektroskopii FTIR do autentykacji wosku pszczelego

dr hab. inż., prof. UR Małgorzata Dżugan, [email protected], 17-872-1619 (1720)

118

badania własności strukturalnych produktów spożywczych

produkty z owoców, warzyw, grzybów, zbóż, nasion roślin oleistych

szeroko rozumiane badanie właściwości teksturotwórczych i reologicznych

pomiar parametrów tekstury metodą instrumentalną przy wykorzystaniu teksturometru,  Pomiar wartości wypiekowej mąki, wodochłonności i właściwości reologicznych  za pomocą metod farinograficznych,  pomiar lepkości płynów (cieczy) za pomocą metod wiskozymetrycznych, pomiar wytwarzajacego się dwutlenku węgla oraz przebieg fermentacji ciasta pszennego za pomocą metod fermentograficznycyh,  pomiar ciasta pod względem rozciągliwości, oporu na zrywanie i energii podnoszenia za pomocą  metod ekstensograficznych

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska , [email protected] , 17-785-5243

119

badanie potencjału prozdrowotnego żywności

produkty z owoców, warzyw, grzybów, zbóż, nasion roślin oleistych

szeroko rozumiane badanie cech składu związanych z obecnością związków prozdrowotnych

oznaczenie ogólnej zawartości związków polifenowych metodą spektrofotometryczną, oznaczenie profilu związków polifenolowych, oznaczenie witamin rozpuszczalnmych w wodzie, oznaczenie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach za pomocą metod chromatografii cieczowej ze spektometrią mas 

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska , [email protected] , 17-785-5243

120

badanie wartości odżywczej żywności

Produkty z owoców, warzyw, grzybów, zbóż, nasion roślin oleistych

Szeroko rozumiane badanie podstawowych składników żywności

oznaczanie zawartości suchej masy i składników mineralnych metodą suszrakowa, Oznaczenie białka metodą Kjeldahla, oznaczenie tłuszczów metodą Soxleta, oznaczenie cukrów i węglowodanów ogółem za pomocą metod refraktometrycznych, polarymetrycznych i chromatograficznych , oznaczenie błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną (Aspa)

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska , [email protected] , 17-785-5243

121

badania jakości win

półprodukty i produkty winiarskie 

szeroko rozumiane badania składników win

oznaczenie siarki wolnej i wiązanej metodą miareczkową,    Oznaczenie etanolu, glukozy + fruktozy, kwasu jabłkowego, kwasów lotnych, kwasowości całkowitej, pH za pomocą metod fizykochemicznych. 

 

prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska , [email protected] , 17-785-5243

122

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso, produkty mięsne

kolorymetryczny pomiar parametrów barwy

parametry barwy w systemie CIELab

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

123

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso, produkty mięsne

instrumentalny pomiar tekstury

TPA (twardość, sztywność, kruchość, sprężystość, kohezja, adhezyjność, gumistość, żujność, odbojność), ściskanie

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

124

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso, produkty mięsne

analiza spektrofotometryczna

Pomiar luminancji

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

125

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso, produkty mięsne

analiza w bliskiej podczerwieni

analiza podstawowego składu chemicznego (zawartość wody, białka, tłuszczu)

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

126

badania właściwości fizycznych

żywność

produkty żywnościowe, surowce rolno-spożywcze

analizator aktywności wody

pomiar współczynnika aktywności wody

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

127

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso, produkty mięsne

analiza potencjometryczna

pomiar pH, potencjału oksydoredukcyjnego

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

128

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso, produkty mięsne

analiza konsystencji, wodochłonności

pomiar siły cięcia, wyciek wymuszony, wyciek termiczny, wyciek cieplny, wyciek rozmrażalniczy

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

129

analiza sensoryczna

żywność

mięso, produkty mięsne

ocena organoleptyczna, metoda konsumencka, metoda punktowa

zapach, smak, soczystość, wygląd, barwa, kruchość, smakowitość itp.

dr hab. inż., prof. UR Mariusz Rudy, [email protected], 17-785-5260

130

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso drobiowe/ produkty mięsne

badanie kruchości mięsa drobiowego za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell BT1 FR1.OTH.D14 (Zwick-CmbH&Co.KG.Ulm, Niemcy) (nóż Warnera-Bratzlera i komora Kramera) 

 

dr hab. inż., prof. UR Zofia Sokołowicz, [email protected], 17-785-5348

131

badania właściwości fizycznych

żywność

jaja

badanie twardości skorup jaj za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell BT1 FR1.OTH.D14 (Zwick-CmbH&Co.KG.Ulm, Niemcy)

 

dr hab. inż., prof. UR Zofia Sokołowicz, [email protected], 17-785-5348

132

badania właściwości fizycznych

żywność

mięso drobiowe, jaja / produkty z drobiu i  jaj

ocena barwy za pomocą kolorymetru Chroma Meter (Konica Minolta Osaka, Japonia) z głowicą CR-400,parametr: standardowy obserwator D65, 2º

 

dr hab. inż., prof. UR Zofia Sokołowicz, [email protected], 17-785-5348

133

badania właściwości fizycznych

żywność

surowe jaja

zestaw do oceny jakości jaj EQM (waga techniczna, mikroprocesor, kolorymetr, reflektometr, śruba mikrometryczna)/ badanie obejmuje: kolor skorupy, masę jaja, wysokość białka, obecność plam i ciał obcych w jaju, kolor żółtka, grubość skorupy, masę skorupy, gęstość skorup. 

 

dr hab. inż., prof. UR Zofia Sokołowicz, [email protected].edu.pl, 17-785-5348

134

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

właściwości fizyko-chemiczne, cytologiczne i mikrobiologia mleka różnych gatunków zwierząt w zależności od rasy, czynników fizjologicznych i środowiskowych;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

135

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

wpływ dodatku polisacharydów i kultur probiotycznych na cechy reologiczne i jakość mikrobiologiczną produktów mleczarskich

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

136

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

innowacyjne mleka fermentowane z dodatkiem związków bioaktywnych

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

137

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

wykorzystanie serwatki do produkcji napojów funkcjonalnych

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

138

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

zastosowanie probiotyków, prebiotyków, miroelementów i witamin w produkcji lodów mlecznych.

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

139

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

wpływ wyciągów roślinnych na proces koagulacji mleka i dojrzewanie serów;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

140

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych. ocena sensoryczna

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

zastosowanie substancji słodzących na proces fermentacji i przeżywalność mikroflory jogurtowej i probiotycznej oraz trwałość i cechy sensoryczne produktów mleczarskich;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

141

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych. ocena sensoryczna

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

wpływ wyciągów roślinnych na proces koagulacji mleka i dojrzewanie serów;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

142

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

analiza jakości ekologicznego mleka i ekologicznych produktów mleczarskich;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

143

badania właściwości fizyko- chemicznych, biodostępność składników

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

wykorzystanie modeli przewodu pokarmowego in vitro do badań nad biodostępnością składników odżywczych;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

144

badania właściwości fizyko- chemicznych, biodostępność składników

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

ocena zawartości i potencjalnej biodostępności składników mineralnych w żywności;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

145

badania właściwości fizyko- chemicznych, biodostępność składników, trawienie in vitro 

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

ocena biodostępności wybranych związków bioaktywnych na każdym etapie symulowanego trawienia i charakterystyka ich właściwości odżywczych;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

146

analiza sensoryczna

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

 

wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie produktów żywnościowych;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

147

badania właściwości fizyko- chemicznych, biodostępność składników

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

żywność funkcjonalna

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

148

badania właściwości fizyko- chemicznych 

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

fortyfikacja mleka fermentowanego związkami mineralnymi

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

149

badania właściwości fizyko- chemicznych 

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

 

wykorzystanie błonników w produkcji napojów funkcjonalnych

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

150

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

wpływ zastosowanych kultur starterowych na jakość mleka fermentowanego

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

151

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

przeżywalność bakterii, analiza sensoryczna w mleku fermentowanym przez monokultury probiotyczne

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

152

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

wykorzystanie związków mineralnych w produkcji serów i mleka fermentowanego;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

153

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

opracowanie technologii produkcji funkcjonalnych produktów mlecznych z mleka koziego i owczego;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

154

badania właściwości fizyko- chemicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

żywność ekologiczna i tradycyjna;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

155

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych. analiza sensoryczna

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

przeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

przeżywalność bakterii probiotycznych w czasie przechowywania lodów i mleka fermentowanego;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

156

badania właściwości fizyko- chemicznych i mikrobiologicznych

żywność

mleko, mleka fermentowane, bakterie LAB, travienie in vitro, lody mleczne, sery, napoje serwatkowe, związki bioaktywne

rzeżywalność bakteri probiotycznych w produktach mlecznych podczas okresu przechowywania, badania fizykochemiczne produktów mlecznych, związki bioaktywne w produktach mlecznych, cechy reologiczne produktów mleczarskich, substancje słodzące w mleku i przetworach mlecznych, biodostępność składników odżywczych w mleku i produktach mlecznych, fortyfikacja produktów mlecznych związkami mineralnymi, analiza sensoryczna produktów żywnościowych

zastosowanie prebiotyków w produkcji lodów z mleka różnych gatunków zwierząt;

dr hab. inż., prof. UR  Agata Znamirowska, [email protected], 17-785-4961/4903

157

technologia żywnosci 

produkty żywnościowe

produkty spożywcze

profil kationowy, wartość kaloryczna, skład podstwowy (popiół, woda, substancje lotne, białko)

zawartość mikro i makroelementów, metale ciężkie, białko total, popiół całkowity, wilgitność, wartość kaloryczna żywności

dr hab. inż., prof. UR Grzegorz Zaguła, [email protected], 600-048-681

158

rolnictwo

produkty rolnicze

płody rolne

profil kationowy, wartość kaloryczna, skład podstwowy (popiół, woda, substancje lotne, białko)

zawartość mikro i makroelementów, metale ciężkie, białko total, popiół całkowity, wilgitność, wartość kaloryczna 

dr hab. inż., prof. UR Grzegorz Zaguła, [email protected], 600-048-681

159

analizy mikrobiologiczne

zróżnicowane

żywność, powłoki, opakowania, itp.

właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze

% zahamowania wzrostu, MIC, MBC

dr Dorota Grabek-Lejko, [email protected], 17-785-5438

160

analizy mikrobiologiczne

zróżnicowane

żywność, woda, powietrze

badania mikrobiologiczne 

określanie ogólnej liczby drobnoustrojów, mikroorganizmów wskaźnikowych, patogennych, identyfikacja 

dr Dorota Grabek-Lejko, [email protected], 17-785-5438

161

technologia żywnosci 

produkty żywnościowe

produkty spożywcze

zawartość makro- i mikroelemntów, wartość kaloryczna, zawartośc popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów

ocena wartości odżywczej produktów żywnościowych.

dr Bogdan Saletnik, [email protected], 791-494-515

162

rolnictwo

produkty rolnicze, biomasa roślinna

płody rolne, biopaliwa stałe

zawartość makro- i mikroelemntów, wartość opałowa, zawartośc popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów

ocena wartości opałowej biopaliw stałych. ocena wpływu obróbki termicznej biomasy roślinnej na jakość uzyskiwanych paliw.

dr Bogdan Saletnik, [email protected], 791-494-515

163

technologia żywnosci 

produkty żywnościowe

produkty spożywcze

zawartość makro- i mikroelemntów, wartość kaloryczna, zawartośc popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów

ocena wartości odżywczej produktów żywnościowych.

dr inż. Marcin Bajcar, [email protected], 17-785-4968

164

rolnictwo

produkty rolnicze, biomasa roślinna

płody rolne, biopaliwa stałe

zawartość makro- i mikroelemntów, wartość opałowa, zawartośc popiołu, zawartość substancji lotnych, sucha masa,  białko, zawartość chloru, wybuchowość pyłów

ocena wartości opałowej biopaliw stałych. ocena wpływu obróbki termicznej biomasy roślinnej na jakość uzyskiwanych paliw.

dr inż. Marcin Bajcar, [email protected], 17-785-4968

165

badania chemiczne

żywność, produkty rolne

analiza białek

analiza profilu wolnych aminokwasów

monitorowanie procesu dojrzewania serów, ocena jakości substancji odżywczych w surowcach roślinnych i zwierzęcych

dr inż. Maria Tarapatskyy, [email protected], 17-785-4834

166

badania chemiczne

żywność, produkty rolne

aminokwasy niebiałkowe

oznaczanie zawartości tauryny

ocena jakości miesa, ocena jakości odżywek dla dzieci

dr inż. Maria Tarapatskyy, [email protected], 17-785-4834

167

badania chemiczne

żywność, produkty rolne

Kwasy fenolowe i flawonoidy

oznaczanie kwasów fenolowych i flawonoidów

analiza surowców prozdrowotnych

dr inż. Maria Tarapatskyy, [email protected], 17-785-4834

168

badania chemiczne

żywność, produkty rolne

witaminy rozpuszczlne w wodzie

oznaczanie witaminy C i witamin z gr.B

badanie jakości miesa, produktów zbożowych

dr inż. Maria Tarapatskyy, [email protected], 17-785-4834

169

badania chemiczne

żywność, produkty rolne

cukry i węglowodany

oznaczanie profilu  cukrów i węglowodanów

badania miodów, ocena jakości surowców owocowych, warzywnych, produktów wędglowodanowych

dr inż. Maria Tarapatskyy, [email protected], 17-785-4834

170

rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywnosci 

surowce roślinne 

warzywa, owoce, 

właściwości mechaniczne i chemiczne

zmiany parametrów jakościowych warzyw i owoców w trakcie zbioru i przechowywania 

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany, [email protected], 17-785-5050

171

rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywnosci 

produkcja  roślinna i ogrodnicza

zboża ,owoce miękkie

kosztochłonność i energochłonność produkcji, właściwości fizyko- mechaniczne 

ocena ekonomiczna i energetyczna produkcji wybranych płodów rolnnych, ocena zmian parametrów jakościowych ziarna pszenicy browarnej 

prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany, [email protected], 17-785-5050

172

rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywnosci 

technologie przechowalnicze 

owoce miękkie 

przedłużanie trwałosci przechowalniczej 

zmiany parametrów jakościowych owoców w trakcie przechowywania 

dr inż. Natalia Matłok, [email protected], 17-785-5044

173

technologia żywnosci, rolnictwo, ogrodnictwo

technologie przechowalnicze 

owoce miękkie, surowce zielaskie  

modyfikacja jakości owoców oraz surowców zielarskich 

dobór parametrów techologicznych procesu z wykorzystaniem gazowego ozonu w celu maksymalizacji wybranych  związków bioaktynych 

dr inż. Natalia Matłok, [email protected], 17-785-5044

174

technologia żywnosci

technologia żywnosci 

roślinne surowce zielarskie 

opracowanie nutraceutyków o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych  

dobór metod i parametrów techologicznch wytwarzania

dr inż. Natalia Matłok, [email protected], 17-785-5044

175

rolnictwo i ogrodnictwo

ogrodnictwo

owoce, warzywa

poprawa jakości owoców i warzyw, 

badanie parametrów mechanicznych, chemicznych owoców i warzyw

dr inż. Miłosz Zardzewiały, [email protected], 17-785-5045

176

rolnictwo i ogrodnictwo

ogrodnictwo

owoce, warzywa

wydłużenie czasu przechowywania

dobór elicytorów abiotycznych w celu przedłużenia trwałości przechowalniczej 

dr inż. Miłosz Zardzewiały, [email protected], 17-785-5045

177

rolnictwo i ogrodnictwo

ogrodnictwo

rośliny zielone (np. rośliny pomidora)

wydłużenie okresu wegetacji

dobór odpowiednich bezpozostałoścowych metod ochrony roślin 

dr inż. Miłosz Zardzewiały, [email protected], 17-785-5045

178

rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywnosci 

surowce roślinne 

nasiona i strąki bobowatych, ziarniaki zbóż

właściwości mechaniczne i chemiczne

wpływ technologii uprawy i warunków przechowywania na zmiany parametrów jakościowych nasion bobowatych i ziarniaków zbóż  

dr hab. inż., prof. UR  Piotr Kużniar, [email protected], 17-785-5048

179

technologia żywnosci 

produkty żywnościowe

przetwory mleczne, pieczywo

tekstura i właściwości reologiczne

ocena technologii produkcji,  oraz wpływu czasu i warunków przechowywania na teksturę i właściwości reologiczne 

dr hab. inż., prof. UR  Piotr Kużniar, [email protected], 17-785-5048

180

ekologia, ochrona przyrody i środowiska

ekosystemy wód płynących

ichtiofauna, bezkręgowce wodne

stan biocenoz ekosystemów rzecznych

plany ochrony obszarów cennych przyrodniczo

prof. dr hab. Krzysztof Kukuła, [email protected], [email protected], 17-785-5204

181

ekologia, ochrona przyrody i środowiska

obiekty hydrotechniczne

 parametry obiektów hydrotechnicznych pod kątem ich wpływu na ekosystemy rzeczne

skutki obecności obiektów hydrotechnicznych na biocenozy ekosystemów rzecznych

oceny oddziaływania na środowisko

dr hab., prof. UR Aneta Bylak, [email protected], [email protected], 17-785-5204

182

ekologia, ochrona przyrody i środowiska

inwestycje mogące wpływać na ekosystemy wód płynących

ichtiofauna, bezkręgowce wodne

ocena wpływu istniejących lub planowanych inwestycji na ekosystemy rzeczne

oceny oddziaływania na środowisko

dr hab., prof. UR Aneta Bylak, [email protected], [email protected], 17-785-5204

183

gospodarka przestrzenna

JST (gmina)

planowanie przestrzenne

 

opracowania ekofizjograficzne

dr Agata Ćwik, [email protected], 17-785-5006

184

fizyka gleb

własciwiści fizyczne gleb

ochrona gleb

okreslanie iłu łatwodyspergującego w glebie, badanie zwięzłości gleb

mapy degradacji gleb w regionie

dr hab., prof. UR Jadwiga Stanek-Tarkowska , [email protected], 17-785-4829

185

chemia gleb

własciwosci chemiczne gleb

stosowanie innowacyjnych nawozów i ich wpływ na własciwosci chemiczne gleb

ocena wpływu stosowanych innowacyjnych nawozów np. osadów siekowych, popiołów itp.) na właściwosci gleb

badania nad wykorzystaniem nowych nawozów na róznych typach gleb

dr Małgorzata Szostek, [email protected], 17-785-4832

186

biologia gleb

mikroorganizmy (okrzemki) w glebie

ocena stanu gleb z wykorzystaniem biowskaźników

określenie zbiorowisk okrzemek w zależności od stanu gleby tj. jej uwilgotnienia i sposobu nawożenia

występują określone gatunki, które są biowskaźnikami stanu środowiska glebowego

dr hab., prof. UR Jadwiga Stanek-Tarkowska , [email protected], 17-785-4829

187

ekosystemy leśne, gospodarka leśna, użytkowanie lasu

kompleksy leśne

drzewostany

potencjał rekreacyjny, waloryzacja krajobrazu

wyznaczanie obszarów leśnych przydatnych do celów rekreacyjnych. ocena oddziaływania rekreacji na składniki ekosystemu leśnego

dr hab. inż., prof. UR Tomasz Dudek, [email protected], 17-872-1630

188

taksonomia, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ekologia 

wody powierzchniowe

fitobentos, chemizm wód

skład taksonomiczny, badania mikroskopowe, pomiar zawartości tlenu rozpuszczonego, pH i przewodnictwa elektrolitycznego wód

ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych, szkolenia z zakresu oznaczeń taksonomicznych okrzemek i metodyk poboru prób

dr Łukasz Peszek, [email protected], 17-872-1767

189

ochrona roślin, gospodarka leśna

kompleksy leśne, zieleń na terenach zurbanizowanych, uprawy roślin rolniczych

Entomofana

 

ekspertyzy entomologiczne

dr inż. Tomasz Olbrycht, [email protected], 17-872-1729

190

łakarstwo, botanika

łąki, pastwiska, murawy kserotermiczne i napiaskowe, szuwary, torfowiska, zieleń na terenach zurbanizowanych

roślinność zielna

różnorodność florystyczna i fitosocjologiczna fitocenoz nieleśnych, ich wartość rolnicza; zioła łąk i pastwisk, ochrona gatunkowa roślin i zbiorowisk, programy rolno-środowiskowe na użytkach zielonych

ekspertyzy botaniczne i fitosocjologiczne, cena fitoindykacyjna.

dr inż.  Paweł Wolański, dr inż. Krzysztof  Rogut, [email protected], 17-872-1747

191

rolnictwo i ogrodnictwo

uprawy roślin rolniczych, zieleń na terenach zurbanizowanych

choroby roślin

 

ekspertyzy fitopatologiczne

dr inż. Agata Tekiela, [email protected], 17-872-1636

192

rolnictwo i ogrodnictwo

ogrodnictwo

rośliny ozdobne

ocena zdrowotności roślin w terenach zieleni miejskiej

badania fitopatologiczne i entemologiczne

dr hab. inż., prof. UR Zbigniew Czerniakowski, [email protected], 17-872-1631

193

rolnictwo i ogrodnictwo

ogrodnictwo

rośliny ozdobne

ocena doboru roślin w projektach terenów zieleni

operat pielęgnacyjny 

dr hab. inż., prof. UR Zbigniew Czerniakowski, [email protected], 17-872-1631

194

rolnictwo i ogrodnictwo

ogrodnictwo, gospodarka odpadami

odpady organiczne, wermikultura, wermikompost

produkcja wermikompostów z wybranych odpadów organicznych

przetwarzanie wybranych odpadów organicznych w wermikulturze, konstrukcja wermireaktorów

dr Grzegorz Pączka, [email protected], 17-872-1665

195

rolnictwo i ogrodnictwo

ogrodnictwo

wermikompost, składniki pokarmowe dla roślin, uprawa roślin

wpływ wermikompostów na wzrost wybranych gatunków roślin

dobór metodyki uprawowej z wykorzystaniem wermikompostów

dr Mariola Garczyńska, [email protected], 17-872-1649

196

rolnictwo, ochrona środowiska i przyrody

ekosystemy gleb

organizmy glebowe, Lumbricidae

biomonitoring ekosystemów glebowych

oceny oddziaływania na środowisko, plany ochrony terenów cennych przyrodniczo

dr Anna Mazur-Pączka, [email protected], 17-872-1649

197

Rolnictwo, ekotoksykologia

ksenobiotyki

Lumbricidae, celomocyty, stresory środowiskowe

wpływ stresorów, dżdżownice, odpowiedź komórkowa i populacyjna

wpływ wybranych stresorów na wybrane cechy gatunków Lumbricidae

dr Agnieszka Podolak, [email protected], 17-872-1728

198

zrównoważony rozwój

JST , przedsiębiorstwo

system funkcjonowania

poziom organizacji

analiza stanu, propozycje poprawy systemu

prof. dr hab. Joanna Kostecka, [email protected], 17-872-1733

199

rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska

 

odpady 

podatność na biologiczne przetwarzanie odpadów

analiza stopnia ustabilizowania odpadów (AT4, sucha masa, części lotne)

dr hab. inż., prof. UR Justyna Koc-Jurczyk, [email protected], 17-872-1724

200

rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska

 

ścieki

efektywność oczyszczania ścieków

analiza stopnia oczyszczenia ścieków (ChZT, BZT5, mineralne i organiczne formy azotu, substancje lotne)

dr hab. inż., prof. UR Justyna Koc-Jurczyk, [email protected], 17-872-1724

201

rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska

 

ścieki

kontrola procesu oczyszczania ścieków

badanie dynamiki mikroorganizmów w procesie oczyszczania biologicznego ścieków

dr hab. inż., prof. UR  Łukasz Jurczyk, [email protected], 17-872-1725

202

rolnictwo i ogrodnictwo oraz inżynieria środowiska

 

odpady 

analiza frakcyjna i morfologiczna odpadów

analiza frakcyjna i morfologiczna odpadów

dr hab. inż., prof. UR  Łukasz Jurczyk, [email protected], 17-872-1725

203

rolnictwo i ogrodnictwo

produkcja  roślinna 

rośliny rolnicze i inne

pomiary parametrów zawartości chlorofilu, wymiany gazowej oraz fluorescencji chlorofilu 

diagnostyka stresów roślinnych w odpowiedzi na czynniki abiotyczne i abiotyczne

dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek, [email protected], 17-785-5319

204

rolnictwo i ogrodnictwo

produkcja roślinna 

nasiona, ziarno, surowce roślinne 

jakość surowców roślinnych 

podstawowe analizy chemiczne surowców roślinnych

dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek, [email protected], 17-785-5319

205

rolnictwo i ogrodnictwo

produkcja  roślinna 

doświadczenia polowe

doradztwo, realizacja doświadczeń 

realizacja doświadczeń polowych w zakresie doskonalenia agrotechniki roślin uprawy polowej

dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek, [email protected], 17-785-5319

206

rolnictwo i ogrodnictwo

produkcja  roślinna 

 dane meteorologiczne

opady, temperatura powietrza i gleby, wiatr, ciśnienie, usłonecznienie, napromienienie 

pomiar podstawowych czyników meteorologicznych

dr hab. inż., prof. UR Jan Buczek, [email protected], 17-785-5319

207

ocena i ochrona różnorodności biologicznej

różnorodność owadów zapylających

owady błonkoskrzydłe Hymenoptera

zróżnicowanie i liczebność dzikich zapylaczy w ekosystemach

skład gatunkowy i zasoby owadów zapylających w agrocenozach

dr hab. inż., prof. UR  Bogdan Wiśniowski, [email protected], 17-872-1632

208

biologiczne metody ochrony roślin użytkowych

szkodniki owadzie i ich parazytoidy

parazytoidy z rzędu błonkoskrzydłych Hymenoptera

zróżnicowanie i liczebność dzikich parazytoidów w ekosystemach

różnorodność parazytoidów i ich wykorzystanie w ograniczaniu wybranych gatunków szkodników roślin użytkowych

dr hab. inż., prof. UR  Bogdan Wiśniowski, [email protected], 17-872-1632

209

ekologia, bioróżnorodność

entomofauna pożyteczna

szkolenia skierowane do różnych grup (rolnicy, uczniowie, studenci, itp.)

różnorodność owadów pożytecznych, sposoby zwiększania atrakcyjności środowisk dla entomofauny pożytecznej

nie dotyczy

dr hab. inż., prof. UR  Bogdan Wiśniowski, [email protected], 17-872-1632

210

ekologia, ochrona przyrody

obiekty budowlane

ornitofauna

ocena zasiedlenia obiektów budowlanych przez ptaki, ustalanie kompensacji przyrodniczych

ekspertyzy ornitologiczne remontowanych obiektów budowlanych

dr Grzegorz Pitucha, [email protected], 17-872-1628

211

ekologia, bioróżnorodność, ochrona przyrody

inwestycje wpływające na ornitofaunę i drobną teriofaunę

ornitofauna, drobna teriofauna

ocena wpływu inwestycji na ornitofaunę i drobną teriofaunę

inwentaryzacje przyrodnicze, oceny oddziaływania na środowisko

dr Grzegorz Pitucha, [email protected], 17-872-1628