Zakład Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

35-601 Rzeszów, ul. Ćwiklińskiej 1 A, budynek D3, telefon: (17) 872 17 28, e-mail: [email protected]

 

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Joanna Kostecka

prof. dr hab. Joanna Kostecka
tel. 17 872 17 33
e-mail: [email protected]
pok. 337, D3,
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują szeroko pojęte aspekty tworzenia uwarunkowań zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania odpadami. Wśród odpadów nacisk badawczy i edukacyjny położony jest na odpady biodegradowalne unieszkodliwiane w wermikulturze. Badane są także możliwości stosowania organizmów glebowych jako biotestów antropopresji.

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR
tel. 17 872 17 24
e-mail: j[email protected]
pok. 3.08, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów

Głównym tematem badawczym jest zastosowanie metod biologicznych w oczyszczaniu ścieków oraz optymalizacja fizyko-chemicznych metod oczyszczania jako sposobu na poprawę biodostępności materii organicznej w dalszych procesach unieszkodliwiania ścieków. Wykonywana jest także analiza pracy oczyszczalni ścieków komunalnych oraz wpływ składowisk odpadów na środowisko

dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR
tel. 17 872 17 25
e-mail: [email protected]
pok. 3.10, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów

Tematyka badań dotyczy toksyczności, w tym genotoksyczności ścieków oraz wybranych substancji o charakterze ksenobiotycznym; wpływu parametrów technologicznych oraz nośników biomasy w bioreaktorach na efektywność oczyszczania ścieków oraz dynamikę ilościową mikroorganizmów badaną z wykorzystaniem technik biologii molekularnej.

dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR
tel. 17 872 16 49
e-mail: [email protected]
pok. 3.34, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Prośrodowiskowe unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych z wykorzystaniem wermikultury. Wpływ czynników środowiskowych na populacje dżdżownic Lumbricidae . Właściwości fizykochemiczne wytworzonych wermikompostów Wybrane aspekty ekotoksykologii dżdżownic.

 

dr hab. Grzegorz Pączka
tel. 17 872 16 65
e-mail: [email protected]
pok. 3.11, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują przetwarzanie wybranych odpadów roślinnych w wermikulturze.
Wpływ konstrukcji wermireaktorów na strukturę jakościową i ilościową Lumbricidae oraz cechy fizykochemiczne wytworzonych wermikompostów.
Wpływ abiotycznych i biotycznych czynników środowiskowych na wybrane cechy Lumbricidae.
Dobrostan Lumbricidae w wermikulturze.

dr Anna Mazur-Pączka
tel. 17 872 16 49
e-mail: [email protected]
pok. 3.34, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Zróżnicowanie w obrębie populacji Lumbricidae wybranych terenów. Zastosowanie dżdżownic w biomonitoringu środowiska glebowego.
Doskonalenie metod wypłaszania Lumbricidae z gleby
Wybrane aspekty toksykologii dżdżownic.
Gospodarcze znaczenie dżdżownic

dr Agnieszka Podolak
tel. 17 872 17 28
e-mail: [email protected]
pok. 306, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują zjawiska hybrydyzacji i samozapłodnienia u różnych gatunków dżdżownic, biomonitoring środowiska z udziałem Lumbricidae oraz przetwarzanie odpadów organicznych z zastosowaniem wermikultury.

dr inż. Anita Zapałowska
GSM +48 784 702 111
e-mail: [email protected]
pok. 215, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują ocenę stopnia wpływu antropopresji na strukturę troficzną nicieni pozyskiwanych z ryzosfery do głębokości 40 cm, ekstrahowanych metodą Baermanna. Identyfikowanie do rodzaju za pomocą analizy mikroskopowej.

Pracownik naukowo-techniczny

mgr inż. Renata Szura
tel. 17 872 17 28
e-mail: [email protected]
pok. 306, budynek D3
ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów

 

W Zakładzie prowadzona jest zachowawcza hodowla zwierząt laboratoryjnych (kilka gatunków Lumbricidae), która służy celom naukowym i dydaktycznym a także pozwala prowadzić działalność edukacyjną poza uczelnią