Zakład Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu

 

Uniwersytet Rzeszowski
ul. A. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
tel. +48 (17) 785 50 03; email: [email protected]

logo zaklad ochrony przyrody.jpg [21.67 KB]

Kierownik Zakładu - dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR 

dr hab. Andrzej Bobiec, prof. UR
tel. 17 785 50 25
e-mail: [email protected]
pok. 025, budynek D9
ul. A. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują: struktura i dynamika zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej; dendrochronologia i ekologia historyczna zadrzewionych krajobrazów; historia i ekologia wiejskich krajobrazów kulturowych; ochrona i wykorzystanie przyrody

dr Agata Ćwik
tel. 17 785 50 06
e-mail: [email protected]
pok. 006, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Prowadzone badania dotyczą przyrodniczych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w Karpatach. Kolejny problem badawczy to funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta.

dr Ewa Kukuła
tel. 17 785 50 20
e-mail: [email protected]
pok. 020, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Tematyka badawcza:
ochrona i monitoring środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników sanitarnych

dr inż. Iwona Makuch-Pietraś
tel. 17 785 50 07
e-mail: [email protected]
pok. 007, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują:

- monitoring promieniotwórczości środowiska glebowego,
- ocena zmian właściwości gruntu w aspekcie silnej presji turystycznej,
- stan pokrywy glebowej i jej wpływ na warunki panujące w siedliskach i na obszarach przyrodniczo cennych.

dr inż. Jerzy Michalczuk
tel. 17 785 50 07
e-mail: [email protected]
pok. 007, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują opracowanie zaleceń służących ochronie siedlisk istotnych dla awifauny w krajobrazie rolniczym i zurbanizowanym. Prace koncentrują się głównie na rozpoznaniu wymagań ekologicznych zagrożonych gatunków występujących w mozaice polno-leśnej.

dr Bernadetta Ortyl
tel. 17 785 50 20
e-mail: [email protected]
pok. 020, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Specjalista GIS

W pracy naukowej wykorzystuje systemy informacji geograficznej do badań szeroko pojętej ochrony środowiska, ekologii i kształtowania krajobrazu rolniczego.

dr Tomasz Wójcik
tel. 17 785 50 26
e-mail: [email protected]
pok. 026, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Specjalność: fitogeografia, fitosocjologia, ekologia roślin.

Tematyka badawcza: flora Karpat Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem piętra pogórza, zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych Karpat i ich przedpola, przemiany szaty roślinnej wywołane działalnością człowieka, wpływ warunków siedliskowych na występowanie i wybrane cechy populacyjne rzadkich i chronionych gatunków roślin.

mgr inż. Monika Michalczuk
tel. 17 785 50 03
e-mail: [email protected]
pok. 003, budynek D9
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów

Praca administracyjna w Zakładzie Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu
Realizacja badań dotyczących inwentaryzacji gatunków występujących w krajobrazie rolniczym.