Zakład Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii

Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów, pok. 142, budynek D7, Sekretariat: tel. 17 785 48 3051, [email protected]

 

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. inż. E
wa Antonina Czyż

prof. dr hab. inż. Ewa A. CZYŻ
https://orcid.org/0000-0003-3326-7804
tel. 17 785 48 30
e-mail: [email protected]
pok. 138, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

Czyż.jpg [27.05 KB]

·        Zainteresowania naukowe: Gospodarka wodna gleb i roślin, Meteorologia i klimatologia, Gleboznawstwo, fizyka i chemia gleb, Ochrona i kształtowanie środowiska, Agronomia.

·        Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

Klimatologia i meteorologia,

Gospodarka wodna gleb i roślin uprawnych,

Hydrologia,

Hydrologia i gospodarowanie wodą,

Hydrologia i urządzenia wodno-melioracyjne

 na kierunkach: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarki Odpadami, Architektura Krajobrazu, Agroleśnictwo.

 

       Badania obejmują:

- ocenę kształtowania gospodarki wodnej gleb i roślin w aspekcie zmian meteorologicznych i klimatycznych

- właściwości fizykochemiczne (wodne, aeracyjne, mechaniczne) i biologiczne oraz jakość fizyczna gleb, w aspekcie kształtowania i ochrony środowiska wzrostu i rozwoju roślin

- stabilność struktur glebowych w wodzie w różnych warunkach środowiska i agrotechniki

- zapobieganie degradacji właściwości fizycznych gleb - metody przeciwdziałania degradacji fizycznej gleb

- zawartość i jakość substancji organicznej a właściwości fizyczne gleb (wodne; aeracyjne; mechaniczne; jakość fizyczna gleb

- wykorzystanie modeli charakteryzujących fizyczne właściwości gleb do przestrzennej analizy środowiskowych uwarunkowań produkcji rolniczej i ochrony środowiska rolniczego.

 

 

dr hab.  Jadwiga STANEK-TARKOWSKA, prof. UR - Dyrektor Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony    i Kształtowania Środowiska
https://orcid.org/0000-0003-1664-2625
tel. 17 785 48 29
e-mail: [email protected]
pok. 138, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

Tarkowska_fot_Ł. Peszek.jpg [26.64 KB]

·        Zainteresowania naukowe:

Metody wykorzystania mikroskopii skaningowej do badań środowiskowych,

Techniki spektroskopii w badaniu tkanek,

Wpływ popiołów na właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb,

Wykorzystanie okrzemek jako biowskaźników stanu gleb

·        Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów

Hydrologia
Hydrologia z hydrogeologią
Gospodarka wodna gleb i roślin uprawnych

·        Badania obejmują:

- właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleb różnie użytkowanych oraz różnorodność zbiorowisk okrzemek rozwijających się na glebach.

- wpływ uprawy i nawożenia za zawartość RDC

- doskonalenie metod wykorzystania mikroskopii świetlnej i skaningowej do badań środowiskowych

- wykorzystanie metod spektroskopii w badaniu tkanek.

 

dr hab. inż. Edmund HAJDUK, prof. UR
https://orcid.org/0000-0002-1288-8807

tel. 17 785 48 33
e-mail: [email protected]
pok. 143, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

 Prof Edmund Hajduk_fot. Ł. Peszek.jpg [256.74 KB]

·      Zainteresowania naukowe: gleboznawstwo, skład chemiczny gleb i roślin, chemia rolna, chemia środowiska, ochrona i kształtowanie środowiska.

·      Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Hydrochemia, Chemia rolna, OZE a ochrona środowiska, Uwarunkowania energetyki geotermalnej w Polsce, Geomorfologia i gleboznawstwo na kierunkach: Rolnictwo, Ochrona Środowiska, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami.

·        Badania obejmują:

-     właściwości gleb i skład chemiczny roślin środowisk uprzemysłowionych i zurbanizowanych

-     wybrane właściwości gleb i roślin południowo-wschodniej Polski

-     produktywność i przydatność wybranych roślin do celów energetycznych oraz fitoremediacji środowiska glebowego lub wodnego

-     wpływ wapnowania, nawożenia mineralnego NPK i uprawy na właściwości gleb,  plon roślin i ich skład chemiczny

-     jakość wód powierzchniowych i studziennych Podkarpacia.

 

dr hab.  Teresa NOGA, prof. UR
tel. 17 785 48 00 (pracownia), 17 785 48 50
e-mail: [email protected]
pok. 208, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

IMG_5389-0001korekta2crop.jpg [149.34 KB]

Zainteresowania naukowe:
biologia roślin, algologia

Prowadzone wykłady i ćwiczenia
z przedmiotów:
Algologia, Ekologia, Flora Polski, Biologia roślin, Zastosowanie okrzemek w ocenie jakości wód, Glony w przyrodzie i gospodarce człowieka

na kierunkach: Ochrona Środowiska, Architektura krajobrazu, Rolnictwo, Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Prowadzone badania:

-  taksonomia, ekologia okrzemek w różnych typach siedlisk

-  wykorzystanie okrzemek w badaniach monitoringowych

 

 

dr inż. Stanisław WŁAŚNIEWSKI
https://orcid.org/0000-0001-8490-2834
tel. 17 785 48 24
e-mail: [email protected]
pok. 121, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

dr Właśniewski.png [146.59 KB]

·        Zainteresowania naukowe: fitoprzyswajalność makro- i mikropierwiastków oraz pierwiastków śladowych w agrocenozach, strefach przemysłowych, gleboznawstwo, chemia gleb, ochrona i kształtowanie środowiska, agronomia

·        Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: Chemia rolna, Gleboznawstwo, Geomorfologia i gleboznawstwo, Żyzność i produktywność gleb, Ochrona, rekultywacja i monitoring gleb, Rynek nawozów i usług agrochemicznych, Seminarium inżynierskie, OZE a ochrona środowiska, Podstawy geologii.

 

·      Badania obejmują:

-  określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK, Mg i wapnowania na skład chemiczny gleb i roślin w warunkach wieloletniego zmianowania roślin uprawnych

-  wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na akumulację pierwiastków śladowych w roślinach uprawnych

-  wartość nawozowa  popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego i możliwości ich wykorzystania  w rekultywacji gleb lekkich, zakwaszonych i wyjałowionych.

 

 
dr Małgorzata SZOSTEK                             
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska
Kierownik kierunku Rolnictwo
https://orcid.org/0000-0003-0312-7640
tel. 17 785 4832
e-mail: [email protected]
pokój 220, budynek D-7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów
dr Szostek.png [805.95 KB]

·        Zainteresowania naukowe:

- Próchnica glebowa i jej właściwości,

- Wpływ odpadów organicznych na kształtowanie właściwości gleb,

- Właściwości biologiczne i biochemiczne gleb.

·        Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów

Gleboznawstwo,

Gleboznawstwo i Żyzność Gleb

Ochrona, rekultywacja i monitoring gleb

Fitoremediacja i bioremediacji.

 

·        Prowadzone badania:

- stosowanie odpadów organicznych w rolnictwie

- skażenia gleb pierwiastkami śladowymi

- wpływ popiołów ze spalania biomasy na właściwości gleb i roślin uprawnych

- wpływ sposobu użytkowania na właściwości materii organicznej gleb.

 

dr Karol SKROBACZ
https://orcid.org/0000-0003-2105-9119
tel. 17 7854835
e-mail: [email protected]
pok. 136 budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

K Skrobacz.jpg [277.24 KB]

Zainteresowania naukowe:

Ekologiczne i innowacyjne metody uprawy roślin, Rolnictwo zrównoważone i certyfikowane, Właściwości mikrobiologiczne gleb, Przetwarzanie i wykorzystanie osadów ściekowych, Reaktywne formy tlenu

Prowadzone wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:

Bilanse agroenergetyczne

Fundusze strukturalne dla obszarów wiejskich

Doradztwo rolnicze

Systemy gospodarowania w rolnictwie

Postęp technologiczny w rolnictwie

Rolnicza przestrzeń produkcyjna w logistyce

 

Badania obejmują:

- możliwości przetwarzania i wykorzystania osadu ściekowego/odpadów organicznych w rolnictwie

- alternatywne i ekologiczne metody produkcji roślinnej

- prowadzenie doświadczeń polowych i wazonowych

- wykorzystanie reaktywnych form tlenu w procesach przetwarzania odpadów i uprawie roli

- badanie wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na właściwości gleby

 

 

dr inż. Agata STADNICKA-FUTOMA
tel.
e-mail: [email protected]
pok., budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

 

 

 mgr Rafał PIENIĄŻEK
tel. 889 809 878
tel. 17 785 4832
e-mail:  [email protected]
pok. 250, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów

Badania obejmują:

ocenę ochrony gleb w Polsce, jak również badanie procesów remediacji, bioremediacji, rekultywacji, terenów zdegradowanych, inwentaryzacja historycznych zanieczyszczeń ziemi oraz opracowywanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Prace badawczo rozwojowe mają na celu opracowywanie lub udoskonalenie innowacyjnych technik remediacji, oraz inżynierii ochrony środowiska w tym oczyszczalni ścieków składowisk odpadów, stacji uzdatniania wody

 

 

Pracownicy techniczno-inżynieryjni

Wojtek GAJDEK, Sekretariat Zakładu: tel 17 785 48 30,  email: [email protected]

 

Wojtek GAJDEK,

email: [email protected]

pok.142, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów 

 

 

 

W_Gajdek_fot_Ł. Peszek.jpg [168.35 KB]

 

mgr inż. Bernadeta ALVAREZ

tel. 17 785 48 24
e-mail: [email protected]

pok.121, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów 

 

B_Alvarez_fot_Ł._Peszek.jpg [179.88 KB]

 

mgr inż. Marcin PIENIĄŻEK

tel. 17 785 48 32
e-mail: [email protected]

pok. 220, budynek D7
ul. Zelwerowicza 8b, 35-601 Rzeszów 

 

 M_Pieniążek_fot_Ł._Peszek.jpg [185.79 KB]