Katedra Badań Materiałowych i Spektroskopowych

Pracownicy

Prowadzone badania

 

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR - kierownik

tel. 17 851 87 03
e-mail: [email protected]
pok. 312, B1, budynek A0
pok. 114, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Spektroskopia rowibroniczna wysokiej rozdzielczości (w szczególności FT - UV/VIS) molekuł dwuatomowych o znaczącej aplikacji astronomicznej, astrofizycznej, środowiskowej, biologicznej oraz technologicznej. Globalne analizy deperturbacyjne wielostanowo i rozlegle zaburzonych struktur energetycznych molekuł.

Prof. dr hab. Jacek Krełowski

tel. 17 851 87 11
e-mail: [email protected]
pok. 115, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Rozmyte linie międzygwiazdowe (z ang. Diffuse Interstellar Bands; w skrócie DIB) to stosunkowo szerokie struktury widmowe znane od 1922, ale po dziś dzień niezidentyfikowane. Identyfikacja substancji, które za te linie odpowiadają to najbardziej długowieczna zagadka w historii spektroskopii. Uważa się powszechnie, że za bogatym (ponad 550 struktur) widmem linii rozmytych kryją się złożone molekuły, najpewniej związki węgla. Ani jedna wszakże próba identyfikacji nie zakończyła się sukcesem. Podjęta w Rzeszowie próba identyfikacji z FeS jest obecnie w toku. Oba pierwiastki: żelazo i siarka należą do najobfitszych w Kosmosie.

Prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz

tel. 17 851 86 75
e-mail: [email protected]
pok. 309, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania właściwości strukturalnych i optycznych ciał stałych (głównie półprzewodników - zarówno materiałów masywnych, jak i cienkich warstw i struktur niskowymiarowych). Główne zainteresowania: dynamika sieci krystalicznej, właściwości mechaniczne, magnetyzm. Stosowane metody doświadczalne: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (w tym promieniowania ze źródeł synchrotronowych), elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie neutronów, odbicie neutronów spolaryzowanych, rozpraszanie ramanowskie, odbicie i transmisja w zakresie spektralnym podczerwieni, nanoindentacja.

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

tel. 17 851 87 30
e-mail: [email protected]
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Krystalizacja powłok, cienkich filmów z fazy gazowej w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego, nanokompozyty w aplikacjach antybakteryjnych i antywirusowych. Modyfikacja ditlenku tytanu N i Ag. Charakterystyka struktury nanomateriałów metodami TEM (HRTEM i HRSTEM z FFT, SAED, TEM z EDS).

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

tel. 17 851 87 03
e-mail: [email protected]
pok. 302, B3, budynek A0
pok. 114, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości wodorków i deuterków wybranych metali grupy IIIA oraz ich jonów dodatnich (AlH, AlD, AlH+, AlD+, InH, InD, GaH, GaD). Uzyskiwanie i analiza widm molekuł o istotnym znaczeniu astrofizycznym i środowiskowym (CO, CO+, CH, CD, CH+, CD+).

dr Stanisław Adamiak

tel. 17 851 87 30
e-mail: [email protected]
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania są skoncentrowane na technologiach wytwarzania i badania warstwy wierzchniej materiałów wytworzonych w procesach PVD. Modyfikacja struktury warstwy wierzchniej na poziomie atomowym poprzez zmianę składu jak i technologii wytwarzania ma wpływ na jej właściwości w skali makroskopowej. Badania ukierunkowane są na poprawę właściwości mechanicznych i eksploatacyjnych (twardości, adhezji, zachowania właściwości w podwyższonych temperaturach, odporności na zużycie tribologiczne warstw oraz wyznaczenie zależności pomiędzy parametrami nanostruktury a właściwościami mechanicznymi i eksploatacyjnymi.

dr Wojciech Bochnowski

tel. 17 851 87 30
e-mail: [email protected]
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Nauka o materiałach, metaloznawstwo, badania struktury i właściwości materiałów, projektowanie materiałowe, procesy specjalne.

dr inż. Grzegorz Gruzeł

tel. 17 851 87 43
e-mail: [email protected]
pok. 319, B1, budynek A0
pok. 101, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Wytwarzanie metodami chemicznymi nanocząstek metali szlachetnych oraz tak zwanych nanoramek o różnej morfologii (kształt, rozmiar, skład chemiczny, segregacja fazowa), jako potencjalnych nanokatalizatorów w ogniwach paliwowych. Charakteryzacja otrzymanych nanostruktur za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, pomiarów potencjału zeta, a także zbadanie ich własności elektrochemicznych w reakcjach utleniania alkoholi.

dr  Przemysław Kolek

tel. 17 851 86 99
e-mail: [email protected]
pok. 302, B1, budynek A0
pok. 112, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Eksperymentalna spektroskopia molekularna. Spektroskopia laserowa cząsteczek schłodzonych i izolowanych w naddźwiękowych wiązkach molekularnych; spektroskopia wysokiej rozdzielczości. Spektroskopia przejść elektronowo-oscylacyjnych cząsteczek wieloatomowych oraz przejść elektronowo- oscylacyjno- rotacyjnych małych cząsteczek. Laboratoryjna spektroskopia astronomiczna.

Teoretyczne metody spektroskopii molekularnej. Badania elektronowych stanów wzbudzonych. Analiza oscylacyjna, struktura oscylacyjna przejść elektronowych - czynniki FC, sprzężenie wibronowe.

Chemia teoretyczna: chemia kwantowa, w szczególności obliczenia kwantowo-chemiczne dla cząsteczek w elektronowych stanach wzbudzonych, analiza oscylacyjna dla cząsteczek w stanie podstawowym i w stanach wzbudzonych. Relacje miedzy strukturą elektronową a dynamiką i właściwościami cząsteczek w stanach podstawowych i wzbudzonych.

dr  Izabela Piotrowska

tel. 17 851 85 70
e-mail: [email protected]
pok. 302, B1, budynek A0
pok. 113, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania emisyjnych widm elektronowych wybranych molekuł dwuatomowych, w szczególności układu Comet-Tail (A2Πi - X2Σ+) w jonowej molekule CO+ i jej odmianach izotopowych.

dr  Piotr Potera

tel. 17 851 87 35
e-mail: [email protected]
pok. 73, B2, budynek A0
pok. 207, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Spektroskopia absorpcyjna i odbiciowa cienkich warstw i materiałów litych.

Wpływ napromieniowania oraz wygrzewania na własności optyczne materiałów.

dr  Grzegorz Wisz

tel. 17 851 85 50
e-mail: [email protected]
pok. 73, B2, budynek A0
pok. 308, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Technologia wytwarzania cienkich warstw z wykorzystaniem metod PVD ze szczególnym uwzględnieniem impulsowego osadzania laserowego.
Odnawialne źródła energii - optymalizacja struktur półprzewodnikowych i technologii wykonania układów fotowoltaicznych dla uzyskania maksymalnych sprawności i efektywności.
Systemy informatyczne i komputerowe układy pomiarowe.
Systemy sterowania i zarządzania aktywnymi elementami inteligentnego budynku.
Strategie rozwoju współpracy nauka - biznes w ramach struktur klastrowych.

dr inż.  Kamil Szmuc

tel. 17 851 87 43
e-mail: [email protected]
pok. 101, B1, budynek A0
pok. 207, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Analizy spektroskopowe układów biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tkanek nowotworowych. Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni w diagnostyce medycznej i ocenie skuteczności procesu leczenia.

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

Mgr  Mariusz Berłowski

tel. 17 851 85 71
e-mail: [email protected]
pok.301, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Mgr  Bogumił Cieniek

tel. 17 851 87 32
e-mail: [email protected]
pok.64, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Mgr inż.  Stanisław Ryzner

tel. 17 851 85 70
e-mail: [email protected]
pok. 113, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Dr inż.  Jakub Szlęzak

tel. 17 851 87 33, 17 851 87 34
e-mail: [email protected]
pok. 56, B2, budynek A0
pok. 70, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Tomasz Szybisty

tel. -
e-mail: [email protected]
pok. 01, budynek A2
ul. Rejtana 16c, 35-310 Rzeszów