Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych

Pracownicy

Prowadzone badania

dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR - kierownik

tel. 17 851 87 62
e-mail: [email protected]
pok. 303, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Analiza symetrii i właściwości strukturalnych materii skondensowanej. Badanie: modeli ściśle rozwiązywalnych, podstawienia Bethego, układów strunowych Bethe  ansatz, korelacji elektronowych w układach wielocząstkowych oraz splątania kwantowego w układach spinowych.

Prof. dr hab. Marian Cholewa

tel. 17 851 87 51
e-mail: [email protected]
pok. 306, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Obrazowanie medyczne z wykorzystaniem rezonansu, tomografu, PET/MR i promieniowania synchrotronowego.
Nowoczesne metody leczenia nowotworów jak hadron cancer therapy (HCT) czy micro beam radiation therapy (MRT).
Badania spektroskopowe stosowane w biologii i medycynie.
Nowe materiały związane z nowoczesnymi systemami fotowoltaicznymi w przyszłości.
Rozwój i zastosowanie detektorów promieniowania w oparciu o nowe nanomateriały.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

tel. 17 851 85 77
e-mail: [email protected]
pok. 317, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Promieniowanie akustyczne wibrującej powierzchni i źródeł punktowych. Teoretyczne i eksperymentalne badania oparte na komorze pół-bezechowej. Moc akustyczna źródeł i ciśnienie akustyczne. Metody asymptotyczne i przybliżone, rygorystyczna analiza teoretyczna. Nauki podstawowe i stosowane.

Prof. dr hab. Antoni Szczurek

tel. 17 851 85 75
e-mail: [email protected]
pok. 315, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Procesy perturbacyjne. Ekskluzywna produkcja mezonów. Produkcja kwarkonii i lekkich mezonów. Produkcja ciężkich kwarków. Ultraperyferyczne zderzenia ciężkich jonów. Plazma kwarkowo-gluonowa i efekty elektromagnetyczne. Procesy wywołane fotonami. Rozkłady partonów. Struktura hadronów.

Prof. dr hab. Igor Tralle

tel. 17 851 86 06
e-mail: [email protected]
pok. 309, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Szeroko rozumiana fizyka ciała stałego i struktur niskowymiarowych; transport nośników ładunku (w tym kwantowy) w strukturach niskowymiarowych; metamateriały; splątanie kwantowe. W ostatnich latach również - fizyka komet.

dr hab. Marta Łuszczak, prof. UR

tel. 17 851 85 79
e-mail: [email protected]
pok. 310, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Tematyka badań naukowych skupia się wokół zagadnień związanych z fizyką wysokich energii, a w szczególności koncentruje się na teoretycznej analizie wybranych procesów zachodzących w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych. Głównym celem badań jest połączenie frontu badań teoretycznych z najnowszymi danymi eksperymentalnymi na akceleratorze LHC w CERN-ie.

dr hab. Małgorzata Pociask-Biały, prof. UR

tel. 17 851 86 64
e-mail: [email protected]
pok. 214, B1, budynek A0
pok. 303, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Procesy ewolucji struktury defektowej w tellurkach kadmowo-rtęciowych indukowane trawieniem jonowym. Aplikacyjne stosowanie nowej metody badania struktury defektowej HgCdTe wykorzystującej niskoenergetyczne trawienie jonowe do modyfikowania właściwości HgCdTe, która umożliwia badanie i analizę relaksacji parametrów elektrycznych HgCdTe.
Badania foto- i termo- konwersji promieniowania elektromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych i naturalnych. Aplikacyjne stosowanie metody badania własności optycznych nanostrukturyzowanych pokryć ochronnych elementów fotowoltaicznych. Transport ciepła przez różnego rodzaju materiały termoizolacyjne - badania w zastosowaniu m.in. dla przemysłu fotowoltaicznego oraz lotniczego.

dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof. UR

tel. 17 851 85 76
e-mail: [email protected]
pok. 379, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Zastosowanie liniowej teorii pola akustycznego oraz odpowiednich narzędzi matematycznych takich jak np.: szeregi funkcji własnych transformaty całkowe do opisu zjawisk związanych z propagacją fal dźwiękowych promieniowanych przez płaskie źródła w obszarach ograniczonych odgrodami. Badanie akustycznych właściwości rezonatorów w postaci otwartych lub zamkniętych wnęk o kołowych i prostokątnych przekrojach. Modelowanie sterowania transmisji fal akustycznych przez układy płytowe.

dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR

tel. 17 851 86 12
tel. 17 851 87 61
e-mail: [email protected]
pok. 311, B1, budynek A0
pok. 203, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Obszar badań obejmuje fizykę ciała stałego, w tym materiały półprzewodnikowe, kryształy warstwowe, jak i materiały azotkowe dla optoelektroniki i mikroelektroniki wysokich częstotliwości, mocy i temperatur. Badania naukowe obejmują: atomistyczne modelowanie ab-initio adsorpcji pierwiastków na powierzchniach, procesów rekonstrukcji, wzrostu cienkich warstw. Obliczenia ab-initio dyfuzji defektów punktowych na międzypowierzchniach, badanie heterostruktur półprzewodnikowych. Obliczenia z pierwszych zasad struktur pasmowych ciał krystalicznych, badanie roli symetrii i topologii w odzwierciedleniu własności fizycznych kryształów.

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

tel. 17 851 86 05
e-mail: [email protected]
pok. 305, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Moje zainteresowania naukowe początkowo koncentrowały wokół zagadnień fizyki teoretycznej, w szczególności wokół własności jednowymiarowego modelu Heisenberga. Później rozszerzyłem je o własności magnetyczne dwuwymiarowych, dyskretnych układów. W badaniach układów fizycznych wykorzystuję zarówno zaawansowany aparat matematyczny, jak i techniki informatyczne, w tym również w ramach grupy badawczej tworzymy algorytmy pozwalające wyznaczać cechy skończonych układów, a także modelować ich własności.

dr hab. Ihor Virt, prof. UR

tel. 17 851 86 08
tel. 17 851 85 64
e-mail: [email protected]
pok. 210, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania eksperymentalne materiałów półprzewodnikowych (CdTe, PbTe i Bi2Te3, ZnO, AlN) stosowanych w tomografii medycznej, w szczególności do produkcji detektorów promieniowania gamma, UV i podczerwonego oraz urządzeń termoelektrycznych.

dr Mariusz Bester

tel. 17 851 87 45
tel. 17 851 87 51
e-mail: [email protected]
pok. 307, B1, budynek A0
pok. 135, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania szumów w cienkich warstwach ZnO domieszkowanych pierwiastkami magnetycznymi, a także wpływem pól elektromagnetycznych na układy biologiczne (nasiona roślin i komórki macierzyste). Ponadto badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw półprzewodnikowych metodami PVD i PLD. W obszarze zainteresowań leżą również zagadnienia z zakresu telemedycyny i IoT.

dr Anna Cisek

tel. 17 851 85 75
e-mail: [email protected]
pok. 315, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Tematyka badań naukowych skupia się na fizyce wysokich energii oraz fizyce cząstek elementarnych.
Badania naukowe obejmują obliczenia całkowitych i różniczkowych przekrojów czynnych w funkcji wielu zmiennych (np. energii, pędu poprzecznego, rapidity, kąta azymutalnego) na produkcję mezonów wektorowych w zderzeniach foton- proton, proton-proton, foton-jądro i jądro-jądro.
Głównym celem badań jest opis danych eksperymentalnych pochodzących z akceleratorów HERA, RHIC, Tevatron i LHC.

dr Grzegorz Górski

tel. 17 851 85 80
e-mail: [email protected]
pok. 314, B1, budynek A0
pok. 215, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Tematem badań są własności transportowe układów nanoskopowych. Szczególna uwaga jest poświęcona spinowo zależnemu transportowi w układzie kropki kwantowej sprzężonej z metaliczną, ferromagnetyczną i nadprzewodzącą elektrodą. Rozpatrywane są również własności transportowe kropki kwantowej sprzężonej z fermionem Majorany.

dr Krzysztof Kucab

tel. 17 851 85 80
e-mail: [email protected]
pok. 314, B1, budynek A0
pok. 215, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Pozyskiwanie energii z małych drgań mechanicznych (energy harvesting) przy użyciu przetworników piezoelektrycznych oraz elektromagnetycznych; nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, uporządkowania magnetyczne oraz ich współistnienie.

dr Mirosław Łabuz

tel. 17 851 87 51
e-mail: [email protected]
pok. 307, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

W swojej pracy badawczej zajmuję się jednowymiarowym modelem magnetyka Heisenberga dla skończonych łańcuchów ze spinem 1/2 na każdym z węzłów. Wykorzystując kilka alternatywnych metod, takich jak rozwiązania równań Bethego, czy ożaglowane konfiguracje strunowe, wyznaczam stany własne zagadnienia oraz badam spójne i rozbieżne punkty różnych podejść opisujących badany układ, głównie dla łańcuchów złożonych z kilku/kilkunastu węzłów. Kluczowym aspektem niezbędnym do zrozumienia zagadnień krótkich łańcuchów okazuje się także zastosowanie rozszerzenia ciała liczb wymiernych poprzez pierwiastki prymitywne N-tego stopnia z jedynki, co wiąże się z odpowiednią strukturą grupy Galois. Niniejsza tematyka leży w nurcie współczesnych badań związanych z fizyką nanoskopową oraz informatyką kwantową.

dr Rafał Rak

tel. 17 851 85 79
e-mail: [email protected]
pok. 319, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania multidyscyplinarne; ilościowa analiza systemów złożonych; ekonofizyka; teoria sieci złożonych.

dr Marcin Wesołowski

tel. 17 851 85 72
tel. 17 851 87 48
e-mail: [email protected]
pok. 308, B1, budynek A0
pok. 139, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Zainteresowania koncentrują się wokół astrofizyki małych ciał Układu Słonecznego ze szczególnym uwzględnieniem komet. Głównym zagadnieniem badawczym jest analizowanie termodynamicznej ewolucji jąder kometarnych i jej wpływu na specyficzne zachowanie się tych ciał niebieskich jakim są wybuchy ich blasku. Dodatkowym moim zainteresowaniem jest szeroko rozumiana popularyzacja astronomii. Przejawia się ona w prezentowaniu wykładów o charakterze popularno - naukowym, a także przygotowywanie publikacji o tym charakterze.

mgr Roman Hrytsak

tel. 17 851 85 73
e-mail: [email protected]
pok. 319, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania naukowe obejmują obliczenia z pierwszych zasad formacji oraz dyfuzji defektów w materiałach azotkowych, badanie roli defektów w odzwierciedleniu własności fizycznych kryształów. Atomistyczne modelowanie ab-initio wzrostu warstw stosowanych w heterostrukturach półprzewodnikowych. Badanie heterostruktur pół-przewodnikowych mających zastosowanie w urządzeniach emitujących światło (LED-y, lasery).

mgr Paweł Ligęzka

tel. 17 851 87 63
e-mail: [email protected]
pok. 381, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Propagacja i transmisja dźwięku przez apertury kołowe i pierścieniowe.

dr hab. Piotr Gronkowski, prof. senior

tel. 17 851 85 72
e-mail: [email protected]
pok. 308, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Termodynamiczna ewolucja komet a wybuchy blasku tych ciał niebieskich

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

mgr inż. Damian Bocak

tel. 17 851 85 74
e-mail: [email protected]
pok. 313, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr Andrii Pozaruk

tel. 17 851 85 74
e-mail: [email protected]
pok. 313, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Joanna Radomska

tel. 17 851 87 49
e-mail: [email protected]
pok. 133, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr Zenon Sacharczuk

tel. 17 851 85 71
e-mail: [email protected]
pok. 301, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Paulina Sawicka-Chudy

tel. 17 851 85 74
e-mail: [email protected]
pok. 313, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów