Centrum Dydaktyczno - Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Pracownicy

Badania naukowe

dr Michał Marchewka - Dyrektor

tel. 17 851 86 71
tel. 17 851 86 77
e-mail: [email protected]
pok. 305, B3, budynek A0
pok. 313, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzenie badań w zakresie struktur niskowymiarowych na bazie związków III-V i II-VI. W przypadku związków III-V są to prace związane z wytwarzaniem elementów aktywnych optycznie w zakresie podczerwieni od 3 do 15µm. W przypadku struktur II-VI jest to realizacja zadań związanych z stanami topologicznymi w związkach mieszanych HgCdTe.

Prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

tel. 17 851 86 38
e-mail: [email protected]
pok. 377, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Symulacja i kształtowanie mikro/nano interfejsów powierzchniowych: badania ich właściwości fizycznych i biochemicznych.

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

tel. 17 851 86 73
e-mail: [email protected]
pok. 307, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania wykorzystujące spektroskopię Ramana i spektroskopię IR (z transformatą Fouriera FTIR) w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni w kryształach półprzewodnikowych, szkłach i tkankach. W kryształach badania dotyczą oddziaływania elektron - fonon. W szkłach dotyczą badań strukturalnych. W tkankach poszukiwane są markery dające odpowiedź w leczeniu wybranych nowotworów.

dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR

tel. 17 851 86 81
e-mail: [email protected]
pok. 317, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Celem badań jest udowodnienie i zmierzenie wpływu PEM na organizmy w zależności od fizycznych parametrów PEM, metodami biologii molekularnej.  Efekty badań będą miały zastosowanie aplikacyjne w nowym podejściu do leczenia schorzeń związanych z zaburzeniami neurosekrecji w kontekście chorób układu nerwowego oraz zaburzeń rozrodu.

dr inż. Ewa Bobko

tel. 17 851 86 82
e-mail: [email protected]
pok. 318, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania struktur za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SEM, Nanopeparatyka i nanolitografia struktur (fotolitografia oraz litografia elektronowa).

dr Dariusz Płoch

tel. 17 851 86 77
e-mail: [email protected]
pok. 313, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Oddziaływanie elektron-fonon w półprzewodnikowych strukturach i kryształach. Obserwacje rezonansu magnetofononowego w podwójnych studniach kwantowych na bazie InGaAs/InAlAs. Wykorzystanie silnych impulsowych pól magnetycznych w badaniach zjawisk galwanomagnetycznych.

Wytwarzanie struktur niskowymiarowych - bramki kwantowe. Wytwarzanie drutów kwantowych na bazie podwójnych studni kwantowych metodą nanolitografii elektronowej.

Wykorzystanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w inżynierii materiałowej.

dr inż. Iwona Rogalska

tel. 17 851 86 79
e-mail: [email protected]
pok. 315, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania związane są z technologią wzrostu struktur półprzewodnikowych na bazie związków AIIIBV metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE). Koncentrują się one przede wszystkim na wytworzeniu i scharakteryzowaniu materiału półprzewodnikowego InSb pod kątem zastosowań w detektorach działających w zakresie 3-5µm.

Ponadto trwają prace nad zaprojektowaniem i wytworzeniem struktury supersieci II rodzaju InAs/GaSb na podłożach GaSb.

dr Yaroslav Shpotyuk

tel. 17 851 86 74
e-mail: [email protected]
pok. 308, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania materiałów amorficznych na podstawie szkieł i ceramik chalkogenidkowych dla fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych.

dr Renata Wojnarowska-Nowak

tel. 17 851 86 76
e-mail: [email protected]
pok. 310, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania naukowe skupiają się wokół:

- materiałów o właściwościach plazmonicznych pozwalających na efektywne generowanie efektu SERS (ang. Surface Enhanced Raman Scattering) i możliwości zastosowania w biosensorach optycznych; wytwarzania bionanokompleksów na bazie nanocząstek złota i wybranych cząstek biologicznych oraz określeniu ich właściwości;

- analizy właściwości nanomateriałów (min. nanocząstek metalicznych, nanomateriałów wytwarzanych metodą MBE, półprzewodnikowych kropek kwantowych) z wykorzystaniem metod spektroskopowych - spektroskopia Ramana, spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), fotoluminescencja, spektroskopia absorpcyjna w zakresie UV-VIS

- wykorzystania metod spektroskopowych w badaniach obiektów biologicznych.

dr Małgorzata Trzyna-Sowa

tel. 17 851 86 82
e-mail: [email protected]
pok. 318, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania składu szerokiej gamy materiałów metodą TOF SIMS (Spektrometria Mas Jonów Wtórnych z Analizą Czasu Przelotu).

mgr inż. Paweł Śliż

tel. 17 851 86 78
tel. 17 851 86 42
e-mail: [email protected]
pok. 314, B3, budynek A0
pok. 16, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Pomiary właściwości magnetotransportowych w półprzewodnikach w niskich i ultraniskich temperaturach w silnych polach magnetycznych.

Tworzenie systemów kontrolno-pomiarowych, oraz narzędzi do analizy danych pomiarowych w środowisku programistycznym LabVIEW oraz języku Python.

mgr Mariusz Woźny

tel. 17 851 86 73
e-mail: [email protected]
pok. 307, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Badania w zakresie analizy widm odbicia w dalekiej podczerwieni  dla półprzewodnikowych roztworów stałych  na bazie PbSnSe i PbSnTe z wykorzystaniem  spektrometru FTIR

Badanie wpływu  struktury elektronowej na widma fononowe w półprzewodnikowych roztworach stałych.

Badanie efektów związanych ze sprzężeniem elektron-fonon  występujących w pobliżu punktu Diraca dla półprzewodnikowych izolatorów topologicznych na bazie PbSnSe oraz PbSnTe.

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

mgr Kinga Maś

tel. 17 851 86 70
e-mail: [email protected]
pok. 306, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Jakub Grendysa

tel. 17 851 86 79
e-mail: [email protected]
pok. 315, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Piotr Krzemiński

tel. 17 851 86 83
e-mail: [email protected]
pok. 319, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr Rafał Kuna

tel. 17 851 86 75
e-mail: [email protected]
pok. 309, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr Bohdan Mahlowanyi

tel. 17 851 86 74
e-mail: [email protected]
pok. 308, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Marta Ruszała

tel. 17 851 86 83
e-mail: [email protected]
pok. 319, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów