O Instytucie Nauk Fizycznych

 

Instytut Nauk Fizycznych jest jednostką organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołanego decyzją J M Rektora UR, w dniu 1. października 2019r. Nowa struktura Instytutu Nauk Fizycznych została utworzona na bazie istniejących na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UR katedr: Fizyki Doświadczalnej, Fizyki Teoretycznej, Biofizyki oraz Centrum Dydaktyczno - Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Zapleczem badawczym są Instytutu Nauk Fizycznych są też wybrane laboratoria Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej UR. W szczególności są to: Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu, Laboratorium Spektroskopii Materiałów, Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska, Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych oraz Pracownia Wibroakustyki w Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych.                                                  

W strukturze Instytutu Nauk Fizycznych funkcjonują 3 mniejsze jednostki: Katedra Badań Materiałowych i Spektroskopowych, Katedra Badań Biofizycznych i Strukturalnych oraz Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii. W Instytucie zatrudnionych jest 48 nauczycieli akademickich (w tym 7 z tytułem profesora, 13 ze stopniem doktora habilitowanego, 20 ze stopniem doktora i 7 z tytułem magistra) oraz 20 pracowników inżynieryjno - technicznych.

W Instytucie prowadzone badania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z:

  • fizyką fazy skondensowanej,
  • spektroskopią optyczną, ramanowską, FT-VIS/UV, FTIR, LIF i jej zastosowaniach w medycynie, środowisku i materiałach,
  • interdyscyplinarnymi zagadnieniami wspólnymi dla fizyki, medycyny i biotechnologii,
  • fizyką wysokich energii,
  • wibroakustyką,
  • astrofizyką.